EN aim
volume_up
{sustantivo}

aim (también: butt, consummation, drift, end)
volume_up
cél {sustantivo}
The aim is also to increase the profitability of monopoly business groups.
A cél szintén a monopolhelyzetű üzleti csoportok jövedelmezőségének a növelése.
The main aim is to save the agricultural production of the 2009 harvest.
A legfontosabb cél a 2009. évi aratás mezőgazdasági termelésének megmentése.
Having sufficient data is the basic requirement for this aim.
E cél tekintetében alapvető követelmény, hogy elegendő adat álljon rendelkezésre.
aim (también: end, intention, objective, target)
volume_up
célkitűzés {sustantivo}
In my opinion, we should support the basic principle of that aim.
Véleményem szerint támogatnunk kellene e célkitűzés alapelvét.
The important prevailing aim is that youth organisations should take part.
A lényeges célkitűzés az, hogy az ifjúsági szervezetek részt vegyenek benne.
This is a good aim, but we have to consider how it might be monitored.
Ez jó célkitűzés, de azon is el kell gondolkodnunk, hogyan lehet ellenőrizni.
aim (también: allusion, cue, hint, insinuation)
volume_up
célzás {sustantivo}
If she let her anger and frustration simmer through her, then her aim would be off.
Nem engedhette, hogy a düh és az érzelmei eluralkodjanak fölötte: azzal a célzás pontosságát veszélyeztette volna.
She squeezed off a shot without taking aim, fired up at him as he loomed directly over her like a demon leaping out of a crack in hell.
Célzás nélkül ellőtt egy golyót, amikor a férfi már úgy fölé tornyosult, mint valami démon.
He noted in his diary that almost every bird he shot that day was taken by snapshot... meaning a hurried shot taken without deliberate aim.
Feljegyezte a naplójába hogy minden madarat, amit aznap lőtt csak úgy "lekapott" azaz célzás nélküli, gyors lövéssel ejtett el.
aim (también: counsel, determination, drift, intent)
volume_up
szándék {sustantivo}
We have no other aim, and certainly no harmful intention toward you, King Iorek Byrnison.
Ez minden törekvésünk, rossz szándék szemernyi sincs bennünk irántad, Iorek Byrnison király.
We should make sure that the Turkish people know and understand that there is no such hidden aim or trickery.
Biztosítanunk kell, hogy a török emberek tudják és megértsék, nincs ilyen hátsó szándék vagy trükk.
It is true, as Mrs Figueiredo said, that this is a directive that was intended to be aimed at employees.
Igaz az - ahogyan Figueiredo asszony is elmondta -, hogy ez az irányelv szándék szerint a munkavállalókra irányult.

Ejemplos de uso para "aim" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe aim is to build a robust body of evidence on which to base future decisions.
Célunk a jövőbeni határozatok alapjául szolgáló szilárd bizonyíték biztosítása.
EnglishThe attacks on these countries' sovereign debt aim to weaken the single currency.
Az ezen országok államadóssága elleni támadások célja a közös valuta gyengítése.
EnglishThat is the whole aim of the European semester on which we reached an agreement.
Ez a célja az európai szemeszternek, amelynek kapcsán megállapodásra jutottunk.
EnglishOur overriding aim was to facilitate the provision of services throughout Europe.
Elsődleges célunk a szolgáltatásnyújtás Európa-szerte történő megkönnyítése volt.
EnglishThe offer which we aim to extend from the European Union is very challenging.
Nagy kihívást jelent az az ajánlat, amit az Európai Unió részéről adni kívánunk.
EnglishThe aim of the rapporteur and of the 250 other members is to destroy the economy.
Az előadó és az őt támogató 250 képviselő célja az, hogy lerombolják a gazdaságot.
EnglishWe are abiding by the ambitious aim to take a decision in the current period.
Ragaszkodunk ahhoz a nagyratörő célhoz, hogy a jelen időszakban döntésre jutunk.
EnglishThe main aim was to suppress and destroy Ukraine as a nation. It was genocide.
A legfőbb célt, Ukrajnának, mint nemzetnek az elnyomása és lerombolása jelentette.
EnglishThe aim of this mandate is to make the Schengen evaluation mechanism more efficient.
A megbízás célja az, hogy hatékonyabbá tegye a schengeni értékelési mechanizmust.
EnglishJohnston swiveled to take aim a fraction of a second later, and then he froze still.
Johnston egy tized másodperccel később állt célra; aztán mozdulatlanná dermedt.
EnglishWith this aim in mind, the Presidency submitted proposals to the Member States.
Az elnökség ezt szem előtt tartva terjesztett javaslatokat a tagállamok elé.
English(SK) The aim of regional policy is to eliminate economic and social differences.
(SK) A regionális politika célja a gazdasági és társadalmi különbségek megszüntetése.
EnglishAs such, there is a need to try to focus priorities and to aim to redeploy resources.
Emiatt a prioritásokra kell fókuszálni, és át kell csoportosítani a forrásokat.
EnglishOur aim must be to keep Parliament's expenditure at the same level as this year.
Célunk az kell legyen, hogy a Parlament kiadásait az idei szinten tartsuk.
EnglishThe proposed deletion of Annex II would prevent us from achieving our aim.
A II. függelék javasolt eltörlése megakadályozná, hogy e célunkat megvalósítsuk.
EnglishIt's always good to aim at something, like that cigarette there... or the big mint.
Mindig jó megcélozni valamit, mint azt a cigarettát ott... vagy azt az illatosítót.
EnglishWe must aim for a political agreement at the European Council meeting in June.
Politikai megállapodásra kell törekednünk az Európai Tanács júniusi ülésén.
EnglishThe aim of the proposal is to abolish visa requirements for citizens of Taiwan.
A javaslat célja a tajvani állampolgárok vízumkötelezettségének eltörlése.
EnglishThe problem, the real political problem, is how to achieve the essential aim.
A probléma, a valódi politikai probléma az, hogy hogyan tudjuk elérni ezt a fő célt.
EnglishAre negotiations currently taking place with Turkey with the aim of membership or not?
Folyamatban vannak-e a csatlakozást célzó tárgyalások Törökországgal, vagy nem.