EN cross
volume_up
{sustantivo}

1. general

cross (también: tree)
volume_up
kereszt {sustantivo}
A cross-shaped thickening in the material of the sail is the living body of the starseed itself.
A vitorla anyagának kereszt alakú megvastagodása maga a csillagmag teste.
Perhaps in time even the Saxons and the Tribes may come to the foot of the cross.
- Talán egyszer még a szászok és a törzsek is a kereszt lábához térdepelnek.
Cellar-Christians, kneeling, praying, singing psalms, kissing cross?
Pincekeresztényekről, térdelve, imádkozva, zsoltárokat énekelve, kereszt csókolgatása közben?
cross (también: crossing, decussation)
volume_up
kereszteződés {sustantivo}
Mi a következő kereszteződés?
The whole convoy swept into the roundabout and road junction, crossed it, and continued towards Villacoublay.
Az egész konvoj belelendült a kereszteződés körforgalmába, majd a túloldalon kivágódva belőle folytatta útját Villacoublay felé.
The plan was for the first group containing the marksmen with their rifles to open fire on the President's car some two hundred yards before the cross-roads.
Úgy tervezte, hogy az első csoport, benne a mesterlövészek, mintegy kétszáz méterrel a kereszteződés előtt nyit tüzet az elnök kocsijára.
cross (también: bubble, cheat, cheating, confidence trick)
volume_up
csalás {sustantivo}
The number of obstacles even increases when we come to cross-border anti-fraud cooperation.
Az akadályok száma még tovább nő, ha országhatárokat átlépő csalás elleni együttműködésről van szó.
cross (también: affliction, distress, misery, pain)
volume_up
szenvedés {sustantivo}
cross (también: anger, annoyance, bother, chagrin)
volume_up
bosszúság {sustantivo}
For the first time, Hari saw waves of irritation cross Daneel Olivaw's face.
Hari olyasmit fedezett fel Daneel Olivaw arcán, amit korábban soha: a bosszúság jeleit.
cross (también: annoyance, awkwardness, bother, chagrin)
volume_up
kellemetlenség {sustantivo}
cross (también: bar, barrier, check, clog)
volume_up
akadály {sustantivo}
There are far too many administrative obstacles to these cross-border movements, especially in the social and fiscal spheres.
Azonban túl sok adminisztratív akadály áll a határokon átnyúló mozgás útjába, főleg szociális területen és az adózás területén.
cross (también: check, difficulty, hardness, hardship)
volume_up
nehézség {sustantivo}
They crossed at the shallows without difficulty.
Különösebb nehézség nélkül át tudtak kelni a gázlón.
cross (también: fur, fur coat, set-up)
volume_up
bunda {sustantivo}
cross
volume_up
diagonális {sustantivo}
cross (también: engineering, fraud, intrigue, machination)
volume_up
fondorlat {sustantivo}
cross (también: thwart, thwart-ship)
volume_up
haránt {sustantivo}
cross (también: confluence, traversing)
volume_up
keresztezés {sustantivo}
cross
The cross is a symbol both of the Christian religion and of the history and tradition of Europe.
A kereszt mind a keresztény vallás, mind az európai történelem és tradíciók szimbóluma.
cross (también: half-breed)
cross
cross (también: ordeal, racket, scourge, stress)
cross

2. religión

cross
volume_up
feszület {sustantivo}
In the end he drew out a long chain of fine gold links holding a heavy, ornate Christian cross.
Végül nagy nehezen sikerült előszednie egy finom szemű, hosszú aranyláncot rajta súlyos, díszes keresztény feszület.
In the dark days ahead, we will come through and emerge victorious only in the light of the Christian cross.
Sötét idők előtt állunk, amelyeket túlélni és belőlük győztesen kikerülni csak a keresztény feszület fényében leszünk képesek.
I would like to make a distinction here - if I may, on a technical point - between the crucifix and the cross.
És itt szeretnék különbséget tenni - engedjék meg, ez egy szakmai kérdés - különbséget kell tenni a feszület és a kereszt között.
cross
volume_up
kereszténység {sustantivo}
The cross is the symbol of Christianity, one of the foundations of Europe and of our fundamental values.
A kereszt a kereszténység szimbóluma, Európa egyik alapja és egyike alapvető értékeinknek.
But not the cross of Christianity, Tess knew.
De nem a kereszténység jelét, Tess tudta.
The cross is the symbol of Christianity, which is one of the foundations of Europe and of our fundamental values.
A kereszt a kereszténység szimbóluma, ami Európa és alapvető értékeink egyik alapja.

Ejemplos de uso para "cross" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishDicky-Duck was sitting cross-legged on the floor, stroking Mister Dillon's head.
Dicky-Duck keresztbe vetett lábbal ült a padlón, Mister Dillon fejét simogatva.
EnglishAn important objective of cohesion policy is European cross-border cooperation.
A kohéziós politika fontos célkitűzése az határon átnyúló európai együttműködés.
EnglishTo her right, Babette, sitting cross-legged on the floor, watching her intently.
Jobb oldalán Babette ült a földön törökülésben, és átható tekintettel nézte őt.
EnglishWith a thin warbling cry, Annie plunged Bossie's cross, into the trooper's back.
Annie pedig éles, dallamos kiáltással a rendőr hátába döfte a Riska keresztjét.
EnglishAs I left the restaurant, about to cross the parking lot, a noise made me pause.
Az étteremből kijőve, amikor elindultam a parkolón keresztül, egy zaj megállított.
EnglishShe sat cross-legged on it and played with one of the pieces on the game-board.
Leült, keresztbe tette a lábát, és játszani kezdett az egyik bábuval a táblán.
EnglishThe EU has responded with various measures to promote cross-border cooperation:
Az EU ezért több eszközzel igyekszik elősegíteni a határon átnyúló együttműködést:
EnglishEmbedded in the street like a Titan's spear was a girder of Z-shaped cross section.
Az utca kövezetébe egy Z keresztmetszetű tartógerenda süppedt, mint Titán nyila.
EnglishFare thee well, Braerindra, until next our paths cross, the old elf replied.
- A szerencse legyen veled, Braerindra, amíg ösvényeink újra keresztezik egymást.
EnglishDuring the night, he had discovered that she was a cross-country skiing enthusiast.
Az éjszaka *Wait megtudta, hogy az asszony imád síléceken nekivágni a téli tájnak.
English'Task force two is hereby ordered to cross into the neutral zone immediately.
Utasítják a kettes számú egységet, haladéktalanul hatoljon be a semleges övezetbe.
EnglishWe must make the European requirements for cross-departmental cooperation binding.
Az osztályokon átnyúló együttműködés európai követelményét kötelezővé kell tennünk.
EnglishI sat down by the side of Blyth, careful not to let my shadow cross his face.
Leültem Blyth mellé, közben vigyázva, nehogy az árnyékom rávetüljön az arcára.
English'Characters and places, mostly, but cross-indexed three or four different ways.
Főként szereplők meg helyszínek, de három-négyféle mutató szerint kigyűjtve.
English'Unless, of course, Douglas Keefer is the sort of monster who likes to cross-dress.'
- Hacsak Douglas Keefer nem olyasféle szörnyeteg, aki szeret női ruhában járni.
EnglishOn the other hand, internet advertising can very easily cross a country's borders.
Másrészről az interneten való reklámozás nagyon könnyen átlépi egy ország határait.
EnglishAccording to the International Red Cross, the shells hit the paediatric department.
A Nemzetközi Vöröskereszt szerint a lövedékek a gyermekgyógyászati osztályt érték.
EnglishWe are talking about the most serious cross-border humanitarian crisis in the world.
A világ legsúlyosabb, határokon átnyúló humanitárius válsághelyzetéről van szó.
EnglishStainless steel cross, meaningless words, the man speaking them a total stranger.
Rozsdamentes acélkereszt, értelmetlen szavak, amelyeket egy vadidegen mond.
EnglishHe humbled himself, becoming obedient unto death, even to the death of the cross.
Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.