Cómo se dice "some point" en finlandés

EN

"some point" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "some point" en distintos contextos.

Ejemplos de uso para "some point" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAnd at some point the Dutch police came into Amsterdam and arrested Van Meegeren.
Jossain vaiheessa Alankomaiden poliisi tuli Amsterdamiin ja pidätti Van Meegerenin.
EnglishIn any case there has never been a technology that simply stopped at some point.
Ei ole muuten koskaan ollut olemassa tekniikkaa, joka olisi loppunut joskus.
EnglishAt some point we will have to limit ourselves to the ones that are essential.
Jossain vaiheessa meidän täytyy rajoittua niihin, jotka ovat todella tarpeellisia.
EnglishThis House may want at some point to establish an annual debate on the code.
Parlamentti haluaa ehkä jossain vaiheessa käydä vuotuisen keskustelun säännöistä.
EnglishI do not wish to close them, but I do hope that we are able to do so at some point.
En halua päättää niitä, mutta toivon, että voimme vielä joskus saada ne valmiiksi.
EnglishIt makes no material difference; at some point the House will have to state its view.
Asia ei muutu mitenkään, parlamentin on otettava siihen kantaa jossain vaiheessa.
EnglishAt some point we get larger, and we actually get to a macro-evolution scale.
Jossain vaiheessa tulemme isommaksi ja saavutamme makroevoluution mittakaavan.
EnglishBut at some point there has to be a plan on the table, there must be transparency.
Joskus kuitenkin myös tältä osin täytyy esittää suunnitelma, täytyy toimia avoimesti.
EnglishEvery dictatorship yet in the history of humanity has fallen at some point.
Kaikki diktatuurit ihmiskunnan historiassa ovat romahtaneet jossain vaiheessa.
EnglishDoes that mean that I will, at a later date, at some point receive a reply?
Tarkoittaako tämä sitä, että saan kysymykseeni vastauksen myöhemmin jossain vaiheessa?
EnglishParliament will need, as some point, to ratify the nominated commissioners.
Parlamentin on, kuten jotkut huomauttavat, ratifioitava komission jäsenten nimitykset.
EnglishThis schizophrenia must come to an end at some point, and this should be said clearly.
Tämän kaksijakoisuuden on loputtava jossain vaiheessa, ja se on ilmaistava selkeästi.
EnglishI hope that it can be added to the list of renewable energy sources at some point.
Toivon, että se voidaan jossain vaiheessa lisätä uusiutuvien energialähteiden luetteloon.
EnglishAt some point, words and deeds with respect to the European Union will need to coincide.
Jossain vaiheessa Euroopan unionin sanojen ja tekojen on vastattava toisiaan.
EnglishMr President, let me make some remarks from the point of view of development cooperation.
Arvoisa puhemies, haluan esittää joitakin huomioita kehitysyhteistyön näkökulmasta.
EnglishSome people made the point that carcass transport should replace live animal transport.
Jotkut huomauttivat, että elävien eläinten sijasta pitäisi ryhtyä kuljettamaan ruhoja.
EnglishThere is a very great risk that this will come at the expense of safety at some point.
Riski, että siitä koituu jossain vaiheessa vahinkoa turvallisuudelle, on erittäin suuri.
EnglishFirstly, let me point out some key elements of the conciliation outcome.
Saanen ensiksi ottaa esille sovittelumenettelyn tuloksen keskeisiä kohtia.
EnglishSome IntelliPoint software features may not work with some programs.
Jotkin IntelliPoint-ohjelmiston ominaisuudet eivät ehkä toimi kaikissa ohjelmissa.
EnglishAt some point, Commissioner, we expect an initiative from the Commission on this issue.
Arvoisa komission jäsen, odotamme jossain vaiheessa komissiolta aloitetta siitä asiasta.

Aprende otras palabras

English
  • some point

Busque más palabras en el diccionario italiano-español.