Cómo se dice "some objections" en finlandés

EN

"some objections" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "some objections" en distintos contextos.

Traducciones similares para some objections en finlandés

some adverbio
some pronombre
some
objections sustantivo
objection sustantivo
object sustantivo

Ejemplos de uso para "some objections" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishYou raised some legal objections to this, which I understand, and which I accept.
Esititte tästä oikeudellisia vastaväitteitä, jotka ymmärrän ja joiden edessä taivun.
EnglishHowever, we have certain objections to some of the content of the report.
Meillä on kuitenkin tiettyjä huomautuksia joistakin mietinnön kohdista.
EnglishI know that certain airlines continue to have some objections.
Tiedän, että jotkut lentoyhtiöt tulevat edelleen vastustamaan ehdotusta joiltakin osin.
English   We voted in favour of the resolution as a whole but have some important objections.
   Äänestimme päätöslauselman puolesta kokonaisuutena, mutta meillä on muutama merkittävä vastaväite.
EnglishI hope I have managed to answer some of the objections.
Toivon, että onnistuin vastaamaan muutamiin täällä esitettyihin moitteisiin.
EnglishWe abstained from the vote on the resolution, due to our objections to some of the points therein.
Äänestimme tyhjää päätöslauselmaa koskevassa äänestyksessä, koska vastustamme joitakin sen kohtia.
English   – Mr President, all the same I would like to respond to some objections made by my fellow Members.
   – Arvoisa puhemies, haluaisin kuitenkin vastata muutamiin kollegojen esittämiin väitteisiin.
EnglishHowever, I must raise some reservations and objections concerning the reduction of targets.
Minun on kuitenkin esitettävä joitakin varauksia ja vastalauseita, jotka liittyvät tavoitteista tinkimiseen.
EnglishMuch as I welcome what you have done in principle, I also have some objections concerning particular details.
Niin myönteisesti kuin periaatteessa suhtaudunkin toimiinne, minulla on runsaasti huomautettavaa yksityiskohdista.
EnglishMr Pirker raised some legitimate objections with regard to the agency and the danger of duplicating it.
Pirker esitti joitakin perusteltuja vastalauseita viraston ja sen vaaran osalta, että perustamme jatkuvasti uusia virastoja.
EnglishHowever, I do have some objections.
Minulla on kuitenkin useita vastalauseita.
EnglishNevertheless, Mr President, we unfortunately have some fundamental objections to the way this draft directive was worked out in the annex.
Arvoisa puhemies, valitettavasti liitteenä olevan direktiiviluonnoksen kehittelyn tiellä on joitakin periaatteellisia ongelmia.
English10:13 Okay, now with that in mind, with going through these various features of consciousness, let's go back and answer some of those early objections.
10:13 Pidetään se mielessä, kun käymme läpi tietoisuuden eri piirteitä, palataan vastaamaan joihinkin aiemmista vastaväitteistä.
EnglishSome of the objections and defects undoubtedly result from the impenetrable application jungle, which causes many applicants to make unintentional mistakes.
Osaan valituksista ja epäkohdista on epäilemättä syynä läpipääsemätön hakemusviidakko, joka saa monet hakijat tekemään myös tahattomia virheitä.
EnglishThe European Parliament's message is: the draft agreements must not be concluded unless the Council removes some fundamental objections on the part of Parliament.
Euroopan parlamentin viesti on seuraava: sopimusluonnoksia ei saa tehdä ellei neuvosto poista parlamentin vastustamia muutamia perusasioita.
EnglishPhilosopher John Searle lays out the case for studying human consciousness — and systematically shoots down some of the common objections to taking it seriously.
Filosofi John Searle selvittää inhimillisen tietoisuuden tutkimustilannetta ja kumoaa järjestelmällisesti joitakin yleisiä tutkimuksen vakavuutta epäileviä väitteitä.
EnglishSome objections have been raised this evening with regard to corruption in both countries, but that is not something that can be combated via the Schengen system.
Tänä iltana on esitetty molemmissa maissa ilmenevään korruptioon liittyviä vastalauseita, mutta korruptio on asia, jota ei voida torjua Schengen-järjestelmän kautta.
EnglishThe fact that we accept that the process must be simplified does not automatically imply that we agree on the content of the Common Fisheries Policy; indeed, we have some serious objections.
Se, että kannatamme prosessin yksinkertaistamista, ei automaattisesti tarkoita, että hyväksymme yhteisen kalastuspolitiikan sisällön. Meillä onkin esittää vakavia vastaväitteitä.

Aprende otras palabras

English
  • some objections

Más traducciones en el diccionario español-italiano.