Cómo se dice "subject" en finlandés

EN

"subject" en finlandés

volume_up
subject {sustantivo}

EN subject
volume_up
{sustantivo}

subject (también: cause, ground, matter, motive)
volume_up
aihe {sustantivo}
Subject: Implications of tobacco advertising for Community competition policy
Aihe: Tupakkamainontadirektiivin vaikutukset yhteisön kilpailupolitiikkaan
Subject: Simplified selection procedure for temporary staff at the Commission
Aihe: Väliaikaisen henkilökunnan yksinkertaistettu valintamenettely komissiossa
Subject: Women's participation in positions of responsibility in the job market
Aihe: Naisten osallistuminen vastuunalaisten tehtävien hoitamiseen työmarkkinoilla
subject (también: branch, business, field, industry)
volume_up
ala {sustantivo}
Another fundamental subject is the fight against illegal immigration and terrorism.
Toinen olennainen ala on laittoman maahanmuuton torjunta ja terrorismi.
Agriculture is a tough subject and I respect how she handles it.
Maatalous on vaikea ala, ja arvostan hänen tapaansa käsitellä sitä.
Indeed, this area constitutes the subject of dedicated cooperation.
Tämä ala on todellakin erityisenä yhteistyön kohteena.
subject (también: question, theme)
volume_up
teema {sustantivo}
A specific subject is given top priority attention during each presidency.
Jokaisella eri puheenjohtajakaudella asetetaan jokin tietty teema etusijalle.
The subject of an interim review of agricultural policy has also been raised.
Täällä otettiin puheeksi teema "maatalouspolitiikan välitilinpäätös".
And that is a subject which has been under discussion since the Vredeling directive.
Siinä on siis teema, joka on ollut pöydällä jakodirektiivin käsittelystä lähtien.
subject
volume_up
aihealue {sustantivo}
A second practical subject area in which I would ask for action to be taken is the issue of police cooperation.
Toinen käytännön aihealue, jolla kehottaisin ryhtymään toimiin, on poliisiyhteistyö.
Aihealue on laaja ja monitahoinen.
This a very new subject area, and research into possible problems and their prevention must continue.
Kyseessä on hyvin uusi aihealue, ja tutkimusta mahdollisista haitoista ja niiden ehkäisystä on jatkettava.
subject (también: bozo)
volume_up
subjekti {sustantivo}
Do the citizens consider themselves to be both subject to and the authors of this law?
Tunteeko kansalainen itsensä sekä lainsäädännön subjekti että laatijaksi?
It is not possible because there is a subject missing: who does what is written here?
Kyse on mahdottomuudesta, koska subjekti puuttuu: kuka on tässä lauseessa tekijä?
Indeed, it is a subject with which the viewer, the worshipper, enters into wordless dialogue through the sense of sight.
Ikoni on subjekti, jonka kautta sen katsoja, palvoja, astuu sanattomaan vuoropuheluun näköaistinsa avulla.
subject (también: composition, essay, matter, substance)
volume_up
aine {sustantivo}
Mercury is a highly toxic substance which must be subject to strict controls.
Elohopea on erittäin myrkyllinen aine, jonka käyttöä on valvottava tarkasti.
So we need to start at the beginning and include in the school curriculum the genuinely educational subject of behaviour on roads, and civilized behaviour in general.
Meidän on siis aloitettava alusta, lisättävä koulujen opetusohjelmaan uusi aine, liikennekasvatus, joka on myös kansalaistaitoa, sivistynyttä käytöstä.
PE is the only subject in the curriculum that focuses not only on mental development but also on physical development, the development of an active culture and hygiene.
Liikunta on lukujärjestyksen ainut aine, jossa keskitytään henkisen kehityksen lisäksi myös ruumiilliseen kehitykseen sekä fyysisen aktiivisuuden ja hygienian opettamiseen.
subject
volume_up
alamainen {sustantivo}
subject
volume_up
oppiaine {sustantivo}
Similarly I do not believe that a school textbook on the history of Europe should be made a compulsory subject for study in all the Member States.
En myöskään usko, että Euroopan historian oppikirjasta on tehtävä pakollinen oppiaine kaikissa jäsenvaltioissa.
Secondly, there must be a European dimension in our school curricula; not as a subject in itself, but permeating the whole system.
Sen ei pidä olla erillinen oppiaine, vaan läsnä koko järjestelmässä.
Although artistic education is currently a compulsory subject in many educational systems, teaching models still vary considerably from one Member State to the next.
Vaikka taideopetus onkin nykyisin pakollinen oppiaine monissa opetusjärjestelmissä, opetusmallit vaihtelevat paljon jäsenvaltiosta toiseen.

Ejemplos de uso para "subject" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishLet me also touch on the subject of Kozloduy, which has attracted much attention.
Käsittelen lyhyesti myös Kozlodyin ydinvoimalaa, joka on saanut paljon huomiota.
EnglishYet on that subject too, I am not telling you anything you do not already know.
Tosin tässäkään asiassa en kerro teille mitään sellaista, mitä ette jo tietäisi.
EnglishI will introduce this proposal again during further discussions on this subject.
Esitän ehdotuksen uudestaan tätä aihetta koskevissa myöhemmissä keskusteluissa.
EnglishThe first is nuclear: just the word, merely broaching the subject, frightens us.
Ensimmäinen on ydinvoima. Kun otamme aiheen puheeksi, pelkkä sana pelottaa meitä.
EnglishIn particular, we cannot agree to a termination of discussion on this subject.
Emme pääse sopimukseen varsinkaan aihetta koskevien keskustelujen päättämisestä.
EnglishI would not dream of trying to regulate on this subject, with all my experience.
Runsaasta kokemuksestani huolimatta en edes kuvittelisi säänteleväni tätä aihetta.
EnglishThe Commission can accept Amendments 2 and 35, subject to editorial amendments.
Komissio voi hyväksyä tarkistukset 2 ja 35 kirjoitusasua koskevin tarkistuksin.
EnglishYes, provided that the policies of investment firms were subject to common rules.
Ne ovat, jos sijoitusyritysten menettelytapoihin sovelletaan yhteisiä sääntöjä.
EnglishAs they deal with the same subject, Questions Nos 1 and 2 will be taken together.
Koska kyse on samankaltaisista asioista, kysymyksiin 1 ja 2 vastataan yhteisesti.
EnglishAs they deal with the same subject, Questions Nos 8 and 9 will be taken together.
Koska kyse on samankaltaisista asioista, kysymyksiin 8 ja 9 vastataan yhteisesti.
EnglishAs they deal with the same subject, Questions Nos 5 and 6 will be taken together.
Koska on kyse samankaltaisista asioista, kysymyksiin 5 ja 6 vastataan yhteisesti.
EnglishGenerally vehicle taxes are not subject to approximation rules at Community level.
Yleisesti ottaen yhteisön tason lähentämismääräykset eivät koske ajoneuvoveroja.
EnglishOn the subject of the amendments, it is true that two were declared inadmissible.
Se on selvä todiste siitä, että tätä mietintöä kannattaa hyvin laaja enemmistö.
EnglishI genuinely believe that there has been a failure to shed light on this subject.
Olen vilpittömästi sitä mieltä, että tämän asian selvittäminen on laiminlyöty.
EnglishFinnish television recently showed an appalling documentary film on the subject.
Suomen televisiossa esitettiin äskettäin asiaa koskeva järkyttävä dokumenttifilmi.
EnglishI therefore ask the other groups to accept our oral amendment on this subject.
Siksi pyydän ryhmiä hyväksymään meidän tähän liittyvän suullisen tarkistuksemme.
EnglishAs they deal with the same subject, Questions Nos 3 and 4 will be taken together.
Kysymykset 3 ja 4 käsittelevät samantapaisia asioita ja niihin vastataan yhdessä.
EnglishThe directive was the subject of conciliation between ourselves and the Council.
Direktiivin käsittely johti sovittelumenettelyyn parlamentin ja neuvoston välillä.
EnglishLet me address a final point because we will be voting on the subject this week.
Saanen esittää vielä viimeisen näkökohdan, koska äänestämme asiasta tällä viikolla.
EnglishI seem to have another minute to go, so I would like to touch on another subject.
Sain vielä toisenkin minuutin puheaikaa. Haluaisin tuoda esiin vielä yhden aiheen.