EN to think about
volume_up
{verbo}

to think about (también: to consider, to contemplate, to mull, to mull over)
That will be a much better forum in which to think about fine-tuning the waste hierarchy.
Se on huomattavasti parempi foorumi, jolla voidaan pohtia jätehierarkian hienosäätöä.
That, Madam President, is something the Commission and the Council should think about.
Tämä on aihe, arvoisa puhemies, jota komission ja neuvoston pitäisi pohtia.
Maybe we can think about this question for the future.
Ehkäpä voimme pohtia tätä kysymystä tulevaisuuden varalta.
to think about (también: to conceive, to imagine, to make, to think)
You replied on that occasion that you had not had time to think about it.
Vastasitte tuolloin, ettei teillä ollut ollut aikaa ajatella asiaa.
These stories can really change the way that we think about each other.
Nämä tarinat voivat muuttaa tapaamme ajatella toisistamme.
You only need to think about the agreement with the US on SWIFT.
Teidän tarvitsee ajatella vain Yhdysvaltojen kanssa tehtyä SWIFT-sopimusta.

Traducciones similares para to think about en finlandés

to think verbo
about adverbio
about preposición

Ejemplos de uso para "to think about" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt is a very important point and we have to think about it for the first time.
Tämä on erittäin tärkeä seikka, ja meidän on ajateltava tätä ensimmäistä kertaa.
English(Laughter) (Applause) It's a completely useless ability, if you think about it.
(Naurua) (Suosionosoituksia) Se on täysin hyödytön kyky, tarkemmin ajateltuna.
EnglishFinally, I think it is important for us to think about much more potent matters.
Lisäksi on mielestäni erittäin tärkeää, että harkitsemme paljon tehokkaampia toimia.
EnglishHere at this time of the night, I cannot help but think about what attachment means.
Tähän aikaan yöstä en voi olla ajattelematta sitä, mitä takavarikointi merkitsee.
EnglishDon’t just think about neck, arm, and back health when you are at the office.
Työpiste-ergonomiassa ei ole kyse vain niskan, käsien ja selän hyvinvoinnista.
EnglishI think I will talk about 'education for all' and the 'fast track initiative'.
Taidankin puhua "kaikille tarjottavasta koulutuksesta" ja "Fast Track -aloitteesta".
EnglishI also take the point that we need to think about fishing and the strategy on that.
Panin merkille myös sen, että on ajateltava kalastusta ja sitä koskevaa strategiaa.
EnglishWho will raise their hand and say 'We need to think about environmental questions'?
Kuka nostaa kätensä ja toteaa, että meidän on pohdittava ympäristökysymyksiä?
EnglishBut the elderly who constructed Europe - do we think about them sometimes?
Mutta ajattelemmeko me koskaan niitä vanhuksia, jotka ovat rakentaneet Euroopan?
EnglishI do not think I have spoken about anything other than Schengen for the last month!
Enhän ole kuluneen kuukauden aikana puhunut mistään muusta kuin Schengenistä!
EnglishMr President, I shall not repeat here what I think about the Treaty of Amsterdam.
Arvoisa puhemies, en toista tässä yhteydessä mielipiteitäni Amsterdamin sopimuksesta.
EnglishWe need to think as democrats about how all of us together ratify what we desire.
Meidän on demokraatteina pohdittava sitä, miten kaikki meistä ratifioivat haluamamme.
EnglishThese are issues which we in the European Parliament need to think about and discuss.
Meidän on Euroopan parlamentissa ajateltava näitä asioita ja keskusteltava niistä.
EnglishIn the future, we must think about tools that will enable us to act effectively.
Tulevaisuudessa meidän on pohdittava välineitä, joiden avulla voimme toimia tehokkaasti.
EnglishWe ought to think about this in connection with the forthcoming Financial Perspective.
Tämä olisi pidettävä mielessä tulevissa rahoitusnäkymiä koskevissa neuvotteluissa.
EnglishThere are also situations where we have to think about various negative measures.
Tulee myös tilanteita, jolloin meidän on pohdittava myös erilaisia negatiivisia toimia.
EnglishI would therefore like to suggest some ideas for the Commission to think about.
Tämän vuoksi haluan esittää komissiolle muutamia ajatuksia pohdittavaksi.
EnglishQuite frequently they do not remember or think about the role that cohesion policy has.
Jäsenvaltiot eivät useinkaan muista tai ajattele koheesiopolitiikan merkitystä.
EnglishTo be successful now, you have to think about future generations, not vice versa.
Jotta menestys voidaan saavuttaa nyt, on ajateltava tulevia sukupolvia eikä päinvastoin.
EnglishCommissioners, perhaps you would be so kind as to tell us what you think about that.
Arvoisat komission jäsenet, olkaa ystävällisiä ja kertokaa vielä mielipiteenne tästä!