Cómo se dice "some of the many" en finlandés

EN

"some of the many" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "some of the many" en distintos contextos.

Traducciones similares para some of the many en finlandés

some adverbio
some pronombre
some
of preposición
Finnish
the artículo
many pronombre

Ejemplos de uso para "some of the many" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe following are some of the many aspects that we reject:
Seuraavassa on joitakin esimerkkejä hylätyistä näkökohdista, joita oli paljon:
EnglishOf course there are some irregularities in many places, but there are already rules to deal with that.
Tietenkin on monia epäkohtia, mutta niiden hoitamiseen on jo nyt olemassa sääntöjä.
EnglishMr President, I would just like to highlight some of the many points which ought to be discussed.
Arvoisa puhemies, haluan vain korostaa muutamia niistä monista kohdista, joista olisi keskusteltava.
EnglishOver a period of some years now, many Europeans have become familiar with the new concepts of communication.
Jo muutamia vuosia sitten useat eurooppalaiset tutustuivat viestinnän uusiin käsitteisiin.
EnglishSome - and 'some' is too many - kill themselves rather than face the consequences of their diagnosis.
Jotkut - ja sekin on liikaa - tekevät mieluummin itsemurhan kuin kohtaavat diagnoosinsa seuraukset.
EnglishThese are some of the many questions to which we have no answer.
Tässä meillä on yhtä monta kysymystä kuin vastaustakin.
EnglishThese, ladies and gentlemen, are just some of the many objectives contained in our Communication.
Arvoisat parlamentin jäsenet, olen maininnut vain muutamia komission tiedonantoon sisältyvistä tavoitteista.
EnglishPerhaps it is obvious to some, but to many of us it is not.
Ehkä se on joillekin selvä, mutta monille meistä ei.
EnglishI was head of a psychiatric hospital for some years and many of our patients were alcohol-dependent.
Toimin muutaman vuoden ajan psykiatrisen sairaalan johtajana, ja monet potilaamme olivat alkoholiriippuvaisia.
EnglishWhen men apply for a job, some of the many qualifications they reel off have to be discounted.
Miehen hakiessa työpaikkaa on suhtauduttava varauksellisesti kaikkiin niihin avuihin, joita he esittävät itsellään olevan.
EnglishThe internalisation of trade and supranational corporations are some of the many aspects of globalisation.
Kaupan kansainvälistyminen ja monikansalliset yhtiöt ovat eräitä globalisaatioon liittyvistä monista näkökulmista.
EnglishIt is important that there has been some progress, but many other problems persist, particularly concerning implementation.
On tärkeää, että edistystä on tapahtunut, mutta jäljellä on yhä monia muita ongelmia, jotka liittyvät erityisesti toimeenpanoon.
EnglishThere is no doubt that poverty is the source, or at least a factor, which intensifies some of the many problems the country faces.
On selvää, että köyhyys on syy tai ainakin osatekijä, joka monella tavalla pahentaa valtion kohtaamia moninaisia ongelmia.
EnglishThese are just some of the many suggestions for improving the current situation with regard to product marketing and consumer protection.
Nämä ovat vain joitakin monista ehdotuksista tuotemarkkinoinnin ja kuluttajansuojan nykyisen tilanteen parantamiseksi.
EnglishThe Committee on Employment and Social Affairs made some specific proposals, many of which the Commission has worked on and taken into account.
Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta teki joitakin erityisehdotuksia, joista useita komissio on työstänyt ja ottanut huomioon.
EnglishWhether wilfully or not, this has been blown out of some proportion by many in this House because they did not vote in favour of it.
Monet parlamentin jäsenet, jotka eivät kannattaneet tätä tarkistusta äänestyksessä, ovat joko tahallisesti tai tahtomattaan suurennelleet sen mittasuhteita.
EnglishIt is known that radioactive contamination can be significant in some foodstuffs for many years, even though it cannot be seen, tasted or smelled.
Tiedetään, että radioaktiivinen saastuminen voi joissakin elintarvikkeissa olla huomattavaa vuosien ajan, vaikka sitä ei voida nähdä, maistaa eikä haistaa.
EnglishFree competition, the fight against protectionism and obstacles to the denunciation of agricultural export subsidies are some of the many absurdities endorsed by this text.
Vapaa kilpailu, protektionismin torjunta ja maatalousvientitukien tuomitsemisen esteet kuuluvat tähän tekstiin sisällytettyihin mielettömyyksiin.
EnglishSome, or rather many, people are also citing as a reason the expanding biofuels market and the concomitant demand for agricultural products for non-food purposes.
Jotkut, tai itse asiassa monet ihmiset mainitsevat syyksi myös biopolttoaineiden kasvavat markkinat ja siihen liittyvän maataloustuotteiden kysynnän muita kuin elintarviketarkoituksia varten.
EnglishAt the same time, we are facing a situation where serious problems need to be dealt with, like the discards, the enormous overcapacity that exists in some places and many other things besides.
Samanaikaisesti olemme tilanteessa, jossa on ratkaistava vakavia ongelmia kuten saaliiden poisheittäminen, paikoittainen valtava liikakapasiteetti ja sen lisäksi monta muuta asiaa.

Aprende otras palabras

English
  • some of the many

Busque más palabras en el diccionario español-inglés.