Cómo se dice "some kind" en finlandés

EN

"some kind" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "some kind" en distintos contextos.

Traducciones similares para some kind en finlandés

some adverbio
some pronombre
some
kind sustantivo
kind adjetivo

Ejemplos de uso para "some kind" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishSo it serves no useful purpose to decry it as some kind of 'Bolkestein directive'.
Direktiiviä ei siis kannata tuomita eräänlaiseksi "Bolkesteinin direktiiviksi".
EnglishThis would also establish some kind of long-term and binding EU tourism strategy.
Tämä loisi myös jonkinlaisen pitkäaikaisen ja sitovan EU:n matkailustrategian.
EnglishThey don’t necessarily even have to go into some kind of formal workshop to do it.
Heidän ei välttämättä tarvitse edes mennä viralliseen työpajaan sitä tekemään.
EnglishWe must also ensure that we guarantee some kind of clarity in terms of financing.
Meidän on myös varmistettava, että voimme taata jonkinlaista selkeyttä rahoitukseen.
EnglishSecond, poverty in Africa is not the result of some kind of accident of nature.
Toiseksi Afrikassa vallitseva köyhyys ei johdu jonkinlaisesta luonnononnettomuudesta.
EnglishFor this reason some kind of extra, multi-level aid instruments are needed.
Tästä syystä tarvitaan jonkinlaisia ylimääräisiä, monitasoisia tukivälineitä.
EnglishWe have to have some kind of common message of why we need the European Union.
Meillä on oltava jonkinlainen yhteinen viesti siitä, miksi Euroopan unionia tarvitaan.
EnglishJust the day before yesterday, Mrs Schleicher raised some problems of this kind.
Vasta toissapäivänä rouva Schleicher otti esiin tämänkaltaisia ongelmia.
EnglishThe Congo mission simply must not turn into some kind of Vietnam for Europe.
Kongon-operaatio ei yksinkertaisesti saa muuttua eräänlaiseksi Euroopan Vietnamiksi.
EnglishThere have been initial discussions about some kind of parliamentary forum.
Alustavia keskusteluja on käyty jonkinlaisesta parlamentaarisesta foorumista.
EnglishIn 1994 we argued very strongly the case to have some kind of discussions on distance.
Vuonna 1994 puhuimme kiivaasti sen puolesta, että etäisyyksistä olisi keskusteltava.
EnglishHave you looked at your powers, and can you at least prepare some kind of an analysis?
Oletteko tarkastelleet valtuuksianne, ja voitteko edes laatia jonkinlaisen analyysin?
EnglishI discern some kind of rivalry - or, let us say, anxiety - among Members.
Olen huomaavinani jäsenissä jonkinasteista kilpailua, tai pikemminkin levottomuutta.
EnglishIn fact, it would be good to have some kind of memo about the history of this issue.
Tämän asian historiasta olisi todellakin hyvä olla jonkinlainen muistio.
EnglishCan we do some kind of regulatory impact assessment before we go down the line?
Voimmeko suorittaa jonkinlaista sääntelyn vaikutusten arviointia, ennen kuin ryhdymme tähän?
EnglishThis issue of procedure is not a question of expressing some kind of political preference.
Menettelyssä ei ole kysymys tietyn poliittisen mieltymyksen julki tuomisesta.
EnglishWith this kind of complicated question I always try to find some kind of compromise solution.
Yritän aina löytää kompromissiratkaisun tällaisissa monimutkaisissa kysymyksissä.
EnglishAre you considering integrated measures of some kind to tackle this issue?
Harkitsetteko jonkinlaisia yhtenäisiä toimia tähän asiaan puuttumiseksi?
EnglishCommissioner Byrne seems to have taken offence at this and seen it as some kind of snub.
Komission jäsen Byrne näyttää loukkaantuneen tästä ja nähneen sen jonkinlaisena ivana.
EnglishI am not interested in seeing some kind of EU-level public prosecution service set up.
En todellakaan ole kiinnostunut mistään EU-tason syyttäjäviranomaisesta.

Aprende otras palabras

English
  • some kind

Incluso más traducciones en el diccionario francés-español de bab.la.