Cómo se dice "solid base" en finlandés

EN

"solid base" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "solid base" en distintos contextos.

Ejemplos de uso para "solid base" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe have a solid base of more than 200 legal acts in the environment.
Meillä on ympäristön alalla yli 200 säädöksen vankka perusta.
EnglishThere is not yet a solid research base within Africa for Africa.
Afrikassa ei ole vielä vakaata tutkimuspohjaa Afrikkaa varten.
EnglishYet, it is important to create a solid social support base to set up the Natura 2000 network.
On kuitenkin tärkeää saavuttaa vankka yhteiskunnallinen kannatus Natura 2000 -verkoston perustamiselle.
EnglishWe now have a solid work base between Europe and the US to treat each other as equals.
Nyt Euroopan ja Yhdysvaltain työskentelylle on luja perusta, jonka pohjalta ne voivat suhtautua toisiinsa tasa-arvoisesti.
EnglishIt seeks to give a solid base for support to social NGOs.
Uuden budjettikohdan tavoitteena on antaa vakaa perusta sosiaalialan kansalaisjärjestöille myönnettävälle tuelle.
EnglishA solid skills base will not be built in a year.
Vahvaa osaamispohjaa ei rakenneta vuodessa.
EnglishFramework Directive 89/391/EEC, together with the associated specific directives, offer a solid legal base.
Puitedirektiivi 89/391 yhdessä asiaan liittyvien yksittäisten direktiivien kanssa luo työllemme vankan oikeudellisen kehyksen.
EnglishSMEs need a solid technological base to enable them to boost their contribution to economic growth and development.
Pk-yritykset tarvitsevat vankkaa teknistä perustaa, josta ne voivat antaa osansa taloudelliseen kasvuun ja kehitykseen.
EnglishA clear, explicit and solid legal base in the Treaty would provide another lever for the funding of a project of this nature.
Perustamissopimuksessa oleva selkeä, täsmällinen ja vakaa oikeusperusta olisi eräs keino saada rahoitusta tällaiselle hankkeelle.
EnglishHaving said that, I certainly do not dispute that they form a very solid base from which to prepare for the future of Europe.
Tämän sanottuani en varmastikaan kiistä sitä, että ne muodostavat hyvin vakaan perustan Euroopan tulevaisuutta koskeville valmisteluille.
EnglishA strong and solid knowledge base for policy making is crucial if the European institutions are to improve the regulatory environment.
Vahva ja vankka tietopohja poliittisissa toimissa on ratkaisevaa, jos yhteisön toimielimet aikovat parantaa sääntely-ympäristöä.
EnglishIn addition, we need to have a solid knowledge base in order to put in place a permanent strategy for combating counterfeiting and piracy.
Lisäksi tarvitsemme lujaa tietopohjaa voidaksemme ottaa käyttöön pysyvän strategian väärennyksien ja piratismin torjumiseksi.
EnglishThe development of standardised consumer contracts may be something to investigate further once this solid base is established.
Meidän kannattaa ehkä tutkia tarkemmin määrämuotoisten kuluttajasopimusten kehittämistä, kunhan olemme saaneet luotua tämän vakaan perustan.
EnglishWe have got to learn from this and to ensure that in future, we have a solid base for response, as the Commissioner has said.
Meidän on otettava tästä opiksemme sekä varmistettava, että meillä on jatkossa kestävä perusta puuttuaksemme tilanteeseen, aivan kuten komission jäsen totesi.
EnglishMr Belder is absolutely right, however, to say that the programme is currently inefficient, ineffective and certainly lacks a solid legal base.
Jäsen Belder on kuitenkin täysin oikeassa todetessaan, että ohjelma on nykyisellään riittämätön, tehoton ja varsinkin vailla riittävää oikeusperustaa.
EnglishWe hope it will be a solid base from which to combat crime, especially those more callous and intolerable versions such as terrorism.
Ryhmä toivoo, että se olisi tukeva perusta rikosten torjunnalle, erityisesti sellaisen rikollisuuden torjunnalle, joka on terrorismin tavoin vaikeaa ja kestämätöntä.
EnglishThe clear message to a democratic Afghanistan must be that this constitution must, without reservations, give women's rights a solid base.
Demokraattiselle Afganistanille on annettava selkeä viesti siitä, että sen perustuslaissa on asetettava vankka perusta naisten oikeuksille ilman mitään varauksia.
EnglishIt is true that we need a solid legal base for this Code of Conduct that will allow us to look again at the current arms embargo against China.
On totta, että tarvitsemme vankan oikeusperustan näille käytännesäännöille, jotka antavat meille mahdollisuuden tarkastella uudelleen nykyistä Kiinan vastaista asesaartoa.
EnglishThe Europe 2020 strategy has acknowledged the need to set out a new industrial policy in order to maintain a solid and sustainable industrial base in Europe.
Arvoisa puhemies, Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä on tunnustettu tarve laatia uutta teollisuuspolitiikkaa, jotta ylläpidetään vankkaa ja kestävää teollista pohjaa unionissa.
EnglishThe Commission proposal under discussion aims to resolve this situation by establishing a solid and common legal base which can underpin our relations with the industrialised countries.
Komission puheena olevalla ehdotuksella pyritään selvittämään tämä tilanne perustamalla vakaa ja yhteinen oikeusperusta, joka voi tukea suhteitamme teollistuneiden maiden kanssa.

Aprende otras palabras

English
  • solid base

Más traducciones en el diccionario italiano-español.