EN far
volume_up
{adjetivo}

far
volume_up
sokkal {adj.}
The addition of Turkey joining will just make matters far, far worse.
Törökország csatlakozása csak sokkal-sokkal rosszabbá teszi majd a helyzetet.
UN sanctions are far stronger and can be far more effective.
Az ENSZ-szankciók sokkal erőteljesebbek, és sokkal hatékonyabbak lehetnek.
Auditors, however, seem to be subject to far stricter rules than the rating agencies.
A könyvvizsgálókra azonban sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak, mint a minősítő intézetekre.
He was about to be locked in a room far away from his mother, far away from Reggie.
Bezárják egy lyukba, távol az édesanyjától, távol Reggie-től.
We'd have to check with the Far Eastern Authorities to get certain identification.
Persze, azért még érdeklődünk a távol-keleti hatóságoknál.
My mother stayed far, far away, because she had left me a legacy of suicide.
Az anyám távol, nagyon távol maradt tőlem, mert az öngyilkosságot hagyta rám örökül.
far (también: ulterior)
On the far side of the cement floor was a car covered with a dropcloth.
A helyiség túlsó végében viaszosvászonnal leborított kocsi.
Some slithered toward their companions on the far side of the enclosure.
Némelyik közelebb csúszott a társaihoz, a helyiség túlsó felére.
At the far end of the room Mr. Justice Wargrave was sitting in a grandfather chair.
A szoba túlsó végében Wargrave bíró egy öblös karosszékben üldögélt.
far (también: distant, faraway, outlying, remote)
There may be streams which rise in the far hills and we're going to check them out.
Arrafelé lehetnek távoli hegyekben eredő patakok, jó volna őket megvizsgálni.
Together we have made far voyages and visited unknown lands!”
Együtt hosszú utalásokat tettünk és távoli országokba látogattunk el!
He had painted his precious ikons in the far country of snowy Russia.
A behavazott Oroszország távoli földjén festette meg azt az ikont.
far (también: ulterior)
The far edge of the courtyard was golden in the hazy light of late afternoon.
Az udvar távolabbi része aranyszínben ragyogott a halovány délutáni fényben.
Boone was on the far side of the room, silhouetted against the curtains.
Boone a szoba távolabbi részén állt, a sziluettje kirajzolódott a függöny előtt.
Another agent had a perch on the far side of the trailer.
Egy másik ügynök ugyanis a lakókocsi távolabbi végénél foglalt helyet.
far (también: distant, faraway)
volume_up
messzi {adj.}
We three come from a far land to the west to seek justice of you.
Mi hárman messzi földről jöttünk nyugatról, hogy igazságot találjunk nálad.
We are always very good at agreeing on targets that lie far in the future.
A messzi jövőre vonatkozó célkitűzésekről mindig nagyon könnyen megállapodunk.
He sent me on a far journey, to learn for his court about the new cavalry of the Scythian peoples.
Messzi útra küldött, hogy hírt hozzak az udvarának a szkíta lovasokról.
far
far (también: faraway)

Ejemplos de uso para "far" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThat was the last adult scheduled to be looking in on them, as far as she knew.
Tudomása szerint sorrendben Ryan az utolsó felnőtt, akinek rájuk kellett néznie.
EnglishMr President, I just want to touch on two issues as far as assent is concerned.
. - Elnök úr, csak két kérdést szeretnék érinteni a hozzájárulás vonatkozásában.
EnglishAs far as humanity was concerned, all wounds were about to become very permanent.
Ami az emberiséget illeti, testén fekélyes, soha nem gyógyuló sebek keletkeztek.
EnglishAs far as I am concerned, I believe that there is only one race - the human race.
Ami engem illet, én azt hiszem, hogy csupán egyetlen faj létezik - az emberi faj.
EnglishIt was the first time I ever used that particular word, so far as I can remember.
Ez volt az első eset, hogy ezt a bizonyos szót kimondtam, már ha jól emlékszem.
EnglishUnfortunately, only EUR 7 billion, or 1% of this money, has been received so far.
Sajnos ennek a pénznek mindössze 1%-a folyt be eddig, összesen 7 milliárd euró.
EnglishBy now I, like most of us, had had some instruction in the use of the far-speaker.
Mostanra csakúgy mint a többiek , már én is értettem valamennyire az adóvevőhöz.
EnglishLike all DO people, he had his doubts about members of the far more numerous DI.
Mint műveletisnek, fenntartásai voltak a létszámfölényben lévő elemzőkkel szemben.
EnglishAs far as she could tell, the old disciplines still held good for her crewmates.
Amennyire tudta, űrhajós társai számára továbbra is érvényben voltak a régi tápok.
EnglishThe rest of us can provide political support, but that is as far as it should go.
Mi többiek politikai támogatást biztosítunk, de csak eddig terjed a feladatunk.
EnglishHence there is only one choice as far as subsidies are concerned: abolish them.
Ezért a támogatásokat illetően csak egy választásunk maradt: szüntessük meg őket.
EnglishSo far, however, we have seen little commitment on the part of the Commission.
Mindezidáig azonban a Bizottság részéről kevés elkötelezettséget tapasztaltunk.
EnglishFor nothing I had seen so far could equal this structure in grace and in height.
Az, amit eddig láttam, meg se közelítette szépségben és nagyságban ezt a templomot.
EnglishHe said he knew something about the killings, but that's as far as he would go.
Azt mondta, hogy tud valamit a gyilkosságokról, de ennél tovább nem jutottunk.
EnglishTad poked his head out his open window as far as the seatbelt harness would allow.
Tad kidugta a fejét a nyitott ablakon, amennyire csak a biztonsági öve engedte.
EnglishBerg was smart, but he couldn't see very far beyond the limits of his microscopes.
Berg okos, de nem lát tovább az orra hegyénél, vagyis inkább a mikroszkópjánál.
EnglishThe kings of our past would weep... if they could see how far we have fallen.
Régi királyaink sírnának... ha megtudnák, hogy milyen mélyre süllyedtünk - Kida.
EnglishAbout as far as some of those Deep South ultraconservative senators back home.
Körülbelül annyira, mint nálunk azok a délvidéki, ultrakon-zervatív szenátorok.
EnglishThe idea of a financial transactions tax has generated a lot of attention so far.
A pénzügyi tranzakciók után kivetendő adó elképzelése eddig nagy figyelmet kapott.
EnglishIndeed, Bianca had brought others to save our house, but it was far beyond saving.
Sőt Bianca még másokat is hozott, hogy megmentsék a házunkat, de már késő volt.