Cómo se dice "slash" en finlandés

EN

"slash" en finlandés

volume_up
slash {sustantivo}

EN slash
volume_up
{sustantivo}

slash (también: stroke, virgule, oblique)
volume_up
vinoviiva {sustantivo}
When in the Address bar, move the cursor right to the next logical break in the address (period or slash)
Siirrä kohdistin osoiterivissä oikealle osoitteen seuraavaan loogiseen katkoskohtaan (piste tai vinoviiva)
When in the Address bar, move the cursor left to the next logical break in the address (period or slash)
Siirrä kohdistin osoiterivissä vasemmalle osoitteen seuraavaan loogiseen katkoskohtaan (piste tai vinoviiva)
slash (también: cut, lash, retort)
volume_up
sivallus {sustantivo}

Ejemplos de uso para "slash" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIn such circumstances, it would be mad to slash the budget to this extent.
Tällaisissa olosuhteissa olisi mieletöntä leikata budjettia näin paljon.
EnglishEl Niño and the slash-and-burn forestry clearance policies of Indonesia are a devastating cocktail.
El Niño -sääilmiö ja Indonesian metsänkulotuspolitiikka ovat tuhoisa sekoitus.
EnglishSlash and burn the living standards of working people; slash and burn public services.
Työntekijöiden elintason ja julkisten palveluiden tuhoamista.
EnglishKey decisions have to be taken to slash our emissions and curb climate change.
EU:n on lähivuosina tehtävä päästöjen leikkauksia ja ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevia tärkeitä päätöksiä.
EnglishFiscal consolidation does not mean reducing debt by taking a slash-and-burn approach to spending.
Julkisen talouden vakauttaminen ei tarkoita velan vähentämistä vähentämällä menot olemattomiin.
EnglishThere should be only one budget priority - slash spending and stop robbing Britain.
Talousarvion painopisteitä pitäisi olla vain yksi - kulujen leikkaaminen ja Yhdistyneen kuningaskunnan ryöstämisen lopettaminen.
EnglishDo not end this path with a slash (/) or it won't work.
Älä lopeta polkua vinoviivaan (/) tai se ei toimi.
EnglishAn opposite tendency - towards disintegration - would result from, for example, attempts to slash EU budget levels.
Päinvastainen suuntaus - kohti hajaantuneisuutta - voisi käynnistyä, jos yrittäisimme esimerkiksi leikata EU:n talousarvion määrärahoja.
EnglishAs one of the backers of the bid to slash the budget, you have belaboured the Union with its lowest capability ever.
Olette yhtenä talousarvion leikkaamisehdotuksen tukijoista työstänyt Euroopan unionille huonoimmat toimintamahdollisuudet kuin koskaan aiemmin.
EnglishThere are two reasons for slash and burn.
Kulotukset ovat suurin syy sekä paikallisille katastrofeille että kansainvälisille ja globaalisille seurauksille.
EnglishYou say - the Commission says - that what is being proposed here is good for competition and will slash prices.
Tiedätte, että tästä lausekkeesta yksinkertaisesti ollaan monta mieltä. Sanotte, että ehdotus lisää komission mielestä kilpailua ja laskee huomattavasti hintoja.
EnglishMr President, the Commission' s plans to slash export refunds will cost the EU' s food and drink processors an estimated EUR 145 million per year.
Arvoisa puhemies, komission suunnitelmat vähentää vientitukea maksavat EU:n elintarvikejalostajille noin 145 miljoonaa euroa vuodessa.
EnglishWhen the situation becomes that drastic, a country needs to be able to apply the emergency brake and 'slash' the price of money.
Kun tilanne kehittyy niin dramaattiseksi, valtiolla olisi oltava "hätäjarru", jonka avulla rahan hintaa voidaan alentaa. Myöntääkö komissio edellä mainitun?
EnglishThe El Niño phenomenon made a large contribution, but the fires were largely caused by slash-and-burn methods of agriculture, and then got out of control.
El Niño -ilmiö vaikutti osaltaan merkittävästi, mutta palot aiheutuivat valtaosin maatalouden kulotuksista, jotka riistäytyivät hallinnasta.
EnglishYou can boo, you can jeer, but remember this: Britain outside of the euro has been able to devalue, has been able to slash interest rates.
Voitte buuata, voitte pilkata, mutta muistakaa tämä: euroalueen ulkopuolella oleva Iso-Britannia on onnistunut devalvoimaan valuuttansa, ja se on onnistunut laskemaan korkoprosentteja.
EnglishFurthermore, was the Commission not concerned to learn that one in three SMEs thought the present proposal might lengthen, not slash, VAT red tape.
Eikö komissio lisäksi ollut huolestunut saatuaan kuulla, että yksi kolmesta pk-yrityksestä katsoi, että nykyinen ehdotus lisäisi eikä vähentäisi arvonlisäveroon liittyvää byrokratiaa.
EnglishThe benefits of EU funding can be seen across my constituency, and provide help for those who will suffer because of the current 'slash and burn' policy being implemented in the UK.
EU:n rahoituksen edut voidaan nähdä kaikkialla vaalipiirissäni ja se tarjoaa apua niille, jotka kärsivät Yhdistyneen kuningaskunnan nykyisestä armottomasta politiikasta.
EnglishAt the moment, in order to help citizens who have already suffered so much following last year's floods, the Council is forcing us to slash funds from very important programmes.
Tällä hetkellä neuvosto pakottaa meidät leikkaamaan erittäin tärkeiden ohjelmien varoja niiden kansalaisten auttamiseksi, jotka ovat jo kärsineet niin paljon viime vuoden tulvien takia.
EnglishMaking it possible for it not to execute this amount for another two years would help the Member States to slash their public deficits in readiness for the switch-over to the single currency.
Se, että tämä summa olisi käytettävissä vasta kahden vuoden päästä, auttaisi jäsenvaltioita pienentämään julkista velkaansa, jotta ne voisivat siirtyä käyttämään yhteistä rahaa.