Cómo se dice "solvency" en finlandés

EN

"solvency" en finlandés

volume_up
solvency {sustantivo}

EN solvency
volume_up
{sustantivo}

solvency
volume_up
solvenssi {sustantivo}
The more wide-ranging reform in this area will come with Solvency II.
Laajakantoisempi uudistus tällä alalla tapahtuu Solvenssi II:n avulla.
Solvency II was long overdue: I wish to start by setting this aside.
Haluan aloittaa toteamalla, että Solvenssi II tuli pahasti myöhässä.
Impact of Solvency II on financial stability
Solvenssi II - hankkeen vaikutus rahoitusjärjestelmän vakauteen
solvency
volume_up
maksukyky {sustantivo}
As we can see, both liquidity and solvency can soon vanish.
Kuten olemme nähneet, sekä maksukyky että vakavaraisuus voivat kadota nopeasti.
solvency (también: solidity)
volume_up
vakavaraisuus {sustantivo}
As we can see, both liquidity and solvency can soon vanish.
Kuten olemme nähneet, sekä maksukyky että vakavaraisuus voivat kadota nopeasti.
If there are several ways of calculating solvency, how is it possible to make a proper analysis?
Jos vakavaraisuus voidaan selvittää usealla eri laskutavalla, miten on mahdollista tehdä asianmukainen analyysi?
Policyholders should be able to rely on their financial institutions and the fact that their solvency is ensured.
Vakuutuksenottajien pitäisi voida luottaa rahoituslaitoksiinsa ja siihen, että niiden vakavaraisuus on turvattu.

Ejemplos de uso para "solvency" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThis liquidity and solvency crisis is increasingly affecting the real economy too.
Tämä maksuvalmius- ja vakavaraisuuskriisi vaikuttaa koko ajan enemmän myös reaalitalouteen.
EnglishOpinion on the Solvency Ratio Directive (CON/1996/7)24.9.1996, pdf 12 kB, en
Lausunto vakavaraisuussuhdetta koskevasta direktiivistä (CON/1996/7)24.9.1996, pdf 12 kB, en
EnglishThis revision of the directive would also include solvency rules for pension funds.
Direktiiviä tarkistettaessa siihen sisällytettäisiin myös eläkerahastojen vakavaraisuussääntöjä.
EnglishMr Ettl' s report concerns the solvency of life assurance undertakings.
Ettlin mietinnössä käsitellään henkivakuutuksia koskevaa maksukykyä.
EnglishThis will be a good way of giving the Transport Policy the solvency and credibility that it needs.
Tämä on hyvä keino antaa liikennepolitiikalle sen tarvitsema kantavuus ja uskottavuus.
EnglishAs a result of the decline in their solvency, they were also forced to sell their assets at a loss.
Vakavaraisuutensa heikkenemisen seurauksena niiden täytyi myös myydä varojaan tappiolla.
EnglishWe are moving from a liquidity problem to a solvency problem.
Olemme siirtymässä maksuvalmiusongelmasta vakavaraisuusongelmaan.
EnglishPolicy-holders of Lloyd's have a right and need to know whether the solvency rules were being respected.
Lloyd'sin vakuutuksenottajilla on oikeus ja tarve tietää, noudatettiinko solvenssisääntöjä.
EnglishInsurance and reinsurance (Solvency II) (recast) (
Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen (uudelleenlaatiminen) (
EnglishFinally, an adequate supervisory structure is essential to guarantee the financial solvency of our institutions.
Lopuksi tarvitaan riittävää valvontajärjestelmää laitostemme rahallisen vakauden turvaamiseksi.
EnglishMany of them are still languishing on the edge of solvency.
Monet niistä viruvat yhä maksukyvyttömyyden partaalla.
EnglishRisk-oriented calculations of the solvency requirements of insurance undertakings would be introduced.
Vakuutusyrityksiin aletaan soveltaa vakavaraisuusvaatimuksia, jotka perustuvat riskiperusteisiin laskelmiin.
EnglishThey jeopardise the operations and solvency of these businesses, often resulting in the loss of many jobs.
Ne vaarantavat yritysten toiminnan ja maksukyvyn, ja niistä seuraa usein monien työpaikkojen menetyksiä.
EnglishRating agencies know that they will not get the work if they question the solvency of their clients.
Luokituslaitokset tietävät, että ne eivät saa työtä, jos ne asettavat asiakkaidensa vakavaraisuuden kyseenalaiseksi.
EnglishCommissioner, you mentioned Solvency II.
Arvoisa komission jäsen, mainitsitte Sovenssi II -direktiivin.
EnglishThe crisis has clearly shown that even bank capital has been insufficient regarding solvability and solvency.
Kriisi on osoittanut selvästi, että jopa pankkipääoma on ollut riittämätöntä maksukyvyn ja vakavaraisuuden kannalta.
EnglishThis solvency margin, which is a guarantee of security for those who buy insurance, it reinforces the protection of consumers.
Tämä solvenssimarginaali on vakuutuksen ottajien turvallisuustakuu, joka vahvistaa kuluttajansuojaa.
EnglishSolvency margin for insurance undertakings
Vakuutusyritysten solvenssimarginaalivaatimukset
EnglishAs you know, insurance companies are required to keep a certain level of funds separate so that their solvency is guaranteed.
Kuten tiedätte, vakuutusyrityksillä on oltava tietty määrä omia varoja vakavaraisuutensa varmistamiseksi.
EnglishAmendment No 22 allows Member States to exclude reinsurers from the adjusted solvency calculation.
Tarkistuksessa 22 jäsenvaltiot voivat määrätä, että mukautetussa vakavaraisuuslaskelmassa ei oteta huomioon jälleenvakuutusyrityksiä.