Cómo se dice "argument" en húngaro

EN

"argument" en húngaro

volume_up
argument {sustantivo}

EN argument
volume_up
{sustantivo}

argument
volume_up
érv {sustantivo}
There is the Euro-sceptic argument against them, there is the legal argument against them and there is the democratic argument.
Ellenük szól az euroszkeptikus érv, ellenük szól a jogi érv és a demokratikus érv is.
The second argument which is put forward is the question of sustainability.
A második felhozott érv a fenntarthatóság kérdésére vonatkozik.
The second argument, however, pertains to the position of the people of Afghanistan.
A második érv azonban az afgán emberek helyzetével kapcsolatos.
argument (también: contention, contest, controversy, debate)
volume_up
vita {sustantivo}
Then, without further argument, he left a dollar and two quarters on the table.
Azután minden további vita nélkül otthagyott egy dollárt és két negyeddollárost.
This is an argument that has rightly been advanced during our discussion today.
Ez olyan érv, amivel - nagyon helyesen - előhozakodtunk a mai vita során is.
The argument had halted abruptly when the women caught sight of Gordon.
A vita hirtelen félbeszakadt, amint a lányok megpillantották Gordont.
argument (también: reasoning)
volume_up
érvelés {sustantivo}
It is actually not an argument at all; it is a knock-out argument.
Valójában ez egyáltalán nem érvelés, ez egy kiütéses okoskodás.
The argument that we are forced to do this by the economic crisis is a fallacy.
Hamis az az érvelés, hogy a gazdasági válság miatt rá vagyunk erre kényszerítve.
Sir Rudo cried out in scorn: “An argument specious and incorrect!
- Micsoda megtévesztő és helytelen érvelés! - kiáltott fel Sir Rudo bosszúsan.
argument
volume_up
okoskodás {sustantivo}
It is actually not an argument at all; it is a knock-out argument.
Valójában ez egyáltalán nem érvelés, ez egy kiütéses okoskodás.
The rest is argument, the curse of my profession.
A többi csak okoskodás, a hivatásom átka.
argument (también: squabble)
volume_up
szóváltás {sustantivo}
From within came a narrow line of light, and the sounds of a late-night argument.
Bentről gyenge fény szűrődött kifelé, és egy késő éjszakai szóváltás hangfoszlányai.

Ejemplos de uso para "argument" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishLooking at it, she saw that no argument would sway him, no plea would turn him.
Liz ránézett, és látta, hogy nem érdemes vitatkoznia, nincs helye a könyörgésnek.
EnglishI do not accept their argument that the legal basis of the report is inaccurate.
Nem tudom elfogadni azt az érvüket, miszerint a jelentés jogalapja helytelen.
EnglishThis criterion must not be used as an argument against the signing of agreements.
Ezt a kritériumot nem lehet a megállapodások aláírása elleni érvként felhasználni.
EnglishHad there been an argument that angered Tay that thereby angered all the Druids?
Talán összevesztek, ami feldühítette Tayt és rajta keresztül a druidákat is?
EnglishHe'll take his chances with a strong closing argument, something he can control.
Mindent bedob majd a záróbeszédében, ott talán még van valami keresnivalója.
EnglishWait, he murmured, trying to hold on to the argument he'd been running in his head.
- Várj - mormolta, próbálván rendet tenni a fejében kavargó gondolatok között.
EnglishThey have an argument popular with a broad audience, plus a large population.
- Az ő elképzeléseik hallatlanul népszerűek, és Dahlban a népsűrűség is nagy.
EnglishSome primates in the scattered Galactic Zoos clearly were germane to the argument.
A galaktikus állatkertekben található főemlősök egy része beleillett az elméletekbe.
EnglishDespite her doubts, he won her over with that argument, because it was the truth.
Kételyei dacára a fiúnak sikerült meggyőznie, mert amit mondott, igaz volt.
EnglishThere's a notice to hear argument on said motion before the Honorable Harvey Hale.
Azt is kérelmezik, hogy a beadvány ügyében Harvey Hale bíró úr tartson meghallgatást.
EnglishSecondly, I am not convinced about your argument regarding Brazilian beef.
Másodszor pedig, engem nem győzött meg a brazil marhahússal kapcsolatos érvelése.
EnglishI think Mr. and Mrs. jerzyck must be having an argument, Brian said, not stopping.
őlük, lesz-e, aki letolja a havat a házuk előtt, de úgy látom, jobb, ha máskor jövök.
EnglishAn argument in favour of this was said to be the forthcoming EU-China Summit.
Ennek alátámasztására a közelgő EU-Kína csúcstalálkozót hozták fel érvként.
EnglishIn other words, early humans are eating dead animals -- no argument, that's a fact.
Más szavakkal, a korai emberek halott állatokat esznek -- nem fogok érvelni, ez tény.
EnglishRumfoord's hands worked in air, unhappily trying on various lines of argument for size.
Rumfoord keze a levegőt kaszálta; boldogtalanul méregette a lehetséges érveket.
EnglishAlso, there is not enough provision for hearing both sides of the argument.
Ezenkívül nincs elég olyan rendelkezés, amely biztosítja minden fél meghallgatását.
EnglishCreatures incapable of real thought were maniacs this was surely beyond argument.
Az olyan teremtmények, amelyek képtelenek a valós gondolkodásra, vitán felül eszelősök.
EnglishWe've already been through this argument, and we rejected it, he reminded her.
De hiszen ezt egyszer már megvitattuk, és el is vetettük - mondta Elliot.
EnglishThat Taliesin should use this argument now shocked her deeply, but it touched her, too.
Igraine-t mélyen megrendítette, de meg is hatotta, hogy Taliesin most ezzel érvel.
EnglishI enjoy taking indefensible positions and creating an argument for them.
Szeretem, ha védhetetlen pozícióból érveket felhozva meggyőzhetem a hallgatóságot.