Cómo se dice "that" en holandés

EN

"that" en holandés

volume_up
that {conj.}
NL
volume_up
that {pron.}

EN that
volume_up
{conjunción}

that
volume_up
dat {conj.}
I know that some of them are deeply sincere, and I know that causes a problem.
Ik weet dat enkelen onder hen bijzonder eerlijk zijn en dat dat problemen stelt.
I think that Mr van Velzen puts it well, and several people have mentioned it.
Ik denk dat de heer Van Velzen dat goed aangeeft en meerderen hebben dat genoemd.
They have to think that they did something and that they want to share it with you.
Ze moeten denken dat ze iets gedaan hebben en dat ze dat met jou willen delen.

Ejemplos de uso para "that" en holandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe next item is the election of the Vice-Presidents of the European Parliament.
Aan de orde is de verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement.
EnglishOther market areas were in a better position than prior estimates had suggested.
Ook op andere gebieden was de marktsituatie beter dan van tevoren was ingeschat.
EnglishThirdly, are there differences of opinion about the study within the Commission?
Ten derde: heersen er in de Commissie verschillende meningen over het onderzoek?
EnglishA ban on remunerated donation is not feasible in terms of health care provision.
Een verbod op onkostenvergoedingen is niet aanvaardbaar voor de gezondheidszorg.
EnglishFive years ago, Mrs Bloch von Blottnitz was the rapporteur for food irradiation.
Undine Bloch von Blottnitz was 5 jaar geleden rapporteur over voedselbestraling.
EnglishI want to talk specifically about jobs, competitiveness and the internal market.
Ik wil het speciaal hebben over banen, concurrentievermogen en de interne markt.
EnglishWhether the Council respects our rights and our prerogatives remains to be seen.
Of de Raad onze rechten en prerogatieven zal respecteren zal nog moeten blijken.
EnglishThat is the reason why I propose the amount of budget earmarked for this sector.
Daarom stel ik voor dit begrotingsbedrag speciaal voor deze sector te bestemmen.
EnglishWe expect to see Turkey move forward; instead all we see is it moving backwards.
Wij zitten te wachten op stappen vooruit, maar er zijn alleen stappen achteruit.
EnglishThis request has been incorporated into the report of the committee responsible.
Deze eis werd in het verslag van de ten principale bevoegde commissie opgenomen.
EnglishAs such, we require strict separation of the material from the three categories.
Daarom eisen wij een strikte scheiding van het materiaal in de drie categorieën.
EnglishThere are two significant points on which we disagree with the Council, however.
Maar er zijn twee belangrijke punten waarover we het niet eens zijn met de Raad.
EnglishThe toilets there are literally holes in the ground covered with a wooden shack.
De toiletten zijn er letterlijk gaten in de grond afgedekt met een houten barak.
EnglishI'm the Director of Nutrition Services for the Berkeley Unified School District.
Ik ben het hoofd van de voedingsdienst van het Berkeley Unified School District.
EnglishIt's called Pavlovian fear conditioning -- where a tone ends with a brief shock.
Het heet Pavlov vreesconditionering - hier eindigt een toon met een korte schok.
EnglishAnd Asia could have social development before they got the economic development.
En Azië kon een sociale ontwikkeling doormaken voor de economische ontwikkeling.
EnglishWe're working in most of the major glaciated regions of the northern hemisphere.
We werken in de meeste van de grote gletsjerregio's van het noordelijk halfrond.
EnglishI remember I took a trip to Australia, went to an island called One Tree Island.
Ik herinner me een reis naar Australië, naar een eiland genaamd One Tree Island.
EnglishI promise you, Parusharam will speak in the TED conference a few years from now.
Ik beloof je, Parusharam zal binnen een paar jaar op de TED-conferentie spreken.
EnglishAt present 300 000 children from 33 countries are fighting their parents ' wars.
Momenteel vechten 300.000 kinderen uit 33 landen de oorlogen uit van hun ouders.