Cómo se dice "solid framework" en finlandés

EN

"solid framework" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "solid framework" en distintos contextos.

Traducciones similares para solid framework en finlandés

solid sustantivo
solid adjetivo
framework sustantivo

Ejemplos de uso para "solid framework" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI agree with the rapporteur, who is asking for a solid legal framework.
Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että tämä vaatii vakaata oikeudellista kehystä.
EnglishA solid legal framework is therefore essential.
Tarvitsemme näin ollen vankan oikeudellisen kehyksen.
EnglishWe finally have a solid legal framework that will allow us to act much more than previously on reception conditions.
Lopultakin meillä on luja sääntelykehys, jonka avulla voimme tehdä vastaanotto-olosuhteille paljon aiempaa enemmän.
EnglishThe objective is to provide a solid and coherent legal framework that can regulate the activity of the information networks.
Tavoitteena on luoda luja ja yhdenmukainen lainsäädännöllinen viitekehys, jolla säädeltäisiin tietoverkkojen toimintaa.
EnglishAs far as the evaluation of the programme by the Commission is concerned, the Financial Regulation provides the solid framework that is necessary.
Varainhoitoasetus antaa tarvittavat vankat puitteet komission suorittamalle ohjelman arvioinnille.
EnglishThe EU must provide a solid framework, but the dynamic to solve these problems must ultimately come from that region itself.
EU:n on tarjottava yhteistyölle vakaa kehys, mutta viime kädessä alueen on itse osoitettava tahtoa ratkaista nämä ongelmat.
EnglishThe Regulation seeks to establish a solid and transparent legislative framework for the recognition and financing of European political parties.
Asetuksessa pyritään luomaan kestävä ja avoin lainsäädäntökehys Euroopan poliittisten puolueiden tunnustamiseksi ja rahoittamiseksi.
EnglishYou are right: we cannot open the aviation industry up to competition without at the same time ensuring that we have a solid regulatory framework regarding safety.
Olette oikeassa: ilmailualaa ei voida avata kilpailulle, ellei samalla varmisteta, että turvallisuusasioissa on vankka sääntelykehys.
EnglishIn order to manage immigration it is vital to adopt an approach that is based on respect for human dignity, realism and a solid legal framework.
Jotta voimme hallita maahanmuuttoa, on ratkaisevan tärkeää omaksua lähestymistapa, joka perustuu ihmisarvoon, realismiin ja tukevaan oikeudelliseen kehykseen.
EnglishWe must ensure, however, that there is a solid framework in place leading to the assessment, and then the approval or rejection, of potential acquisitions.
Sen sijaan on varmistettava, että meillä on vakaa kehys, jonka mukaisesti mahdolliset hankinnat voidaan arvioida ja sitten joko hyväksyä tai hylätä.
EnglishIt is important to the implementation of the Agenda 2000 package for the new interinstitutional agreement to establish a solid, seven-year financial framework.
Agenda 2000 -paketin täytäntöönpanossa on tärkeää, että uudella toimielinten välisellä sopimuksella saadaan aikaan vakaa rahoituskehys seitsemäksi vuodeksi.
EnglishI support the establishment of a solid legal framework for European environmental economic accounts and encourage the need to compile reliable, harmonised statistics.
Tuen vakaan lainsäädäntökehyksen luomista Euroopan ympäristötilinpidolle ja painotan tarvetta kehittää luotettavia, yhdenmukaisia ja ajankohtaisia tilastoja.
EnglishThe agreement gives the Community a solid legal and political framework for monitoring the activities of the European Union fleet in the Guinea-Bissau fishing area.
Sopimuksessa yhteisölle luodaan vakaat oikeudelliset ja poliittiset puitteet Euroopan unionin laivaston toiminnan valvomiseksi Guinea-Bissaun kalastusalueella.
EnglishThis report consequently enables us to offer Member States a solid framework for discussion which, whilst taking account of the differing interests of the Member States in ESDP...
Mietinnön avulla jäsenvaltioille annetaan näin ollen hyvä keskustelupohja, jossa otetaan huomioon jäsenvaltioiden eriävät intressit ETPP:n suhteen ja …
EnglishThe ECB's two-pillar monetary strategy allows for a forward looking and medium-term oriented course of action that is underpinned by a solid analytical framework.
EKP:n kaksipilarinen rahapoliittinen strategia mahdollistaa tulevaisuuteen katsovan ja keskipitkään aikaväliin suuntautuneen toimintatavan, jota tukee vankka analyyttinen kehys.
EnglishLet me recall that we have a solid framework of engagement, namely, the well-established European Neighbourhood Policy and the Eastern Partnership launched last year.
Haluan muistuttaa, että meillä on vankat yhteistyöpuitteet erityisesti vakiintuneessa Euroopan naapuruuspolitiikassa ja viime vuonna käynnistetyssä itäisessä kumppanuudessa.
EnglishThe Agenda can then become a solid framework for coordinating the activities of numerous economic players, helping us to emerge from recession and undertake economic reconstruction.
Näin ohjelma voi muodostaa vakaan kehyksen lukuisten taloudellisten toimijoiden toimien koordinoinnille ja auttaa meitä pääsemään pois taantumasta ja ryhtymään talouden jälleenrakentamiseen.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, we are about to vote on a highly important strategic document that provides a solid framework of reference for financial perspectives after 2013.
(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, meidän on määrä äänestää hyvin merkittävästä strategisesta asiakirjasta, joka tarjoaa vankan viitekehyksen rahoituskehykselle vuoden 2013 jälkeen.
EnglishI am also well aware that one of the keys to the solution is the establishment of a solid framework for cooperation with Libya, the main country of transit on the migration routes from East Africa.
Olen tietoinen myös siitä, että yksi keino ratkaista tilanne on luoda luja yhteistyökehys Libyan kanssa. Libya on Itä-Afrikasta tulevien muuttoreittien tärkein kauttakulkumaa.

Aprende otras palabras

English
  • solid framework

Además bab.la te proporciona el diccionario inglés-español para más traducciones.