EN sound
volume_up
{sustantivo}

sound (también: bluster, clamour, din, fuss)
volume_up
zaj {sustantivo}
The sound of the ball bat making contact was heavy and terrible, a butcher-shop sound.
Súlyos és borzalmas volt a le-lesújtó ütő hangja, mészárszéki zaj.
But no, not a sound, no answering shot, no movement in the Fascist lines.
De nem, semmi zaj, nem válaszolt sortűz, semmi mozgás a fasiszta vonalakon.
No solid ground or cliffs anywhere for sound to reflect off.
Nincsenek szilárd felületek, nincs talaj, ahonnan a zaj visszaverdhetne.
sound (también: channel, cove, neck, strait)
volume_up
tengerszoros {sustantivo}
sound (también: note, speech, strain, tenor)
volume_up
hang {sustantivo}
This sound was rougher, somehow, not so much the sound of lapping as of licking.
Ez a hang valahogy érdesebb volt, és inkább nyalásra emlékeztetett, semmint lefetyelésre.
There was a brief return of the sniffing sound, then all was quiet again.
A szimatoló hang egy pillanatra visszatért, aztán ismét minden elcsöndesült.
The sound appeared to grow more pronounced, and it grew louder moment by moment.
A hang minden másodperccel egyre erőteljesebbnek, egyre hangosabbnak tűnt.
sound (también: swim-bladder)
volume_up
úszóhólyag {sustantivo}

Ejemplos de uso para "sound" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThey winged toward the sound of shrieking agony, eager to see the mighty fallen.
A fájdalomüvöltés irányába indultak, hogy megnézzék a hatalmasabb lény bukását.
EnglishFor a man of seventy, he seems sound, though his eyes are not so keen as before.
- Hetven évéhez képest jó állapotban van, bár a szeme nem olyan éles, mint régen.
EnglishThere was a dirty crunching sound as his nose broke in a burst of horrible pain.
Orra lucskos reccsenéssel tört össze, és pokoli fájdalmat árasztott szét arcában.
EnglishIt came from his thinking as scent rises from flowers; song, the sound of angels.
Akár az illat a virágból, úgy áradt a gondolataiból az ének, az angyalok hangja.
EnglishThey heard the trolling motor as he disappeared into the blackness of the Sound.
A kubaiak hallották a motor zümmögését, miközben a csónak eltűnt a sötétségben.
English'You sound like the nun who gave me catechism lessons every Sunday after mass.'
- Úgy beszél, mint az az apáca, aki katekizmusra tanított a vasárnapi mise után.
EnglishThe Community's Solidarity Fund is a sound and valuable financial management tool.
A Közösség Szolidaritási Alapja egy hatékony és értékes pénzgazdálkodási eszköz.
EnglishSound-stroke photos of strange worlds and weird, aberrant stars adorned the walls.
A falakat különös világok és furcsa, rendellenes csillagok hangfotói borították.
English'Yes,' he said, 'but if you ask me to explain, I'm going to sound like a fool.'
Igen felelte , de ha azt kérnéd, hogy magyarázzam meg, nagyon ostobán hangzana.
EnglishThis time the door closed on his neck and head, and she heard a crunching sound.
Az ajtó ezúttal Cujo nyakára és fejére csapódott, és Donna reccsenő hangot hallott.
EnglishHe recognized the sound of a thousand fingernails scraping across a blackboard.
Aztán hirtelen felismerte a zajt: mintha ezernyi köröm kaparászna sima táblán.
EnglishThe sound of it closing echoed through the crypt like the hollow crack of doom.
A helyére ugró zárnyelv tompa, gyászos kattanása végigvisszhangzott a kriptán.
EnglishAgain he sighed, a sound that seemed ripped up from the very deeps of his soul.
Lancelet megint sóhajtott, és a sóhaj mintha a lelke legmélyéből szakadt volna ki.
EnglishOnce again, the whole house echoed the sound with its uncertain creaks and sighs.
Ne játssz velem! súgta, és megint az egész ház visszhangzott, pattogva-sóhajtozva.
EnglishHe heard the sound of blows and my cries for mercy and came bursting angrily in.
Meghallotta az ütések hangját és az én könyörgésemet, mire dühösen benyitott.
EnglishShe laughed with a sound like snakes hurrying through mud, and strolled closer.
- Olyan hangon nevetett, mintha kígyók csúsznának a sárban, és közelebb lépkedett.
EnglishAnd speaking of the baby, it was making a sound at last in its little ice-chest
Ha már a babánál tartunk, végre megnyikkant a hűtőládába vetett ágyacskájában!
EnglishHe was interrupted by the sound of footsteps approaching along the pebbly walk.
Nem fejezhette be a mondatot a kavicsos ösvényen közeledő léptek csikordultak.
EnglishShe closed her eyes against it, until the sound of laughter made her open them.
A nő lehunyta szemét, és csak a kirobbanó nevetés hangjaira nyitotta ki ismét.
EnglishKorrda made a hissing, sizzling sound that Leia identified as a strained laugh.
Korrda sípoló, sziszegő hangot hallatott, amiről Leia úgy vélte, hogy nevetés.