Cómo se dice "marine" en holandés

EN

"marine" en holandés

volume_up
marine {sustantivo}
NL

"marine" en inglés

EN
EN

marine {sustantivo}

volume_up
1. fuerzas armadas
And look at this: they even teach their kids -- they train them in the same way the U.S. Marines train.
Kijk hier eens naar: ze geven hun kinderen zelfs les -- Ze trainen ze op dezelfde manier waarop de VS Mariniers trainen.
Ik wacht op de mariniers of de luchtmacht.
I feel it's only fair to warn you that killing me is crossing the Iine...... and you will have every marine from here to Guantánamo Bay...... up your keister, mister.
Het is mijn plicht je te waarschuwen dat je te ver gaat als je me vermoordt... en je zal elke marinier van hier tot in Guantánamo Bay... op je dak krijgen.
NL

marine {de}

volume_up
1. náutica
marine (también: zeemacht)
volume_up
navy {sustantivo}
De marine heeft 't gebouwd om in WO ll onderzeeërs te bevoorraden.
Navy built it for WWll submarine loading...... refueling.
We stalen recentelijk een schip van de Amerikaanse marine.
And we stole recently a ship from the United States Navy.
De Ierse marine is verantwoordelijk voor het controleren van zo'n 20 % van de communautaire territoriale wateren.
The Irish navy has the responsibility of policing some 20 % of EU coastal waters.
2. fuerzas armadas
marine (también: zeemacht)

Sinónimos (inglés) para "marine":

marine

Ejemplos de uso para "marine" en holandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAir pollution and marine pollution are problems which we cannot solve individually.
Lucht- en zeeverontreiniging zijn dingen die we niet alleen kunnen oplossen.
EnglishMs McKenna's report describes the dangers to marine birds from fishing tackle.
In het verslag-McKenna worden vooral de gevaren van vistuig voor zeevogels beschreven.
EnglishIssues of marine safety, the environment and human rights must be on the agenda.
Dat punt, en het milieu en de mensenrechten moeten op de agenda staan.
EnglishSo we have the tools and treasures coming from the Census of Marine Life.
We hebben dus de gereedschappen en schatten afkomstig van de Census of Marine Life.
EnglishAt any rate it is an area in terms of marine environment that we have to move away from.
In ieder geval moeten wij hieraan een einde maken om het mariene milieu te sparen.
EnglishThe third key action concerns the integrated management of marine ecosystems.
De derde actie heeft betrekking op het geïntegreerde beheer van de mariene ecosystemen.
EnglishIn other words, the freedom to fish must be conditional on the marine resources available.
De vrijheid van visserij moet dus in verhouding staan tot de rijkdommen van de zee.
EnglishThere can be no doubt that there must be a balance in the marine environment.
Het is van het allergrootste belang dat het zeemilieu in evenwicht is.
EnglishIt was registered as a merchant marine vessel and then given a fishing licence.
Het is geregistreerd als koopvaardijschip en vervolgens heeft het een visvergunning gekregen.
EnglishI also feel that marine pollution should no longer be treated as a trivial offence.
Ik vind ook dat zeevervuiling niet langer als een onschuldig vergrijp mag worden behandeld.
EnglishThe scope of the future directives should be extended to bunker oil and marine diesel.
In de eerste plaats moet de richtlijn ook gelden voor bunkerolie en diesel voor schepen.
EnglishIn the marine environment, for example, they give rise to major environmental problems.
In het mariene milieu veroorzaken ze bijvoorbeeld grote milieuproblemen.
EnglishThis is where you can see most of the Florida Keys National Marine Sanctuary.
Dit is wat je kunt zien in de meeste Florida Keys marine reservaten.
EnglishThis in turn will play a key role in reducing marine pollution in the Irish Sea.
Dit zal vervolgens van groot belang zijn voor het verminderen van de vervuiling in de Ierse Zee.
EnglishBecause with marine protected areas, we actually recreate the past.
Want met beschermde zeegebieden kunnen we feitelijk het verleden herscheppen.
EnglishI do not need to explain how serious that is for the marine environment.
Ik hoef u niet uit te leggen hoe ernstig dat voor het mariene milieu is.
EnglishWe need responsible fisheries and aquaculture which allow a healthy marine ecosystem.
Wij hebben een verantwoorde visserij en aquacultuur nodig voor een gezond marien ecosysteem.
EnglishThat should be done by 2010 for terrestrial areas and by 2012 for marine areas.
Dat zou in 2010 voor gebieden op het land moeten zijn verwezenlijkt en in 2012 voor zeegebieden.
EnglishThe condition of marine biodiversity is in fact much worse than that of biodiversity on land.
Eigenlijk is de situatie van het mariene ecosysteem aan onze kusten uiterst kritiek.
EnglishBut if you're a marine biologist, Maldives is not such a bad place to be.
Maar als je een marien bioloog bent zijn de Malediven niet zo'n slechte plaats om te zijn.