Cómo se dice "scientifically" en finlandés

EN

"scientifically" en finlandés

EN scientifically
volume_up
{adverbio}

scientifically
That principle only holds good if the decisions are scientifically irreproachable.
Tuota periaatetta sovelletaan, jos päätökset ovat tieteellisesti perusteltuja.
All product information should be scientifically checked before it is published.
Kaikki tuotetiedot on tarkistettava tieteellisesti ennen niiden julkaisua.
The risks to public health when using tobacco are clear and scientifically proven.
Tupakoinnin riskit kansanterveydelle ovat selviä ja tieteellisesti todistettuja.

Ejemplos de uso para "scientifically" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAnimal welfare must be dealt with scientifically and not just emotionally.
Eläinten hyvinvointia on tarkasteltava tieteellisistä näkökohdista eikä pelkästään tunteiden perusteella.
EnglishAn arbitrary reduction in use cannot be scientifically based.
Mielivaltaiselle käytön rajoittamiselle ei ole tieteellistä pohjaa.
EnglishOn the one hand, I feel it was politically motivated rather than scientifically based.
Toisaalta olen sitä mieltä, että mietinnön taustalla olivat poliittiset syyt eivätkä tieteelliset perusteet.
EnglishAccording to the scientifically based advice, the serious situation of the hake stock requires drastic measures to be taken.
Tieteellisen neuvonnan mukaan kummeliturskakannan vakava tilanne vaatii voimakkaita toimia.
EnglishYet I have never seen any figures to prove this scientifically.
En ole kuitenkaan koskaan nähnyt lukuja, joita olisi saatu tieteellisistä tutkimuksista ja joilla tämä olisi todistettu.
EnglishIn accordance with the precautionary principle, this possible harmfulness has to be underpinned scientifically.
Ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti tätä mahdollista haitallisuutta pitää perustella tieteellisin perustein.
EnglishAll nutritional health claims should be scientifically substantiated according to scientific best practice.
Kaikkien ravitsemuksellisten terveysväittämien on perustuttava tieteelliseen näyttöön tieteen parhaiden käytäntöjen mukaisesti.
EnglishThis Hungarian scientist created the centre to develop scientifically-based teaching methods for very young children.
Kyseinen unkarilainen tutkija perusti keskuksen kehittääkseen tieteeseen perustuvia opetusmenetelmiä pienille lapsille.
EnglishFourthly, I believe that health information must be scientifically based if it is to influence consumers' decisions.
Neljänneksi katson, että terveystietojen on perustuttava tieteeseen, jos niiden halutaan vaikuttavan kuluttajien päätöksiin.
EnglishHowever, we must not erode the credibility of the Convention by supporting scientifically weak proposals on this.
Emme kuitenkaan saa heikentää yleissopimuksen uskottavuutta kannattamalla ehdotuksia, joiden tieteelliset perustelut ovat heikot.
EnglishFinally, with regard to Mr Baldarelli's points on balancing supply and demand scientifically, that would have support.
Lopuksi, mitä tulee herra Baldarellin ajatuksiin tarjonnan ja kysynnän tieteellisestä tasapainottamisesta, se saisi kannatusta.
EnglishWe cannot see why health claims for children should be banned, as long as those claims are scientifically underpinned.
Emme ymmärrä, miksi lapsia koskevat terveysväittämät olisi kiellettävä, jos niiden tueksi voidaan esittää tieteellistä näyttöä.
EnglishThe Commission's experts state that thrombin is not hazardous to health, and this opinion is scientifically based.
Komission asiantuntijat esittävät, että trombiini ei ole terveydelle vaarallinen, ja tämä mielipide pohjautuu tieteelliseen tietoon.
EnglishScientifically you are right.
Tieteellisessä mielessä olette oikeassa.
EnglishThere’s just one problem, says neuroscientist Molly Crockett: The benefits of these "neuro-enhancements" are not proven scientifically.
Neurotieteilijä Molly Crockettin mukaan on vain yksi ongelma: Tieteelliset todisteet "neurolisien" eduista puuttuvat.
EnglishSince 2004, the project has produced a scientifically based system to assess how well livestock is cared for in farming.
Hankkeessa on vuodesta 2004 kehitetty tieteeseen perustuvaa järjestelmää sen arvioimiseksi, kuinka hyvin karjasta pidetään huolta maataloudessa.
EnglishWe shall have them scientifically assessed and shall draw up multiannual stock recovery and stock management plans as and where necessary.
Niiden tilan arvioinnin jätämme tieteenalan asiantuntijoille, ja laadimme tarvittaessa monivuotisia elvytys- ja hoitosuunnitelmia.
EnglishLadies and gentlemen, there is not a single scientifically reliable shred of evidence to support the fact that the death penalty acts as a deterrent.
Hyvät kollegat, ei ole olemassa tieteellistä tutkimusta siitä, että kuolemantuomiolla olisi ennalta ehkäisevää merkitystä.
EnglishIt has now been conclusively proven scientifically and yet we here in the European Union are not capable nor even have the courage ...
Asiasta on nyt saatu vakuuttavaa tieteellistä näyttöä, mutta siitä huolimatta me emme Euroopan unionissa kykene tai voi tai edes uskalla...
EnglishAccording to the Rio Declaration of 1992, it must be scientifically proven that a new product will have no damaging effects.
Vuonna 1992 annetun Rio de Janeiron julistuksen mukaan täytyy olla tieteelliset todisteet siitä, että uudella tuotteella ei ole vahingollisia vaikutuksia.