Cómo se dice "variable" en finlandés

EN

"variable" en finlandés

volume_up
variable {sustantivo}

EN variable
volume_up
{sustantivo}

variable (también: transformer)
volume_up
muuttuja {sustantivo}
The only variable left to adjust is productivity, which is forced up once again, and once again health is compromised.
Ainoa säädettävissä oleva muuttuja on tuottavuus, jota lisätään väkisin, ja terveys vaarantuu jälleen.
Tämä muuttuja on oleellinen.
It is, on the contrary, an endogenous variable in the economic system, which fluctuates according to all the other variables.
Se on päinvastoin muuttuja, joka syntyy talousjärjestelmän sisällä ja joka vaihtelee kaikkien muiden muuttujien mukaan.

Sinónimos (inglés) para "variable":

variable

Ejemplos de uso para "variable" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

Englishoperations of the Eurosystem will be conducted as variable rate tenders, applying
eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatiot toteutetaan vaihtuvakorkoisina
EnglishThe switch to variable rate tenders in the main refinancing operations is not
Siirtymisen vaihtuvakorkoisina huutokauppoina toteutettaviin perusrahoitusoperaatioihin
EnglishFor some movie settings, the value for the bit rate will be variable bit rate.
Joissakin elokuva-asetuksissa siirtonopeus on määritetty vaihtelevaksi siirtonopeudeksi.
EnglishWe have not made this heading the adjustment variable of a minimalist budget package.
Emme ole tehneet tästä otsakkeesta äärimmilleen karsitun talousarviopaketin tarkistusmuuttujaa.
EnglishThe tactics used in respect of the democratic opposition are also variable.
Myös demokraattisen opposition vastaiset taktiikat vaihtelevat.
EnglishThey must be variable according to the difference in costs between the two countries in question.
Tullimaksujen on määräydyttävä kyseisen kahden maan välisten kustannuserojen mukaisesti.
EnglishThe report views innovation as a variable in the internal market.
Mietinnössä nähdään innovaatio yhtenä sisämarkkinoiden muuttujana.
EnglishAt the moment, progress is very variable in the different Member States.
Tällä hetkellä edistyminen vaihtelee eri jäsenvaltioissa.
EnglishRather, we should apply the method of variable geometry if we want to make real progress.
Sen olisi sen sijaan kuuluttava muuttuvan geometrian menetelmään, jos asiassa halutaan todella edistyä.
EnglishMadam President, human rights and citizens' rights are not principles that are infinitely variable.
Arvoisa puhemies, ihmis- ja kansalaisoikeudet eivät ole sisällöltään vaihtelevia periaatteita.
EnglishI would like to ask whether the Bureau intends to introduce variable voting times.
Nyt haluaisin mielelläni kuulla puhemiehistöltä, onko sen tarkoituksena ottaa käyttöön vaihtelevat äänestysajat.
EnglishExperience shows, however, that interpretation of the rights in question is variable throughout the Union.
Kokemus on kuitenkin osoittanut, että oikeuksien tulkinta vaihtelee eri puolilla unionia.
EnglishFurthermore, discrimination and variable treatment are evident in the substance, not just in the formalities.
Syrjintää ja erilaista kohtelua esiintyy muodollisuuksien lisäksi myös sisällöllisesti.
EnglishThis confederation would have been a forum with a variable geometry type of approach.
Tämä valtioliitto olisi ollut foorumi, jossa olisi sovellettu eriytettyyn yhdentymiseen perustuvaa lähestymistapaa.
EnglishSo I want to stress the variable importance of the forests as a function of their geographical zones.
Haluaisin siis korostaa metsien erilaista merkitystä niiden maantieteellisen sijainnin perusteella.
EnglishSome wanted a variable number of months; some wanted a longer period, others a shorter period.
Tässä yhteydessä on esitetty eri kuukausimääriä: jotkut ovat halunneet pidempää lisäaikaa, toiset lyhyempää.
EnglishThe cost of gathering the olives is made up of 80 % of the expenses of manual labour and 70 % of the variable costs.
Oliivisadon korjaaminen muodostaa 80 % työvoimakustannuksista ja 70 % muista kuluista.
EnglishWe must have the wisdom to let them work at their own pace and accept variable geometry to a greater extent.
Antakaamme niiden viisaasti edetä omassa tahdissaan ja hyväksykäämme suurempi geometrinen vaihtelu.
EnglishIt takes some time to change for this, but on the axises, you can quite easily get any variable you would like to have.
Kestää hetken muuttaa tämä, mutta akseleilla voi helposti saada minkä tahansa muuttujan.
EnglishThe only adaptation variable will, of course, be the budgetary variable and taxation in particular.
Tästä seuraa, että ainoa sopeuttamismuuttuja on luonnollisesti budjettimuuttuja ja erityisesti veromuuttuja.