Cómo se dice "solid support" en finlandés

EN

"solid support" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "solid support" en distintos contextos.

Traducciones similares para solid support en finlandés

solid sustantivo
solid adjetivo
support sustantivo
to support verbo

Ejemplos de uso para "solid support" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWithout Parliament’s solid support your Commission will always be a weak Commission.
Ilman parlamentin vankkaa tukea komissionne tulee aina olemaan heikko.
EnglishIn the next twenty-four hours, do what you have to do to win Parliament’s solid support.
Tehkää seuraavan vuorokauden aikana se, mikä teidän pitääkin tehdä parlamentin vankan tuen saamiseksi.
EnglishMeanwhile, let us give solid support to the proposal and send a solution, rather than a problem, to the IGC.
Antakaamme nyt tukemme ehdotukselle ja lähettäkäämme HVK:hon ratkaisu ongelman sijaan.
EnglishYet, it is important to create a solid social support base to set up the Natura 2000 network.
On kuitenkin tärkeää saavuttaa vankka yhteiskunnallinen kannatus Natura 2000 -verkoston perustamiselle.
EnglishConcerning the Observatory, I must say that there is solid support for this in Parliament too.
Mitä tarkkailukeskukseen tulee, olen saanut huomata, että sitä tuetaan suuresti myös täällä parlamentissa.
EnglishYou will certainly have the solid support of the House on that.
Näin ollen saatte varmaankin parlamentin laajan tuen.
EnglishIt seeks to give a solid base for support to social NGOs.
Uuden budjettikohdan tavoitteena on antaa vakaa perusta sosiaalialan kansalaisjärjestöille myönnettävälle tuelle.
EnglishThe President must have solid support and play the role of strategically promoting the institution they represent.
Puhemies tarvitsee taakseen vankan tuen, ja hänen tehtävänään on edustamansa toimielimen strateginen puolustaminen.
EnglishI hope with all my heart that his crowning achievement, this directive, will go through with solid support from Parliament.
Toivon koko sydämestäni, että hänen tärkein saavutuksensa, tämä direktiivi, hyväksytään parlamentin vankalla tuella.
EnglishI therefore request that the matter be referred back to the committee so that we can achieve solid support for the whole proposal.
Tämän vuoksi pyydän, että kysymys lähetetään takaisin valiokuntaan, jotta voimme saavuttaa vankkumattoman tuen koko ehdotukselle.
EnglishI thank Parliament for the solid support it has given to all the initiatives that the Commission has announced in its action plan.
Kiitän parlamenttia siitä, että se on antanut vankan tukensa kaikille komission toimintasuunnitelmassaan ilmoittamille aloitteille.
EnglishWhen we talked about the Reform Treaty this morning and gave it solid support, then in future that will be called the Community method.
Käsitellessämme tänä aamuna uudistussopimusta annoimme sille vankan tukemme. Tulevaisuudessa tätä kutsutaan yhteisömenetelmäksi.
EnglishI, myself, have been privileged to receive solid support from three presidencies, namely the Finnish, the Portuguese and now the French.
Minulla oli itselläni tilaisuus hyötyä kolmen puheenjohtajavaltion eli Suomen, Portugalin ja nyt Ranskan, merkittävästä tuesta.
EnglishFinally, I would like to thank my colleagues for their involvement in this report, which has given me solid support and encouragement in my work.
Haluan lopuksi kiittää kollegoitani heidän paneutumisestaan tähän mietintöön. Se on tukenut ja rohkaissut minua työssäni.
EnglishI can assure them that they can count on solid, but critical, support from the European Parliament, with a view to achieving these objectives.
Voin vakuuttaa heille, että he voivat luottaa Euroopan parlamentin järkkymättömään mutta kriittiseen tukeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
EnglishThe 'counter-resolution' by the Greens/S&D and GUE, which did not come to a vote, had solid support and will certainly be read by the negotiators.
Verts/ALE-, S&D- ja GUE/NGL-ryhmän jättämä vastapäätöslauselma, josta ei toimitettu äänestystä, sai vankan kannatuksen ja neuvottelijat lukevat sen varmasti.
EnglishWe have to retain our solidarity with the southern European nations, while the applicant countries of central and eastern Europe also need our solid support, for this is in all our interests.
Meidän on pysyttävä solidaarisina Euroopan etelälle, mutta myös Keski- ja Itä-Euroopan jäsenehdokkaat tarvitsevat solidaarisuuttamme kaikkien meidän etujemme nimissä.

Aprende otras palabras

English
  • solid support

Más traducciones en el diccionario español-francés.