Cómo se dice "somehow" en finlandés

EN

"somehow" en finlandés

EN somehow
volume_up
{adverbio}

somehow (también: kind of)
We need somehow to bring about the resumption of the Sino-Tibetan dialogue.
Meidän on jotenkin saatava kiinalaiset ja tiibetiläiset jatkamaan vuoropuheluaan.
Somehow we have to make these occasions rather more open to our citizens.
Meidän on tehtävä näistä tilaisuuksista jotenkin avoimempia kansalaisillemme.
It has been suggested that such ideals are somehow alien to Asia.
On vihjailtu, että tällaiset ihanteet olisivat jotenkin vieraita Aasialle.
somehow (también: in some way)
Are we somehow going to develop the means to take charge of our own health?
Onko tarkoitus jollakin tavalla täsmentää niitä keinoja, joiden avulla pystymme vaikuttamaan omaan terveyteemme?
These are contributions to Europe which somehow remind me of what Spain brought to Europe.
Nämä vaikuttavat osaltaan Eurooppaan tavalla, joka muistuttaa minua jollakin tavalla siitä, mitä Espanja toi mukanaan.
So I do not understand this argument that national parliamentary ratification is somehow undemocratic.
En siis ymmärrä tätä väitettä, että kansallinen parlamentaarinen ratifiointi on jollakin tavalla epädemokraattinen.
somehow (también: sort of)

Sinónimos (inglés) para "somehow":

somehow

Ejemplos de uso para "somehow" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAre we somehow going to extend the remit of information channels for Europe?
Aiommeko jollakin tavoin laajentaa EU:sta kertovien tiedotuskanavien toimivaltaa?
EnglishThe idea that the flow of goods from China is somehow going to dwindle is an illusion.
Käsitys, että Kiinasta saapuva tavaravirta vähentyisi jollain tavalla, on väärä.
EnglishIt is time to stop pretending that life will somehow go on if the IGC fails.
On aika lakata teeskentelemästä, että elämä jatkuu, vaikka HVK epäonnistuisi.
EnglishThe insistence on efficiency has somehow overlooked these health requirements.
Tehokkuusvaatimus on tavallaan sivuuttanut nämä terveellisyysvaatimukset.
EnglishSince then it has been repeatedly said that somehow we are not succeeding.
Siitä lähtien on jatkuvasti sanottu, että jostakin syystä emme onnistu siinä.
EnglishAt any rate, it seems to me to be important that we have somehow reached the final stage.
Mielestäni on kuitenkin tärkeää, edes jollakin tavoin, saattaa asia päätökseen.
EnglishLet me reply to the suggestion that somehow there was a breach of confidentiality.
Haluan vastata väitteeseen siitä, että jossain vaiheessa olisi rikottu luottamussuhdetta.
EnglishDoes the Commission somehow believe that parents will comprehend such a measure?
Uskooko komissio, että vanhemmat ymmärtävät tällaista toimenpidettä?
EnglishWe do share the view that there are problems which must somehow be resolved.
Jaamme siis käsityksen, että on olemassa ongelmia, jotka pitää jollakin tavoin ratkaista.
EnglishIt is very important to somehow earmark funding for developing countries in this context.
On erittäin tärkeä varata tässä yhteydessä jotain rahoitusta kehitysmaille.
EnglishSo, can we please not talk as if, somehow, growth is going to deliver jobs?
Toivon siis, ettemme puhuisi ikään kuin talouskasvu toisi työpaikkoja.
EnglishIn this case there will have to be a body which is somehow linked to the public prosecutor.
Lisäksi täytyisi olla olemassa toimielin, joka on jollain tavalla sidoksissa syyttäjään.
EnglishWe somehow have to reach a consensus on this by the middle of November.
Tästä on päästävä tavalla tai toisella yksimielisyyteen marraskuun puoleenväliin mennessä.
EnglishWhether this is in keeping with the spirit of the Camisón Asensio report I somehow doubt.
Rohkenen epäillä tämän ehdotuksen ja esittelijä Camisón Asension mietinnön yhteensopivuutta.
EnglishBut I would like to draw attention to the issues that somehow we have underestimated.
Haluan kuitenkin kiinnittää huomiota kysymyksiin, jotka olemme tavalla tai toisella aliarvioineet.
EnglishI felt as if the books needed me somehow, and they were calling out to me and I was forsaking them.
Tunsin, että kirjat tarvitsivat minua, kutsuivat minua, ja minä hylkäsin ne.
EnglishIt is a shame that President Pöttering does not somehow follow your example in so many ways in this.
On sääli, että puhemies Hans-Gert Pöttering ei noudata esimerkkiänne tässä asiassa.
EnglishToday, we hear them claiming that the result of the referendum in Spain was somehow illegitimate.
Tänään he väittävät, että Espanjan kansanäänestyksen tulos olisi jollain tavoin laiton.
EnglishIn nearly all cases, habitats have to be managed and somehow protected.
Miltei kaikissa tapauksissa niiden elinympäristöä on hallinnoitava ja jollakin tapaa suojeltava.
EnglishBut they have to produce electricity somehow, until they can use less.
Ukrainalaisten on kuitenkin saatava jostain energiaa siihen saakka, kunnes pystyvät säästämään.