Cómo se dice "by mistake" en holandés

EN

"by mistake" en holandés

EN

by mistake {adverbio}

volume_up
Mr President, ladies and gentlemen, I voted in favour of Amendment No 39 by mistake.
Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik heb bij vergissing voor amendement 39 gestemd.
By mistake, the export of inhalers for asthma sufferers and of pain-relieving cancer pumps had been banned.
Bij vergissing was de export van inhaleertoestellen voor astmalijders en pijnstillende pompen voor kankerpatiënten verboden.
Madam President, I just wanted to point out the fact that I voted in favour of Amendment No 7 of the McCarthy report by mistake.
Mevrouw de Voorzitter, ik wil alleen maar zeggen dat ik bij de stemming over amendement 7 van het verslag-McCarthy bij vergissing voor heb gestemd.
by mistake (también: erroneously)
In particular, extending the regulations to include patents would be a mistake.
Speciaal de maatregel om octrooien onder deze regelgeving te laten vallen, is verkeerd.
Demanding that the European Commission defines the borders of the Union is a mistake.
Het is verkeerd de Europese Commissie te vragen de grenzen van de Unie te bepalen.
That would be a mistake for both countries and for the European Union.
Dat zou verkeerd zijn, niet alleen voor de twee landen maar ook voor de Europese Unie.
by mistake
Against the vote in sections about the original text of paragraph 72, a minus sign has been inserted in both the first and second parts by mistake.
Bij de stemming in onderdelen over de originele tekst van paragraaf 72 staat daar abusievelijk een min, zowel bij het eerste als het tweede gedeelte.
The Tindemans report also makes the mistake of assuming that the WEU and the EU are integrated, while the Treaty only mentions the possibility.
In het verslag-Tindemans wordt abusievelijk ervan uitgegaan dat de WEU en de EU zullen worden verenigd, terwijl in het Verdrag alleen de mogelijkheid wordt vermeld.
It was still not clear from the Commissioner's answer precisely what legal redress a citizen has if information about that person is placed by mistake on a register with Europol.
Het antwoord van de commissaris geeft nog steeds geen uitsluitsel over welke verhaalsmogelijkheden een burger heeft als informatie over hem abusievelijk in een Europol-register is opgenomen.
by mistake
Had they not made that mistake because of a late change in numbering, that amendment would have been carried in Parliament.
Die hield in dat de Fractie van de Europese Volkspartij per abuis niet vóór het amendement inzake het habeas-corpus-beginsel had gestemd.

Traducciones similares para by mistake en holandés

by preposición
mistake sustantivo
to mistake verbo

Ejemplos de uso para "by mistake" en holandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIf that is your way, it is a political mistake for the Council and for Europe.
Als het zo zit, dan is dat een politieke vergissing voor de Raad én voor Europa.
EnglishYour translation services have made a mistake - I am talking about suspension.
Uw vertaaldiensten hebben een vergissing gemaakt, ik heb het over " opschorten ".
EnglishIts basic mistake was to have given rise to opposing and negative perceptions.
De grote fout was dat de richtlijn tegenstrijdige en negatieve visies ontlokte.
EnglishFrom the Taliban's point of view, that was their number one mistake last time.
Vanuit het standpunt van de Taliban, was dat de vorige keer hun grootste fout.
EnglishSo now we are trying to repair this mistake through an institutional agreement.
Nu wordt dus gepoogd deze fout recht te zetten via een interinstitutioneel akkoord.
EnglishTo mix up the financial perspectives with enlargement is a mistake, in my opinion.
Het is volgens mij fout de financiële perspectieven te koppelen aan de uitbreiding.
EnglishThe banning of Batasuna is thus a European, and not just a Spanish, mistake.
Door Batasuna te weren maakt dus niet alleen Spanje, maar heel Europa een fout.
EnglishThe first mistake is to say that we are dealing mainly with drugs-related crime.
De eerste misvatting is dat het daarbij hoofdzakelijk om drugscriminaliteit zou gaan.
EnglishHowever, let there be no mistake: that applies just as much to the European Union.
Dat geldt, laat daarover geen misverstand bestaan, ook voor de Europese Unie.
EnglishThat is not a fault of the parliamentary secretariat; unfortunately it is my mistake.
Dat is niet de schuld van het secretariaat maar ligt jammer genoeg aan mijzelf.
EnglishMr President, there is a mistake in the verbatim report of the sitting of 25 June.
Voorzitter, in de Handelingen van 25 juni is iets verkeerds terecht gekomen.
EnglishLet us not repeat the mistake that was made with the announcement of Natura 2000.
Laten wij niet dezelfde fout maken als met de bekendmaking van Natura 2000.
EnglishI also believe the Commission made the mistake of accepting these missions.
Aan de andere kant had de Commissie al die taken ook niet op zich mogen nemen.
EnglishMoreover, there was an unfortunate mistake in the vote on the Schaffner report.
Bovendien is er helaas een fout opgetreden bij de stemming over het verslag-Schaffner.
EnglishThat is why I say clearly that it is a big mistake to exclude all these people.
Daarom zeg ik ronduit dat het een grote vergissing is om al deze mensen uit te sluiten.
EnglishIt is a mistake to believe that less Europe means a Europe closer to the people.
Men moet niet denken dat minder Europa synoniem is met een Europa dichter bij de burger.
EnglishThere is a mistake in our list of votes, which we are keen to put right.
Het gaat hier om een fout in onze lijst met stemmingen die wij willen corrigeren.
EnglishThose boys in that Chrystler are 1 mistake away from seeing what Miho can do
Die jongens in die Chrystler maken toch een vergissing door te zien wat Miho kan doen
EnglishWe have not observed our own rule, and that has been shown to be a mistake.
We hebben ons niet aan onze eigen regel gehouden, en nu blijkt dat dit een fout was.
EnglishMr President, in paragraph 29, there is a mistake in the Dutch version.
Mijnheer de Voorzitter, in de Nederlandse versie staat een fout in paragraaf 29.