Cómo se dice "solid basis" en finlandés

EN

"solid basis" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "solid basis" en distintos contextos.

Traducciones similares para solid basis en finlandés

solid sustantivo
solid adjetivo
basis sustantivo

Ejemplos de uso para "solid basis" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishHowever, we should not forget that we compete on a solid basis of friendship.
Meidän ei kuitenkaan pitäisi unohtaa: kiistelemme ystävyyden lujalla pohjalla.
EnglishThey are also, as it happens, needed to create a solid basis for a modern economy.
Niitä tarvitaan myös toisinaan luomaan nykyaikaisen talouden vakaa perusta.
EnglishThese will, again, not be totally perfect, but they should form a solid basis.
Ne eivät, taaskaan, ole täysin täydellisiä, mutta niiden pitäisi muodostaa vakaa perusta.
EnglishThe Commission has, however, laid a solid basis for the eventual success of the operation.
Komissio on tosin luonut vankan perustan hankkeen lopulliselle onnistumiselle.
EnglishThe Treaty of Amsterdam provides a more solid basis for Union citizenship.
Amsterdamin sopimuksen myötä unionin kansalaisuus saa yhden vielä kantavamman perustan.
EnglishAn instrument as worthwhile as this deserves a solid legal basis, therefore.
Näin arvokas väline ansaitsee siten riittävän oikeudellisen perustan.
EnglishThe Constitution’s entry into force will give us a more solid basis for moving forward.
Perustuslain voimaantulo antaa meille vankemman perustan edetä asiassa.
EnglishThis framework forms a solid basis for rigorous and fair negotiations with Turkey.
Kehys on luja perusta ankarille ja oikeudenmukaisille Turkin kanssa käytäville neuvotteluille.
EnglishYou promised a solid basis for the application of the principle of proportionality.
Lupasitte vankan perustan suhteellisuusperiaatteen soveltamiselle.
EnglishWe now wonder how solid the basis for the European aviation industry is.
Herää kysymys, kuinka vahvalla pohjalla Euroopan lentoliikenneala on.
EnglishIt has proved a solid basis for productive working relations between our two institutions.
Se on osoittautunut vakaaksi perustaksi kahden toimielimemme tuloksekkaalle yhteistyölle.
EnglishThis would be the deed of the decade and would create a solid basis for cooperation between us.
Se olisi vuosikymmenen teko ja loisi lujan pohjan meidän yhteistyöllemme.
EnglishAuditors must have a solid basis for their opinions, drawn from evidence on the ground.
Tilintarkastajien lausumien tulee olla luotettavia ja perustua kentältä saatuihin todisteisiin.
EnglishWe also wish to have a solid basis for cooperation with the NGOs.
Toivomme myös lujaa perustaa yhteistyölle kansalaisjärjestöjen kanssa.
EnglishThe Commission's initiative provides a very solid basis for this, and a viable way forward.
Komission ehdotus tarjoaa tälle erittäin vankan perustan ja toteuttamiskelpoisen etenemistavan.
EnglishDuring this trialogue, a very solid basis for agreement between the three institutions emerged.
Kolmikantaneuvottelussa nousi esiin erittäin luja pohja kolmen toimielimen väliselle sovulle.
EnglishThe entry into force of the Europe Agreement may now provide a solid basis for the ongoing negotiations.
Nyt Eurooppa-sopimuksen voimaantulo voi vahvistaa neuvottelujen jatkamista.
EnglishThus there is a solid scientific basis for the proposed limit values.
Ehdotetuilla raja-arvoilla on siis vankka tieteellinen pohja.
EnglishIt contains our values and our principles, and it provides a solid legal basis for our policies.
Se sisältää arvomme ja periaatteemme ja muodostaa vankan oikeudellisen perustan politiikallemme.
EnglishFirst of all, the Treaties provide no solid basis for communitarisation of the economic policy.
Perustamissopimukset eivät ensinnäkään tarjoa vankkaa perustaa talouspolitiikan yhteisöllistämiselle.

Aprende otras palabras

English
  • solid basis

Más traducciones en el diccionario italiano-español.