Cómo se dice "to reconcile" en finlandés

EN

"to reconcile" en finlandés

EN to reconcile
volume_up
[reconciled|reconciled] {verbo}

The final report demonstrates just how well we in this House can manage to reconcile our differences.
Lopullinen mietintö on osoitus siitä, miten hyvin me tässä istuntosalissa osaamme sovitella erimielisyyksiämme.
In his report, Mr Rothley proposed a solution with the potential to reconcile the positions of the Council and Parliament.
Jäsen Rothley ehdotti mietinnössään ratkaisua, jolla olisi voitu sovitella sekä neuvostoa että parlamenttia.
Over the past 15 years we have made two attempts to reconcile the conflicting interests of airports and airlines in this area.
Viimeisten 15 vuoden aikana olemme kaksi kertaa yrittäneet sovitella lentoasemien ja lentoyhtiöiden vastakkaisia etuja tällä alalla.

Ejemplos de uso para "to reconcile" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThis is difficult to reconcile with the needs of an effective management system.
Tätä on vaikea sovittaa yhteen hallintojärjestelmän tehokkuusvaatimusten kanssa.
EnglishThese measures make it possible to reconcile family life with a professional career.
Näiden toimien ansiosta on mahdollista sovittaa yhteen perhe-elämä ja ammattiura.
EnglishIt is difficult to reconcile 27 different legal traditions on these subjects.
Näitä aiheita koskevien 27 erilaisen oikeuskäytännön yhdistäminen on vaikeaa.
EnglishYou rightly said at the beginning that you want to reconcile the public with Europe.
Totesitte alussa aivan oikein, että haluatte saada kansalaiset hyväksymään Euroopan.
EnglishThe rapporteur is trying to reconcile the irreconcilable in a somewhat craftier manner.
Esittelijä pyrkii sovittamaan yhteen yhteensopimattomia seikkoja ovelalla tavalla.
EnglishWe can therefore now reconcile scientific research with ethical principles.
Nykyään voi siis yhdistää tieteellisen tutkimuksen ja eettiset periaatteet.
EnglishIt will try its best to reconcile ambition and solidarity with realism.
Se pyrkii sovittamaan kunnianhimon ja realismin, yhteisvastuullisuuden ja realismin.
EnglishI think some effort to reconcile different needs is also required in this area.
Mielestäni tällä alalla tarvitaan myös jonkin verran halua sovittaa yhteen erilaiset tarpeet.
EnglishThis is not ideological; it is a concrete attempt to reconcile these.
Kyse ei ole ideologiasta, vaan kyse on puhtaasti näiden yhteensovittamisesta.
EnglishYet is this really how we will reconcile the people and European construction?
Mutta juuri näinkö me todellakin teemme sovinnon kansalaisten ja Euroopan rakentamisen välillä?
EnglishWe must reconcile these two strategic approaches for the good of the European Union.
Nämä kaksi strategista lähestymistapaa on saatava sovitettua yhteen Euroopan unionin hyödyksi.
EnglishActions which make it easier for women to reconcile career with family should be further pursued.
On jatkettava toimia, joilla helpotetaan työn ja perhe-elämän yhteensovittamista.
EnglishHowever, this is what Parliament has decided and I will have to reconcile myself to this decision.
Parlamentti päättää kuitenkin lainsäädännöstä, ja minä tyydyn siihen päätökseen.
EnglishThis is difficult to reconcile with the requirement of legal certainty and independence.
Tämä on ongelmallista oikeusvarmuutta ja riippumattomuutta koskevien vaatimusten kannalta.
EnglishWe must reconcile a need to impose control with democratic requirements.
Meidän on yhdistettävä valvonnan ja demokratian asettamat vaatimukset.
EnglishHow can we reconcile the interests of the countries of the north with those of the south?
Miten voitaisiin sovittaa yhteen pohjoisten ja eteläisten maiden edut?
EnglishMr President, the aim of the IGC is to reconcile enlargement with deepening.
Kiitos, arvoisa puhemies. HVK:n tarkoituksena on sovittaa yhteen laajentuminen ja syventäminen.
EnglishAbove all he endeavours to reconcile the interests of all the producers, North and South.
Ennen kaikkea hän pyrkii sovittamaan yhteen kaikkien tuottajien, pohjoisen ja etelän, edut.
EnglishHow does the Commission plan to reconcile all these aspects of the problem?
Miten komissio aikoo yhdistää kaikki nämä ongelman ulottuvuudet?
EnglishThis is not the way to reconcile fishermen with the common fisheries policy.
Näin toimimalla komissio ei onnistu sovittamaan yhteen kalastajia ja yhteistä kalastuspolitiikkaa.