EN

integral {adjetivo}

volume_up
integral (también: absolute, all, clear, complete)
In this sense, it is an integral part of the whole implementation of the Framework Programme.
Ebben az értelemben ez szerves részét képezi a keretprogram teljes végrehajtásának.
I fully support the call for a plan to make human rights an integral part of the school curriculum.
Teljes mértékben támogatom az azon tervre irányuló felhívást, hogy az emberi jogok a tanterv szerves részévé váljanak.
The full knowledge of the 1941 crimes against humanity should become an integral part of our common European history.
Az emberiség ellen 1941-ben elkövetett bűnök teljes megismerésének közös európai történelmünk szerves részévé kell válnia.
Neither of those lessons must be forgotten, and both of them must play an integral role in the future of a sustainable Europe.
Egyik leckét sem szabad elfelejteni, és mindkettőnek lényeges szerepet kell játszania egy fenntartható Európa jövőjében.
These are two important environmental policy measures which form an integral part of the action plan on sustainable consumption and production.
Ez két olyan lényeges környezetpolitikai intézkedés, amelyek a fenntartható fogyasztásra és termelésre vonatkozó cselekvési terv elválaszthatatlan részét képezik.
On the contrary, it is essential that points of single contact become an integral part of greater e-government in the EU, making the offering available in different languages.
Ezzel szemben lényeges, hogy az egyablakos ügyintézési pontok a kínálat többnyelvűsítésével az Európai Unióban a kiterjedtebb e-kormányzás szerves részévé váljanak.
integral
Inserts the range statement upper limit for integral and summation with placeholders
Integrál- és szummakifejezések értéktartományának felső határát szúrja be, helykitöltőkkel.
Inserts a double integral symbol with one placeholder.
Beszúrja a kettős integrál jelét, egy helykitöltővel.
Inserts a range statement upper and lower limit for integral and summation with one placeholder.
Egy helykitöltővel ellátott, integrál és szumma kifejezésekben használt alsó és felső határ kifejezést szúr be.
integral (también: all, clear, complete, complex)
Terrorists have also threatened and attacked the EU and continue to threaten the entire world, of which the EU is an integral part.
A terroristák az EU-t is megfenyegették és megtámadták, és továbbra is fenyegetik az egész világot, melynek az EU szerves részét képezi.
integral (también: entire, intact, sound, unharmed)
nélkülözhetetlen része vminek

Sinónimos (inglés) para "integral":

integral

Ejemplos de uso para "integral" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI count from the emergence of one integral anomaly to the emergence of the next.
Ha az egyik szerves anomália megjelenésétől a másik megjelenéséig számolok...
EnglishTHE EXPLANATORY NOTE ANNEXED TO THIS REGULATION FORMS AN INTEGRAL PART THEREOF .
Az e rendelethez mellékelt magyarázó megjegyzés annak szerves részét képezi.
EnglishReturns complementary values of the Gaussian error integral between x and infinity.
x és végtelen közt kiszámítja a Gauss-féle hibafüggvény kiegészítő értékeit.
EnglishBut those things, always an integral part of his temperament, had almost wholly ceased.
Azelőtt az ilyesmi szerves része volt a természetének, de most fegyelmezi magát.
EnglishIn schools, media literacy must form an integral part of the timetable at every level.
Az iskolákban a médiaműveltség az órarend része kell, hogy legyen minden szinten.
EnglishEnergy efficiency is now an integral part of the headline target of the EU 2020 strategy.
Az energiahatékonyság az EU 2020 stratégia kiemelt célkitűzésének szerves része.
EnglishIt has become, in a discrete yet essential way, an integral instrument for modern life.
Az űr, diszkréten, de nagyon határozottan, a modern élet szerves részévé vált.
English. - (FR) The Internet is an integral part of our children's everyday lives.
írásban. - (FR) Az internet szerves része gyermekeink minden napi életének.
English'Now; the game is used as an absolutely integral part of the power-system of the empire.
Namost, a játék a birodalom hatalmi rendszerének teljesen integráns része.
EnglishThe increasing use of renewable energies is an integral part of this.
A megújuló energiaforrások növekvő felhasználása ennek szerves részét képezi.
EnglishInserts a lower limit range statement for integral and sum with placeholders.
Integrálok és szummák esetén beszúrja az alsó határérték-tartomány kifejezést, helykitöltőkkel.
EnglishA traditional book is an integral part of our culture, just like theatre or art.
A hagyományos könyv kultúránk szerves részét képezi, csakúgy, mint a színház vagy a képzőművészet.
EnglishJust with the helmet, integral helmet, it's really no problem to breathe.
Épp csak a sisakkal, a beépített sisakkal nem okoz gondot lélegezni.
EnglishThese rules have been included in the Community Code as an integral part of this Code.
Ezek a szabályok e kódex részeként kerültek be a Közösségi Kódexbe.
EnglishThe two Annexes to this Directive shall form an integral part thereof.
(4) Ezen irányelv két melléklete az irányelv szerves részét képezi.
EnglishSocial economy enterprises are an integral part of the Commission's enterprise policy.
A szociális gazdasági vállalkozások a Bizottság vállalkozáspolitikájának szerves részét képezik.
EnglishThis process forms an integral part of the post-Lisbon Strategy.
Ez a folyamat a lisszaboni stratégia utáni időszak szerves részét képezi.
EnglishAs set out in the Lisbon Strategy, it forms an integral part of a common employment policy.
A Lisszaboni Stratégia értelmében a közösségi foglalkoztatáspolitika integráns részét képezi.
EnglishHe was an integral part of whatever project McCaffrey and Hoffritz had been engaged upon.
Benne volt ő is, akármivel is foglalkozott McCaffrey és Hoffritz.
EnglishThe mechanism of consultation forms an integral part of the activities of European institutions.
A konzultációs mechanizmus az európai intézmények tevékenységének szerves részét képezi.