Cómo se dice "step change" en finlandés

EN

"step change" en finlandés

volume_up
step change {sustantivo}

EN step change
volume_up
{sustantivo}

step change
volume_up
askelmuutos {sustantivo}

Traducciones similares para step change en finlandés

step sustantivo
to step verbo
step-
Finnish
change sustantivo
to change verbo

Ejemplos de uso para "step change" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishClick Cancel, and return to step 5 to change any settings you don't like.
Valitse Peruuta ja palaa vaiheeseen 5 muuttamaan asetukset, joista et pidä.
EnglishI believe, and I am concluding, that the step-change is this: the European Union exists!
Mielestäni, ja tähän päätän, laadullinen muutos on seuraava: Euroopan unioni on olemassa!
EnglishThe directive also envisages a step change in the authorisation system.
Tähän saakka oli käytännössä yleistä myöntää yksittäisiä toimilupia.
EnglishInstead, this is time for a change in step to promote sustainable growth and job creation.
Sen sijaan on muutoksen aika kestävän kasvun ja uusien työpaikkojen luomisen edistämiseksi.
EnglishEnlargement will represent a step change in the Northern Dimension.
Laajentuminen on merkittävä haaste pohjoiselle ulottuvuudelle.
EnglishIf this is carried out, it will prove an important step in achieving change.
Näiden toteuttaminen merkitsisi tärkeitä muutoksia.
EnglishThe outcome is no record achievement, but it is an important step towards combating climate change.
Lopputulos ei ole merkittävä saavutus, mutta se on tärkeä askel ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta.
EnglishThis fact-gathering is the first step for change.
Tosiasioiden kerääminen on ensimmäinen askel muutokselle.
EnglishProviding a high level of education is the most important step which can help change this tragic situation.
Korkean koulutustason tarjoaminen on tärkein teko, jolla voidaan edistää tämän traagisen tilanteen muuttumista.
EnglishToday's ratification of the Lisbon Treaty in the Czech Parliament marks a step change for European defence and security.
Lissabonin sopimuksen ratifiointi tänään Tšekin parlamentissa muuttaa Euroopan puolustusta ja turvallisuutta.
EnglishThe fact is that we need a step change in the way we debate climate change, particularly among the public.
Tosiasia on, että selkeää muutosta tarvitaan siihen, miten erityisesti kansalaisten keskuudessa käydään keskustelua ilmastonmuutoksesta.
EnglishIt is clear that with the entry into force of Lisbon, we can go forward with a step change on the whole issue of transparency.
On selvää, että kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan, voimme ottaa edistysaskeleen koko avoimuutta koskevassa asiassa.
EnglishDo, therefore, by all means, continue pursuing the mind change strategy as a necessary step towards regime change.
Jatkakaa siis kaikin mokomin edelleen strategiaa, jolla pyritään muuttamaan mielipiteitä tarpeellisena ennakkoedellytyksenä hallinnon muutokselle.
EnglishShe is correct to call for enhanced R[amp]D on clean energy technologies and for a step-change in energy efficiency.
Hän on oikeassa vaatiessaan puhdasta energiateknologiaa koskevan tutkimuksen ja kehityksen lisäämistä ja merkittävää muutosta energiatehokkuuteen.
EnglishThese EU packaging rules require a step change in recycling activity from British business, consumers and local councils.
Nämä pakkauksia koskevat EU:n säännöt edellyttävät brittiläisiltä yrityksiltä, kuluttajilta ja paikallisviranomaisilta melkoista muutosta kierrätystottumuksissa.
EnglishThe introduction of a compulsory two-week paternity leave is also a big step forward in the change in attitudes and in the division of roles between parents.
Pakollisen kahden viikon pituisen isyysloman käyttöönotto on suuri edistysaskel asenteiden muuttamisen ja vanhempien tehtäväjaon kannalta.
EnglishThe European Council - as far as I can judge from my brief experience in this House - has demonstrated what Europe is making: a step-change.
Eurooppa-neuvosto - sen perusteella, mitä tänä lyhyenä aikanani olen voinut parlamentissa havaita - on osoittanut, mihin unioni kykenee: laadulliseen muutokseen.
EnglishBoth countries now have a major responsibility in determining whether or not the international community takes an important step in combating climate change.
Molemmilla mailla onkin nyt suuri vastuu päätettäessä siitä, ottaako kansainvälinen yhteisö merkittävän askeleen ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
EnglishSecondly, we have to acknowledge that the average efficiency of road transport conversion chains is surprisingly low, and a step change is needed.
Toiseksi on tunnustettava, että maantieliikenteen toimitusketjun keskimääräinen energiatehokkuus on yllättävän alhainen, ja tilanteeseen on saatava muutos.
EnglishLet us remember that we are moving forward, that this is the first step and that a change is taking place which I would go as far as to say is almost revolutionary.
Muistakaamme, että edistymme asiassa, että tämä on ensimmäinen askel ja että nyt tapahtuva muutos on mielestäni jopa lähes vallankumouksellinen.