EN hugely
volume_up
{adverbio}

hugely (también: ad infinitum)
hugely (también: excessively, immensely)
(171) It is also interesting to note that processors low profits in the TCCA segment have been obtained in spite of imports at hugely dumped prices.
(171) Érdemes azt is megjegyezni, hogy a feldolgozók TCCA szegmensben elért alacsony haszna a mérhetetlenül dömpingelt árak ellenére is elérhető volt.
hugely (también: monstrously)
hugely (también: immensely, wickedly)
I told her I lover her hugely,' says he, 'but I could never make the jade believe I was in earnest.'
Én megmondtam neki, hogy roppantul szeretem, de ezzel a leányzóval nem tudtam elhitetni, hogy komolyan gondolom.

Sinónimos (inglés) para "hugely":

hugely
huge

Ejemplos de uso para "hugely" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe energy package is hugely important for transparency and a functioning market.
Az energiacsomag rendkívül fontos az átláthatóság és a működőképes piac számára.
English(DE) Mr President, Nabucco was Giuseppe Verdi's first hugely successful opera.
(DE) Elnök Úr! A Nabucco volt Giuseppe Verdi első rendkívül sikeres operája.
EnglishAudry stared at Sir Tristano, then threw back his head and laughed hugely.
Audry rámeredt Sir Tristanóra, majd hátravetette a fejét, és harsogva nevetett.
EnglishAnd that one was a crook who'd enriched himself hugely on the government payroll.
Amaz pedig egy csirkefogó volt, aki az állam kárára halmozott fel vagyont.
EnglishIt was all hugely expensive, but far less so than another serious spill.
Mindez nagyon sokba került, de mégis olcsóbb volt, mint egy újabb, komoly olajszennyezés.
EnglishThese are hugely powerful forces that define what we want and how we view ourselves.
Ezek rendkívül nagy hatalmú erők, melyek meghatározzák, mit akarunk, mit gondolunk magunkról.
EnglishMikhail Gorbachev, he pointed out, was hugely popular in the States.
Mihail Gorbacsov, hangsúlyozta, nagyon népszerű az Egyesült Államokban.
EnglishMr President, Wales has benefited hugely from structural funding.
Elnök úr! Wales nagymértékben részesült a strukturális finanszírozásból.
EnglishThe peace process in Ireland has benefited hugely from the EU budget.
Az írországi békefolyamat sokat köszönhet az uniós költségvetésnek.
EnglishJohn asked, settling down, finally, and hugely relieved that there were no unnecessary casualties.
Kezdett megnyugodni, és iszonyúan megkönnyebbült, hogy nem voltak felesleges áldozatok.
EnglishIt would also be hugely damaging to those hoping to set up as independent drivers.
Nagyon kártékonyan érintené azokat is, akik független gépjárművezetőként remélnek vállalkozást indítani.
EnglishI think it is important that some have criticised the Commission hugely.
Fontosnak tartom, hogy egyesek élesen bírálták a Bizottságot.
EnglishA sum of EUR 162 million: it seems to be uncontentious, but it is hugely important on several levels.
Egy 162 millió eurós összeg: vitathatatlannak tűnik, de számos szinten rendkívül fontos.
EnglishTheir educational prospects are hugely diminished because they are the water-bearers, if you like.
A tanulásra való kilátásuk nagymértékben csökkent, mert - fogalmazzunk így - ők a vízhordók.
EnglishIt is taxpayers' money and a hugely disproportionate amount of it is British taxpayers' money.
Az adófizetőké, és ennek az összegnek rendkívül aránytalanul nagy részét a brit adófizetők adják.
EnglishIt is a topical subject which is hugely important for the future.
Ez egy időszerű téma, amely rendkívül fontos a jövő nézve.
EnglishSupervisors seemed to have no better idea of the risk in these hugely complex products.
Ennek a meglehetősen összetett terméknek esetében a felügyelőket, látszólag, nem érintette meg a kockázat szele.
EnglishWe think it contributes hugely to knowledge and freedom.
Úgy véljük ez jelentősen hozzájárul a tudáshoz és a szabadsághoz.
EnglishI believe that it is hugely important to base our budget on the arguments around food security.
Nagyon fontosnak tartom, hogy költségvetésünket az élelmezésbiztonsággal kapcsolatos érvek támasszák alá.
EnglishMany people are not aware of this, but it is hugely important.
Ezzel sokan nincsenek tisztában, pedig rendkívül fontos.

Aprende otras palabras