EN exercise
volume_up
{sustantivo}

1. general

exercise (también: fieldwork, internship, practice, routine)
volume_up
gyakorlat {sustantivo}
The exercise was fairly similar to what they expected to do in the Indian Ocean.
A gyakorlat meglehetősen hasonlított ahhoz, amire az Indiai-óceánon számítottak.
This will be done during an ex post evaluation exercise foreseen by the directive.
Ez az irányelvben előírt utólagos értékelési gyakorlat során fog megtörténni.
He missed the most important match of his life for this bullshit exercise...
Kihagyta élete legfontosabb meccsét emiatt a szar gyakorlat miatt...
exercise (también: assignment, challenge, charge, function)
volume_up
feladat {sustantivo}
Third, this exercise I call savoring, and this is a beautiful exercise.
Harmadszor: ezt a gyakorlatot ízlelgetésnek hívom, és ez egy csodaszép feladat.
Refuting the Copy Fallacy is straightforward, an exercise in the calculus of logic.
- A Másolat-fallácia megcáfolása pusztán egy logikai feladat.
The first essential job is to undertake an evaluation exercise.
Az első lényeges feladat az értékelés elvégzése.
exercise (también: practice, cultivation)
volume_up
gyakorlás {sustantivo}
Gyakorlás és reggeli, mutatta a jeleket.
Kell egy kis gyakorlás.
Mazirian, by dint of stringent exercise, could encompass four of the most formidable, or six of the lesser spells.
Mazirian, szigorú gyakorlás után, képes volt arra, hogy a nehezebbek közül az agyába sulykoljon négyet, vagy a könnyebbekből hatot.

2. educación

exercise (también: dissertation)
volume_up
dolgozat {sustantivo}

3. deporte

exercise
volume_up
testmozgás {sustantivo}
Healthy exercise enables us to prevent these problems in the best possible way.
Az egészségügyi testmozgás a lehető leghatékonyabb módon segít e gondok megelőzésében.
Exercise teaches your brain that your behavior matters.
A testmozgás megtanítja az agyat, hogy a viselkedés számít.
I think it would be better to have lunch out and get some exercise walking.
Ebédelni, azt hiszem, okosabb volna kinn, s utána testmozgás kedvéért sétálni egyet.
exercise
volume_up
testgyakorlás {sustantivo}
He was nudging two hundred for the first time in his life, exercise and all.
Testgyakorlás ide, testgyakorlás oda, életében először kétszáz felé közeledett.
Physical exercise can simply involve walking for at least half an hour a day.
A testgyakorlás lehet csak annyi, hogy naponta legalább fél órát sétálunk.
These conditions are often due to poor nutrition and lack of exercise.
Ezek az állapotok gyakran a rossz táplálkozásra és a testgyakorlás hiányára vezethetők vissza.

Ejemplos de uso para "exercise" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishFurthermore, there is a crucial link between sport, exercise and public health.
Ugyancsak alapvető kötődések vannak a sport, a testedzés és a közegészség között.
EnglishThat's where you acquired the political skills you so ably exercise, isn't it?
- Tehát így tett szert arra a politikai gyakorlatra, amelynek most hasznát veszi?
EnglishIt was this iron curtain that made it impossible to exercise freedom in Europe.
Ez a vasfüggöny volt az, ami lehetetlenné tette a szabadság gyakorlását Európában.
EnglishHe needed some sun, no doubt of that, and decent exercise out in the open air.
Kétségtelenül napfényre van szüksége, s hogy a friss levegőn edzéseket tartson.
EnglishRegular exercise does not mean that we have to take exercise in every free minute.
A rendszeres mozgás nem azt jelenti, hogy minden szabad percben mozognunk kell.
EnglishI would ask the Commission to exercise its right of initiative as soon as possible.
Kérem a Bizottságot, hogy kezdeményezési jogát a lehető leghamarabb gyakorolja.
EnglishMr Tudor has submitted a request for the exercise of immunity and privileges.
És Tudor úr szintén mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelmet nyújtott be.
EnglishBut what sort of judgment would they exercise when they heard what was being asked?
De vajon miként ítélnek, ha meghallják, milyen tárgyban kell véleményt mondaniuk?
EnglishAs per exercise instructions, we will now pull off and turn on our augmenter.
A gyakorlatra vonatkozó utasításoknak megfelelően megfordulunk és eltávolodunk.
EnglishSo, between that one and Siberia, how many options will they give you to exercise?
Na és mit gondol, mekkora opciót fog kapni tőlük, ha tudomást vesznek Szibériáról?
EnglishWhen it tried to exercise that right, however, obstacles were placed in its way.
Amikor azonban élni akart ezzel a jogával, akadályokat állítottak az útjába.
EnglishIt was impossible to exercise one's statutory right to a bath for weeks at a time.
Lehetetlen volt elni a fürdés törvény által biztosított jogával heteken keresztül.
EnglishDemonstrations were followed by practice sessions and then by grueling exercise.
A demonstrációkat gyakorlati foglalkozások, majd kimerítő edzések követték.
EnglishWe need to be consistent in our exercise of the right to ask a blue-card question.
Következetesnek kell lennünk a kékkártyás kérdések lehetőségének megadásában.
EnglishIt had to be bogus, an exercise cooked up by some know-nothing staffer in Manila.
Nyilván kamu, valami tökéletlen manilai vezérkari tiszt által kiagyalt hadgyakorlat.
EnglishIt could be an education society, which also extends to body education and exercise.
Lehetne oktatási társadalom, amely a testnevelésre és a testmozgásra is kiterjed.
EnglishBut avoid foolish and old wives fables: and exercise thyself unto godliness.
Utasítsd el a képtelen, ostoba meséket, inkább gyakorold magad az istenfélelemben.
EnglishThat is why I was so out of breath, for I am a man who takes very little exercise.
Ezért ziháltam olyan nagyon, tudják, nem vagyok hozzászokva a testmozgáshoz.
EnglishThe European Parliament will exercise its responsibility with determination.
Az Európai Parlament elkötelezettséggel fogja gyakorolni felelősségét e téren.
EnglishControl by Member States of the Commission's exercise of implementing powers (
A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzés (