Cómo se dice "shallow" en finlandés

EN

"shallow" en finlandés

EN shallow
volume_up
{adjetivo}

shallow (también: base, flat, low)
volume_up
matala {adj.}
The Baltic Sea is shallow and very vulnerable ecologically.
Itämeri on matala ja ekologisesti hyvin haavoittuva.
The Baltic waters are shallow and the worst polluted among all of Europe's Atlantic seas.
Itämeri on matala, ja se on kaikista Atlanttiin yhteydessä olevista Euroopan meristä pahiten saastunut.
The Baltic is fairly large in area but it is shallow.
Itämeri on pinta-alaltaan melko laaja, mutta se on matala.
shallow (también: facile, frivolous, superficial)

Sinónimos (inglés) para "shallow":

shallow
English

Ejemplos de uso para "shallow" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWhen we see the children killed in Qana, all justifications seem petty and shallow.
Kun näemme Qanassa surmatut lapset, kaikki perustelut tuntuvat heppoisilta ja pinnallisilta.
EnglishStill exploring the deep, but learning lots from the shallow water.
Yhä tutkien syviä, mutta oppien paljon matalista.
English1:48 But I want to jump up to shallow water now and look at some creatures that are positively amazing.
1:48 Mutta haluan hypätä nyt matalaan veteen ja katsoa joitain olioita, jotka ovat positiivisen ihmeellisiä.
EnglishSo, we're learning lots new from the shallow water.
Opimme siis paljon uutta matalista vesistä.
EnglishThe Baltic Sea is a typical inland sea, with a shallow basin and a limited exchange of waters with world oceans.
Itämeri on tyypillinen sisämeri. Se on matalapohjainen ja sen vesi vaihtuu rajoitetusti maailman valtamerten kanssa.
EnglishWith its vulnerable shallow bays and large loading points the Baltic is in a really serious crisis at the moment.
Haavoittuvine mataline lahtineen ja suurine kuormituslähteineen Itämeri on todella vakavassa pulassa tällä hetkellä.
EnglishThere is no comparison between the risks of drilling in the shallow waters of the European continental shelf and the waters in the Gulf of Mexico.
Euroopan mannerjalustan matalien vesien ja Meksikonlahden vesien porausriskiä ei voida vertailla.
EnglishWe owe it to them to make certain that is not the case, and shallow populist rhetoric is not the way to do it.
Olemme äänestäjille velkaa sen, ettei näin pääse käymään, ja tästä tehtävästä ei selvitä pelkällä pinnallisella kansaa kosiskelevalla retoriikalla.
EnglishOne press agency reported that many papers could not recall a more useless and shallow example of posturing with no outcome.
Eräs uutistoimisto kertoi, että monessa sanomalehdessä ei pystytty muistamaan yhtään turhempaa ja pinnallisempaa esimerkkiä tuloksettomasta poseerauksesta.
EnglishI think that the EIB and KfW, which will manage it, will also look at deep renovation, and not only shallow renovation, projects.
Olen sitä mieltä, että hanketta hallinnoivat EIP ja KfW tarkastelevat myös syventäviä uudistushankkeita pelkästään pintapuolisten uudistushankkeiden sijaan.
EnglishShort-term policy is the missing link and, in that sense, the report by Jan Andersson is, in fact, a shallow report for problems of this type.
Lyhyen aikavälin politiikka on jätetty huomiotta, ja Jan Anderssonin mietintö on itse asiassa vain pintapuolinen kuvaus tämäntyyppisistä ongelmista.
EnglishThere is little difference in height between shallow areas of the sea along the coasts, the so-called continental shelf, and low-lying coastal areas.
. (NL) Rannikkoa myötäilevien matalien merialueiden, niin kutsutun mannerjalustan, ja matalien rannikkoalueiden välillä on vain pieni korkeusero.
EnglishQuite recently, however, extensive new data has been collected covering areas right in the vicinity of the coastline, in the shallow coves of the Baltic.
Vastikään on kuitenkin kerätty laaja uudentyyppinen aineisto, joka käsittää kohteita aivan rantaviivan välittömästä läheisyydestä Itämeren matalista merenlahdekkeista.
EnglishThere is no sound reason why the shallow sand quarry should be subjected to the same legislative demands as the large, deep mine producing hazardous waste.
Ei ole mitään järkevää syytä, miksi matalaan hiekkakuoppaan olisi sovellettava samoja lainsäädännöllisiä vaatimuksia kuin suureen, syvään kaivokseen, joka tuottaa vaarallista jätettä.
EnglishShallow coastal regions, river mouths and other transitions between fresh and salt water, where fish used to have their spawning grounds, have been greatly altered as a result of human interference.
Matalat rannikkoalueet, jokisuistot ja muut murtovesialueet, jotka olivat aiemmin kalojen kutualueita, ovat muuttuneet merkittävästi ihmisen toimien seurauksena.
EnglishIn this context, we must stress the need to protect the Baltic Sea ecosystem, which is extremely vulnerable as the Sea is shallow, its waters circulate slowly and pollution levels are high.
Tässä mielessä meidän on korostettava tarvetta suojella Itämeren ekosysteemiä, joka on erittäin haavoittuva meren mataluuden, hitaan vesikierron ja suurten saastemäärien vuoksi.
EnglishThere's a good reason why: the shallow water's full of predators -- here's a barracuda -- and if you're an octopus or a cephalopod, you need to really understand how to use your surroundings to hide.
Tässä hyvä syy: matalat vedet ovat täynnä saalistajia -- tässä barrakuda -- ja jos on tursas tai pääjalkainen, täytyy tosiaan ymmärtää, miten käyttää ympäristöään piiloutumiseen.