EN

to strike [struck|struck] {verbo}

volume_up
At this point in the preparation of this report, two elements strike me as particularly consensual.
Kertomuksen laadinnan tässä vaiheessa kaksi osatekijää vaikuttaa mielestäni edellyttävän erityistä yhteisymmärrystä.
The directive strikes me, though, as something of a patchwork rug.
Direktiivi vaikuttaa minusta kuitenkin jonkinlaiselta tilkkupeitolta.
It strikes me as unwise to set up open reception camps on the Union's external borders.
Minusta vaikuttaa harkitsemattomalta perustaa avoimia vastaanottoleirejä EU:n ulkorajoille.
We would prefer to strike out recital 5 and we shall so vote.
Meistä olisi parempi poistaa johdanto-osan 5 kappale, ja aiomme äänestää sen mukaisesti.
Now, the Conservative group obviously wishes to strike any reference 'to the role played by the armed forces in these murders' from the joint resolution.
Konservatiiviryhmä haluaa nyt ilmeisesti poistaa yhteisestä päätöslauselmasta kaikki viittaukset asevoimien osallisuuteen näissä murhissa.
The crisis shows that we should strike the northern gas pipeline off the list of European Commission priorities in order to avoid a Russian monopoly in Europe.
Kriisi osoittaa, että meidän pitäisi poistaa pohjoinen kaasuputki komission ensisijaisten toimien luettelosta, jotta Venäjän monopoliasema Euroopassa vältetään.
The working class has the inalienable right to strike and demonstrate on 1 May.
Työväenluokalla on kiistaton oikeus lakkoilla ja osoittaa mieltään toukokuun 1. päivänä.
And when they threatened me with strikes, I said, ‘Alright, but go on strike in the morning and in the afternoon’.
Kun he uhkasivat minua lakoilla, totesin: "Hyvä on, mutta lakkoilkaa sekä aamulla että iltapäivällä."
These would reportedly lead to further decay of the railway business and deterioration in the quality of services, and would force personnel to strike more, for reasons of self-preservation.
Ne johtaisivat rautateiden toiminnan rappeutumiseen edelleen, huonompiin palveluihin ja siihen, että henkilöstön olisi itsepuolustuksen vuoksi välttämätöntä lakkoilla enemmän.
In my home country, Sweden, where corporal punishment is banned, every child at nursery school and all young people know that adults may not strike a child.
Kotimaassani Ruotsissa ruumiillinen kuritus on kiellettyä ja kaikki lapset päiväkoti-ikäisistä lähtien samoin kuin nuoret tietävät, että aikuiset eivät saa lyödä lapsia.

Ejemplos de uso para "to strike" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe Committee on Culture has tried to strike a balance between these interests.
Kulttuurivaliokunta on yrittänyt saada aikaan tasapainon näiden etujen välille.
EnglishThe interventions I have heard so far strike me as somewhat lacking in balance.
Tähän mennessä toteutetut toimet eivät mielestäni ole olleet kovin tasapainoisia.
EnglishIn this we must be careful to strike the right balance between two requirements.
Tässä asiassa meidän on löydettävä oikea tasapaino kahden vaatimuksen välillä.
EnglishThe Commission thinks that the new rules currently proposed strike a good balance.
Komissio katsoo, että nyt ehdotetut uudet säännöt luovat asianmukaisen tasapainon.
EnglishAs a matter of fact, for you and your government, that strike never happened.
Itse asiassa teille ja hallituksellenne yleislakkoa ei koskaan järjestettykään.
EnglishEarlier, you referred to union membership and the right to strike as sacred.
Mainitsitte aikaisemmin ammattiliiton jäsenyyden ja lakko-oikeuden olevan pyhiä.
EnglishThat means nothing more than making strike forces available for intervention.
Tämä ei tarkoita mitään muuta kuin sotavoimien asettamista intervention käyttöön.
EnglishDoes it consider the right to strike subordinate to the right to freedom of movement?
Onko sen mielestä lakko-oikeus alempi oikeus kuin oikeus vapaaseen liikkuvuuteen?
EnglishI would just like to highlight a few points that strike me as particularly important.
Haluan tähdentää vain muutamia seikkoja, jotka ovat mielestäni erityisen tärkeitä.
EnglishWe must strike a positive note if we are to try to break through the situation.
Meidän on löydettävä myönteinen sävy, jos aiomme yrittää tehdä tilanteessa läpimurron.
EnglishOrlando Zapata, a Cuban political prisoner, died having staged a hunger strike.
Kuubalainen poliittinen vanki Orlando Zapata kuoli nälkälakon seurauksena.
EnglishShe was the sixth relative of a political prisoner to die on hunger strike.
Hän oli poliittisten vankien sukulaisista kuudes, joka menehtyi nälkälakkoon.
EnglishWe know that terrorism is a blind force that can strike anywhere and at any time.
Ja me tiedämme, että terrorismi on sokea ja että se voi iskeä missä ja milloin tahansa.
EnglishIn conclusion, I reaffirm the need to strike at the root of these cases.
Lopuksi vakuutan vielä kerran, että tapausten perimmäisiin syihin on puututtava.
EnglishWe must strike the right balance whilst keeping the channels of communication open.
Meidän on saavutettava sopiva tasapaino ja pidettävä viestintäkanavat auki.
EnglishThis was the cause of the French air traffic controllers' strike last week.
Juuri tämä myös aiheutti ranskalaisten lennonjohtajien viimeviikkoisen lakon.
EnglishAt the start of the strike, police attacked workers with tear gas and water cannon.
Lakon alussa poliisi hyökkäsi työntekijöiden kimppuun kyynelkaasulla ja vesitykeillä.
EnglishTogether we have to strike the right balance between the economy and the ecology.
Meidän on yhdessä löydettävä oikea tasapaino talouden ja ekologisten kysymysten välille.
EnglishThe working class has the inalienable right to strike and demonstrate on 1 May.
Työväenluokalla on kiistaton oikeus lakkoilla ja osoittaa mieltään toukokuun 1. päivänä.
EnglishWe must strike up a social dialogue where this type of issue can be discussed.
On käytävä yhteiskunnallista ja sosiaalista vuoropuhelua, jossa tätä asiaa käsitellään.