EN set
volume_up
{sustantivo}

set (también: assortment, band, batch, brood)
volume_up
joukko {sustantivo}
But the new frontier of which I speak is not a set of promises - it is a set of challenges'.
Tämä uusi raja, josta puhun, ei kuitenkaan ole joukko lupauksia, vaan se on joukko haasteita."
There needs to be a framework, a culture, a set of institutions that work.
Tarvitaan sellaiset puitteet, ilmapiiri ja koko joukko instituutioita, jotka toimivat.
Another set of concerns has emerged concerning the issue of subsidiarity and proportionality.
Toinen huolenaiheitten joukko liittyy toissijaisuuden ja suhteellisuuden ongelmaan.
set (también: TV)
volume_up
TV {sustantivo}
A cable connecting your set-top box to the TV-IN jack on your TV tuner hardware.
kaapeli, joka liittää TV-sovittimen televisiovirittimen TV-IN-vastakkeeseen.
A cable connecting your set-top box to the TV-IN jack on your TV tuner.
kaapeli, joka liittää TV-sovittimen TV-virittimen TV-IN-vastakkeeseen.
Analog TV tuner (the set-top box converts any digital signals to analog)
Analoginen TV-viritin (sovitin muuntaa digitaalisen signaalin analogiseksi)
set (también: body, brood, cell, class)
volume_up
ryhmä {sustantivo}
Subject to that, the Liberal Group supports the timetable set out by the Commission.
Näillä edellytyksin liberaalipuolueen ryhmä kannattaa komission asettamaa aikataulua.
Such a set of amendments may relate to different parts of the original text.
Tällainen tarkistusten ryhmä voi koskea alkuperäisen tekstin eri osia.
Each computer has a set of user accounts.
Jokaisessa tietokoneessa on ryhmä käyttäjätilejä.
set (también: batch, cascade, sequence, series)
volume_up
sarja {sustantivo}
Not a happy set of proposals, as the Lehne report explains.
Ei mikään hyvä ehdotusten sarja, kuten Lehnen mietinnössä selitetään.
Our fourth set of priorities concerns a matter which has already taken up a great deal of our time and energy.
Neljäs ensisijaisten tavoitteiden sarja koskee Euroopan tulevaisuutta.
The second set of questions concerns financing.
Toinen sarja kysymyksiä koskee rahoitusta.
set (también: body, collection)
volume_up
kokoelma {sustantivo}
Ladies and gentlemen, human rights represent a set of ideals.
   Hyvät kollegat, ihmisoikeudet ovat ihanteiden kokoelma.
What we must have at the end of this process is a legally binding set of rights for the citizens of Europe.
Meidän täytyy saada tämän prosessin päätteeksi oikeudellisesti sitova oikeuksien kokoelma Euroopan kansalaisia varten.
(PL) Mr President, the Eastern Partnership is a complex set of proposals which should support our eastern neighbours along the path of democratic change.
(PL) Arvoisa puhemies, itäinen kumppanuus on mutkikas kokoelma erilaisia ehdotuksia, joiden on määrä tukea itänaapureidemme demokratiakehitystä.
set (también: array, assortment, choice, range)
volume_up
valikoima {sustantivo}
In this way we will have a complete set of measures to protect the rights of our citizens and our residents.
Tällä tavoin meillä olisi kattava valikoima keinoja, joilla suojella unionin kansalaisten ja asukkaiden oikeuksia.
(PL) - (microphone initially disconnected) ... is a comprehensive set of tools to help the countries of Africa in their development.
(PL) - (mikrofoni aluksi pois päältä) ... on kattava valikoima välineitä Afrikan valtioiden auttamiseksi niiden kehityksessä.
set (también: passport)
volume_up
passi {sustantivo}
Secondly, security is given to people by pressing a passport into their hand and giving them the legal wherewithal to set up home wherever they want.
Toiseksi, turvallisuus luodaan ihmisille siten, että heille pistetään passi käteen ja annetaan laillinen mahdollisuus rakentaa elämänsä siellä, missä he itse haluavat.
We should not be setting ever-higher standards just because one general with a French passport is still at large and is nowhere to be found.
Meidän ei pitäisi asettaa yhä korkeampia standardeja vain sen takia, että yksi kenraali, jolla on Ranskan passi, on yhä vapaalla jalalla eikä häntä löydy mistään.
set (también: assortment)
volume_up
lajitelma {sustantivo}
set (también: batch, bout, instalment, lot)
volume_up
erä {sustantivo}
set (también: ambit, circle, court, fraternity)
volume_up
piiri {sustantivo}
We pointed out at the time that the first cooperation association to be set up, the most urgent cooperation association, should relate to internal security.
Korostimme silloin sitä, että ensimmäinen, kaikkein kiireellisin, perustettava yhteistyöpiiri oli sisäisen turvallisuuden piiri.
set (también: design, figure, pattern, plot)
volume_up
kuvio {sustantivo}
set (también: outfit)
volume_up
setti {sustantivo}
set (también: receiver)
volume_up
vastaanotin {sustantivo}
If you are having trouble placing the IR blaster on the set-top box correctly, try using a flashlight to locate the signal receiver on the set-top box.
Jos IR-kaapelin sijoittaminen oikein TV-sovittimeen tuottaa vaikeuksia, etsi taskulampun avulla TV-sovittimen signaalin vastaanotin.
If you're having trouble placing the IR blaster on the set-top box correctly, try using a flashlight to locate the signal receiver on the set-top box.
Jos IR-kaapelin sijoittaminen oikein digisovittimeen tuottaa vaikeuksia, etsi taskulampun avulla digisovittimen signaalin vastaanotin.
set
volume_up
alkumuodostelma {sustantivo}
set
volume_up
upotuspiikki {sustantivo}
set (también: setup, staging)
volume_up
lavastus {sustantivo}

Ejemplos de uso para "set" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishNo barriers to the market should be set up, either legislative or technological.
Markkinoille ei pidä luoda mitään rajoja, ei lainsäädännöllä eikä teknologialla.
EnglishI therefore do not understand the need to set up these rapid intervention teams.
Siksi en ymmärrä tarvetta näiden nopeiden rajainterventioryhmien perustamiseen.
EnglishNow is the time, therefore, to look seriously at bringing set-aside down to 0%.
Nyt on siis aika pohtia vakavasti kesannoinnin pudottamista nollaan prosenttiin.
EnglishIn truth, we are a long way off meeting the standards set in the Kyoto Protocol.
Kioton pöytäkirjan vaatimusten täyttämiseen on todellisuudessa vielä pitkä matka.
EnglishThe Council position remained set on cases provided for in national legislation.
Asiassa päätettiin korostaa kansallisessa lainsäädännössä määriteltyjä tapauksia.
EnglishFor more info about preferences, see Set your preferences for the Windows Store.
Lisätietoja määrityksistä on kohdassa Määritä omat asetuksesi Windows-kauppaan.
EnglishIt is a unique institution that was set up for cooperation with the Commission.
Perustimme tämän omaleimaisen toimielimen käymään neuvotteluja komission kanssa.
EnglishParliament and the Commission have declared that a strict deadline would be set.
Parlamentti ja komissio ovat ilmoittaneet, että sille asetetaan tiukka määräaika.
EnglishThat is the common theme set out in Parliament's proposal for next year's budget.
Se on yleinen aihe Euroopan parlamentin ehdotuksessa ensi vuoden talousarvioksi.
EnglishWe need to allow the workforce to generate new ideas and set up new businesses.
Meidän on annettava työvoiman tuottaa uusia ideoita ja perustaa uusia yrityksiä.
EnglishWe are still doing reasonably well; in the United States, pessimism has set in.
Meillä on asiat vielä suhteellisen hyvin; Yhdysvaltoihin on asettunut pessimismi.
EnglishPerhaps colleagues will bear with me if I just set out why that is so critical.
Ehkäpä kollegat jaksavat kuunnella, jos selitän nyt, miksi asia on niin tärkeä.
EnglishAs regards prospectuses Parliament should follow the example set by the committee.
Esitteiden osalta parlamentin olisi noudatettava valiokunnan antamaa esimerkkiä.
EnglishI am asking the Court to try to establish a set of rules that can be played by.
Pyydän tilintarkastustuomioistuinta laatimaan säännöt, joita voidaan noudattaa.
EnglishI have set out the problem, but it is not my job to provide the solution to it.
Olen esittänyt ongelman, mutta ei ole minun tehtäväni tarjota siihen ratkaisua.
EnglishMr President, I believe that we have already set out very clearly our position.
Arvoisa puhemies, komissio on mielestäni jo selkeästi ilmaissut kantansa asiassa.
EnglishThis mandate is also set out in the motion for a resolution which we are debating.
Toimeksianto sisältyy myös keskusteltavanamme olevaan päätöslauselmaehdotukseen.
EnglishIt is time to set the record straight, and the Cunha report sets out to do this.
Nyt on aika korjata väärinkäsitykset, ja tämä työ on aloitettu Cunhan mietinnössä.
EnglishThese conditions set by Europe have been met and still we are not able to export.
Nämä Euroopan asettamat ehdot on täytetty, eikä meillä vieläkään ole vientilupaa.
EnglishWe have, I think, already achieved some of the objectives that we set ourselves.
Mielestäni olemme jo saavuttaneet joitakin itsellemme asettamistamme tavoitteista.