Cómo se dice "subject area" en finlandés

EN

"subject area" en finlandés

volume_up
subject area {sustantivo}
FI

EN subject area
volume_up
{sustantivo}

subject area (también: branch, business, field, industry)
volume_up
ala {sustantivo}
subject area (también: cause, ground, matter, motive)
volume_up
aihe {sustantivo}
This is a subject area on which I believe there is broad consensus.
Aihe on sellainen, että uskon täällä syntyvän laajan yksimielisyyden.
   Mr President, my declaration relates to the second subject area, namely traffic in human beings.
   Arvoisa puhemies, ilmoitukseni liittyy toiseen aihe-alueeseen, eli ihmiskauppaan.

Sinónimos (inglés) para "subject area":

subject area

Traducciones similares para subject area en finlandés

subject sustantivo
to subject verbo
area sustantivo

Ejemplos de uso para "subject area" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI am this House's rapporteur on this subject area, and I also have experience of Basel.
Olen Euroopan parlamentin esittelijä tässä kysymyksessä, ja minulla on kokemusta myös Baselista.
EnglishThey embody Parliament's involvement in a subject area as important as this.
He edustavat parlamentin panosta tässä tärkeässä asiassa.
EnglishThe Arctic's untold mineral resources have made the area the subject of heated dispute.
Arktisen alueen vielä löytymättömät mineraalivarat ovat tuoneet alueen kiivaan keskustelun kohteeksi.
EnglishA second practical subject area in which I would ask for action to be taken is the issue of police cooperation.
Toinen käytännön aihealue, jolla kehottaisin ryhtymään toimiin, on poliisiyhteistyö.
EnglishThat is not so for every subject area, but in this case it is.
Näin ei ole kaikilla aihealueilla, mutta tässä tapauksessa on.
EnglishAs I understand it, 30 and 31 are redundant too, as they deal with exactly the same subject area.
Nähdäkseni myös tarkistukset 30 ja 31 ovat turhia, koska niissä käsitellään aivan samaa aihealuetta.
EnglishI have been familiar with this subject area for a number years and it is one I have often had to handle.
Olen perehtynyt tähän aihealueeseen useiden vuosien ajan ja joutunut käsittelemään sitä usein.
EnglishAny policy area subject to unanimity will be blocked.
Kaikki yksimielisyyttä edellyttävät politiikan alat jäävät pöydälle.
EnglishThis a very new subject area, and research into possible problems and their prevention must continue.
Kyseessä on hyvin uusi aihealue, ja tutkimusta mahdollisista haitoista ja niiden ehkäisystä on jatkettava.
EnglishThat consultation should include the actual instrument which is most appropriate for that specific subject area.
Päätöksenteon tueksi olisi saatava välineitä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia juuri kyseisellä alalla.
EnglishDo you believe that oil prices in this area are subject to speculation, or that this is attributable to the currency?
Uskotteko, että öljynhinnat tällä alalla ovat keinottelun kohteena tai että tämä johtuu valuutasta?
EnglishAchieving a result like this in such a problematic subject area is something to which one must draw attention.
Tällaisen tuloksen saavuttaminen näinkin ongelmallisella alalla on jotakin sellaista, mihin on syytä kiinnittää huomiota.
EnglishWe now move on to a very different subject area.
EnglishOverview of legislation by subject area
Aihepiirikohtainen katsaus lainsäädäntöön
EnglishThere is also one sensitive subject in this area, and that is sport, which you gave as one of your priorities.
Tällä alalla on olemassa myös yksi hyvin arkaluonteinen kysymys eli urheilu, jonka mainitsitte olevan yksi ensisijaisista asioistanne.
EnglishIn fact, the liberalisation of the obligation for visas for access to the Schengen area is subject to a rigorous, case-by-case assessment.
Itse asiassa viisumipakosta vapauttaminen Schengen-alueen osalta perustuu tiukkaan tapauskohtaiseen arviointiin.
English(DE) Mr President, as we know, the Arctic's untold mineral resources have made the area the subject of heated dispute.
(DE) Arvoisa puhemies, kuten tiedämme, arktisen alueen suunnattomat mineraalivarat ovat tehneet alueesta kiivaan keskustelun kohteen.
EnglishTo some extent, it marks the official acknowledgement and establishment of a European maritime area subject to shared regulations.
Se panee tavallaan alulle sellaisen eurooppalaisen merialueen tunnustamisen ja muodostamisen, joka on yhteisten sääntöjen alainen.
EnglishHowever, decisions in this area are subject to the unanimity procedure, which makes it difficult for important decisions on cultural issues to be taken.
Kuitenkin tähän liittyvät päätökset tulee hyväksyä yksimielisesti, mikä haittaa kulttuurikysymyksistä tehtävien tärkeiden päätösten tekemistä.
EnglishAre you prepared to subject the area of justice and internal cooperation to constitutional checks, that is judicial and parliamentary checks?
Oletteko valmis alistamaan yhteistyön oikeuden ja sisäasioiden alueilla oikeusvaltioperiaatteen mukaiseen eli oikeudelliseen ja parlamentaariseen valvontaan?