EN

nearby {adjetivo}

volume_up
They can get it from a source nearby.
Ze kunnen het uit een bron dichtbij halen.
And then I realized that these individuals would be connected into foursomes with other pairs of people nearby.
En dan besefte ik dat deze individuen verbonden konden worden tot viertallen met andere paren mensen dichtbij.
Het klinkt alsof je heel dichtbij bent.
nearby (también: proximate)

Ejemplos de uso para "nearby" en holandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt also has a friend nearby -- well, I think they're friends.
Hij heeft ook een vriend in de buurt -- tenminste ik denk dat ze vrienden zijn.
EnglishThese places, when we protect them, if we compare them to unprotected areas nearby, this is what happens.
Als we ze vergelijken met onbeschermde gebieden in de buurt, gebeurt er dit.
EnglishAnd here we asked some nearby pigs to do the titles for us.
Hier hadden we een paar varkens uit de buurt gevraagd om de aftiteling voor ons te doen.
EnglishIt may be that many people from Slovakia will choose to seek work in nearby Vienna.
Mogelijk zullen juist vanuit Slowakije veel mensen ervoor kiezen om werk te zoeken in het nabijgelegen Wenen.
EnglishI do want to talk -- the absolute icing on this cemetery cake is the Barricini family mausoleum nearby.
Ik wil wel praten over -- de kers op deze kerkhoftaart is het Barricini familie-mausoleum in de buurt.
EnglishAnd what are the nearby African countries doing?
Angola beschikt over een groot leger dat hulp had kunnen bieden.
EnglishAnd so we had, as was the norm, live-in domestic help, who would often come from nearby rural villages.
Dus hadden wij, zoals gebruikelijk, een inwonende hulp, meestal afkomstig van naburige landelijke dorpjes.
EnglishOnce there are open borders and an open labour market, a number of Estonians will seek work in nearby EU countries.
Door de open grenzen en de vrije arbeidsmarkt zal een aantal Esten werk zoeken in nabijgelegen EU-landen.
EnglishWould you recommend any good restaurants nearby?
Kunt u me een goed restaurant in de buurt aanraden?
EnglishFollowing these dealings, a large number of tribal populations have sought refuge in the nearby Indian state of Tripura.
Als gevolg daarvan is een groot deel van de bevolking naar de Indiase deelstaat rond Tripura gevlucht.
EnglishIt was hit, so several parties say, by a missile during an aggressive act which took place nearby.
Het vliegtuig is, zoals van vele kanten wordt beweerd, getroffen door een raket tijdens een oorlogsactie rondom dit vliegtuig.
EnglishUntil now airports have only been classified as city airports if there has been another alternative airport nearby.
Tot nu toe waren grootstedelijke luchthavens alleen luchthavens waarnaast zich nog een uitwijkluchthaven bevond.
EnglishNow we've caught more than 100 king cobras over the last three years, and relocated them in nearby forests.
Nu hebben we in de afgelopen drie jaar al meer dan 100 koningscobra's gevangen en overgebracht naar nabijgelegen bossen.
EnglishEveryone was a locavore: even New York had pig farms nearby, and shipping food all over the place was a ridiculous notion.
Iedereen was een locavore, zelfs New York had varkenshouderijen en voedsel transporteren was een idioot idee.
EnglishIt is also important because there are developments in nearby Macedonia and FYROM that give cause for concern.
Dat is belangrijk omdat ook de ontwikkelingen in de nabijgelegen voormalige Joegoslavische republiek Macedonië ons zorgen baren.
EnglishThere is no newspaper stand nearby.
EnglishThey found him on a rooftop nearby.
EnglishMadam President, it might help the dignity of the House if the Member nearby could explain what happened.
Mevrouw de Voorzitter, het zou misschien voor de waardigheid van het Parlement niet slecht zijn, als het betrokken lid kon uitleggen wat er is gebeurd.
EnglishNot only passengers but also people living nearby can be the victims of an aircraft which is in a less than perfect state of repair.
Niet enkel de reizigers kunnen het slachtoffer zijn van een toestel dat niet compleet in orde is, maar ook de buurtbewoners.
EnglishThe pollution in the water supply in nearby slums is also 500 times above the maximum recommended WHO levels.
De verontreiniging van de watervoorraad in de buurt van de krottenwijken ligt vijfhonderd maal hoger dan de maximale door de WHO aanbevolen niveaus.