Cómo se dice "strict liability" en finlandés

EN

"strict liability" en finlandés

EN strict liability
volume_up
{sustantivo}

1. derecho

strict liability
volume_up
seurausvastuu {sustantivo}
strict liability

Traducciones similares para strict liability en finlandés

strict adjetivo
liability sustantivo
liable adjetivo

Ejemplos de uso para "strict liability" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt goes without saying that a strict liability scheme can to a great extent contribute to this.
On sanomattakin selvää, että ankaran vastuun järjestelmä voi suuresti edesauttaa tätä.
EnglishWhen we talk about strict liability, that should have meant no longer allowing any excuses.
Jos puhutaan ehdottomasta vastuusta, sen pitäisi merkitä sitä, että ei ole enää mitään verukkeita.
Englishto impose a strict liability system on producers.
määräämään tuottajien ehdottoman vastuun järjestelmästä.
EnglishWe should have strict or objective liability for forms of environmental destruction resulting from commercial activity.
Kaupallisesta toiminnasta aiheutuvien ympäristötuhojen kattamiseksi olisi otettava käyttöön ankara tai tuottamuksesta riippumaton vastuu.
EnglishYour desire to establish strict liability for rail companies would bring their liability into line with that of air companies.
Toiveenne määrätä rautatieyrityksille täsmällisesti määritelty vastuu asettaisi rautatieyritykset samalle viivalle lentoyhtiöiden kanssa vastuukysymyksissä.
EnglishConversely, the Commission does not believe it either justifiable or workable to expand strict liability to all occupational activities in the EU.
Toisaalta komission mielestä ei ole perusteltua tai tarkoituksenmukaista laajentaa ankaraa vastuuta kaikkeen EU:n ammatilliseen toimintaan.
EnglishConversely, the Commission does not believe it either justifiable or workable to expand strict liability to all occupational activities in the EU.
Sen sijaan komissio ei pidä perusteltuna tai toteuttamiskelpoisena sitä, että ankara korvausvastuu laajennetaan koskemaan kaikkia ammatillisia toimintoja EU:ssa.
EnglishI also believe that the Commission should commit itself to a very strict atomic liability law, again in the interests of the health of the population.
Uskon myös, että komissio voisi pyrkiä erittäin tiukkaan atomivoiman käyttöön liittyviä vastuukysymyksiä koskevaan lainsäädäntöön, myös väestön terveyden edun vuoksi.
EnglishStrict depositary liability will ensure that investors can always claim damages and will be informed of the reasons for potential delegation of liability.
Ankaralla säilytysyhteisöjen vastuulla taataan, että sijoittajat voivat aina vaatia vahingonkorvauksia ja että niille ilmoitetaan mahdollisen vastuun siirtämisen syistä.
English   – Mr President, like Mr Karas, I am an adherent of an ecologically-adjusted market economy, and consequently, a strict liability regulation does not worry me.
   – Arvoisa puhemies, jäsen Karasin tavoin kannatan ekologisesti mukautettua markkinataloutta, ja sen vuoksi ankara ympäristövastuulainsäädäntö ei huolestuta minua.
EnglishTo Mrs Niebler, I wish to say that a strict liability exists that is much more comprehensive on many issues than the situation that would result from this common position.
Jäsen Nieblerille haluan todeta, että on olemassa ehdoton vastuu, joka on monessa suhteessa paljon kattavampi kuin yhteisen kannan seurauksena syntyvä tilanne.
EnglishIn addition, all the concerns relating to this mode of transport - refunds, compensation, passenger information, strict liability and complaints - have been covered in a clear manner.
Lisäksi kaikki tätä liikennemuotoa koskevat tärkeät aihepiirit - hyvitykset, korvaukset, matkustajien tiedonsaanti, ankara vastuu ja valitukset - on käsitelty selkeästi.
EnglishNevertheless, irrespective of the importance of efficient law enforcement in this area, we must not depart from the principle of criminal-law liability and postulate strict liability.
Silti tällä alueella ei saa tehokkaan syytteeseenpanon tärkeydestä huolimatta etääntyä tuottamukseen perustuvan rikosoikeuden periaatteesta ja edellyttää seurausvastuuta.
EnglishIt is important to waive the financial limits of liability where an airline is proved to be at fault but to impose a strict level of liability up to the equivalent of 100, 000 special drawing rights.
On tärkeää poistaa korvausvastuun raja tapauksissa, joissa lentoyhtiö osoitetaan syylliseksi, mutta asettaa tiukka korvausvastuutaso, joka vastaa 100 000 erityisnosto-oikeutta.
EnglishLet me describe them briefly for you: Amendment 73 is a simple linguistic clarification, and Amendment 82 sets a ceiling for the strict liability set out in Article 6(3) of the proposed regulation.
Esittelen ne teille lyhyesti: Tarkistus 73 on pelkkä kielellinen täsmennys, ja tarkistuksella 82 asetetaan katto ankaralle vastuulle, josta säädetään ehdotetun asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa.