Cómo se dice "above" en húngaro

EN

"above" en húngaro

EN above
volume_up
{adjetivo}

1. general

above (también: overhead)
volume_up
fenti {adj.}
For the above reasons, I fully support the adoption of the report.
A fenti okoknál fogva maradéktalanul támogatom a jelentés elfogadását.
For the above reasons, I voted for the report brought before Parliament today.
A fenti okok miatt támogattam a mai napon a Parlament elé terjesztett jelentést.
There are several reasons to support the above initiatives.
A fenti kezdeményezések támogatására több érvet is fel lehet hozni.

2. "mentioned"

For the above-mentioned reasons our group will not support the resolution.
A fent említett okokból kifolyólag képviselőcsoportunk nem támogatja az állásfoglalást.
(159) Moreover, hearings have been held with some of the parties mentioned above.
(159) Továbbá néhány fent említett féllel meghallgatásokra került sor.
In spite of the above-mentioned reservations, I support the adoption of the report.
A fent említett fenntartások ellenére támogatom a jelentés elfogadását.
above (también: foregoing, premised)
It was one of those patrols that intercepted the party of Thalesians mentioned above at a place called Giant's Mound.
Az egyik ilyen csapat talált rá az előbb említett thalesiaiakra, egy Óriáshalom nevű helyen.
I do not endorse the above-mentioned proposal, because in my view it could weaken the Commission's proposal.
Nem támogatom az előbb említett javaslatot, mivel véleményem szerint gyengíthetné a Bizottság javaslatát.
Allow me to conclude by saying that in order to tackle the above-mentioned challenges we need coordinated policies, within the EU and at the international level.
Engedjék meg, hogy azzal fejezzem be, hogy az előbb említett kihívásokkal való megbirkózáshoz koordinált politikákra van szükség az EU-n belül és nemzetközi szinten is.

Sinónimos (inglés) para "above":

above

Ejemplos de uso para "above" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe drone made a sighing noise, rising and falling fractionally above the seat.
A csontporcelán test kissé megemelkedett, majd puhán visszaereszkedett a székre.
EnglishDark hair, worn rather long, curled above and around the broad, grooved forehead.
Meglehetősen hosszú, barna haja hullámosán hullott széles, barázdált homlokába.
EnglishHe held his hands out in front of him, hovering just I above the butt of the gun.
Majd maga elé emelte a kezét - igaz, nem sokkal magasabbra a pisztoly agyánál.
English... above all personal desires and material comfort, she said with bitter irony.
-...Minden személyes vágy és anyagi kényelem előtt - mondta keserű iróniával.
EnglishSomehow he had to avoid those fangs above, and those snapping jaws lower down.
Valahogy ki kell kerülnie a nőstény démon agyarait, a lófejekről nem is beszélve.
EnglishDavid, Sir Winston called calmly above the excited questions of the other druids.
David szólalt meg nyugodtan Sir Winston, túlkiabálva a druidák izgatott kérdéseit.
EnglishHowever, above all, we see this task as a valuable service provided by our country.
Erre a feladatra azonban mindenekelőtt hazánk jelentős szolgálataként tekintünk.
EnglishThe ship, just a couple of hundred kilometres above our heads, could not help.
És persze a sikló pilótája, aki éppen errefelé száguldott, hogy felvegyen minket.
EnglishThe debate on cohesion policy is above all a debate on the allocation of funds.
A kohéziós politikáról szóló vita elsősorban a források allokációjának vitája.
EnglishWhen I jabbed the light switch, I blinked from the sudden glare above the mirror.
Amikor felkapcsoltam a villanyt, hunyorogtam a tükör fölötti hirtelen ragyogástól.
EnglishThis thing heats up by about 15 degrees above ambient temperature -- amazing.
Felmelegíti magát körülbelül 15 fokkal melegebbre a környezeténél -- lenyűgöző.
EnglishOld Cotta was asleep, and his bald head nodded slowly above his broad shoulders.
Az öreg Cotta aludt már, és kopasz feje lassan ingott két széles válla közt.
EnglishAbove, the sky was filling with large pallid fragments, floating down like snow.
Az égbolt megtelt nagy, halvány pelyhekkel, mintha különös havazás kezdődne.
EnglishI rounded a curve, its slope protecting me from the flames above me on my right.
Befordultam egy kanyarulatnál, a lejtő megóvott a jobbra, fölöttem lobogó lángoktól.
EnglishThe Hovercraft roared above the waves, crossing to Calais in twenty-two minutes.
A hajó huszonkét perc alatt repült át a Dover és Calais között hömpölygő hullámokon.
EnglishI had seen the flicker in the fanlight above the entranceway as we approached.
Ahogy közeledtünk, láttam a vibráló fényt a legyező alakú ablakban az ajtó fölött.
EnglishIt was wainscoted in walnut and had a frieze of faded damask above the paneling.
Falait diófával burkolták, s a burkolólapok fölött kifakult damasztszegély húzódott.
EnglishHad his younger brother strayed into the open and been blasted by a walker above?
Fiatalabb testvére talán kitévedt a nyílt víz alá, és lelőtte valaki fentről?
EnglishAbove us, on the next landing, Brid was drifting with the shadows, trailing smoke.
Fölöttünk a lépcsőfordulón Brid lebegett az árnyékban, füstöt húzva maga után.
EnglishThey may even be above board, but these deals done outside of the committee ...
Sőt, némelyik a nyílt színen zajlik. De ezek a bizottságon kívüli megállapodások...