EN tool
volume_up
{sustantivo}

tool (también: ancillary)
volume_up
segédeszköz {sustantivo}
And I think, as a conceptual tool for thinking about the very deep problem of human dwelling, that makes it not much use.
És így, mint egy elméleti segédeszköz ahhoz, hogy az emberi lakhatás nagyon komoly problémájáról gondolkodjunk nem túl hasznos.
Now, because it's a binary code, you can actually implement this in hardware -- what a fantastic teaching tool that should be in African engineering schools.
Nos, ez egy bináris kód, ezt akár meg is valósíthatjuk egy hardverben -- ami egy fantasztikus oktatási segédeszköz lehetne egy afrikai mérnöki iskolában.
volume_up
eszköz {sustantivo}
Parliamentary consultation and consent should not be a retrospective tool.
A parlamenti egyeztetés és jóváhagyás nem lehet visszamenőlegesen alkalmazott eszköz.
The ABB-ABM method as a management tool for allocating budgetary resources (
A költségvetési erőforrások felosztására szolgáló gazdálkodási eszköz (
The Community's Solidarity Fund is a sound and valuable financial management tool.
A Közösség Szolidaritási Alapja egy hatékony és értékes pénzgazdálkodási eszköz.
tool (también: dummy, marionette, nymph, pupa)
volume_up
báb {sustantivo}
Once the Seeker takes control of somebody, the man becomes a mindless tool.
Ha egy Fürkész az uralma alá hajt egy embert, az olyan lesz, mint egy akarat nélküli báb.
tool (también: implement, instrument, utensil)
volume_up
szerszám {sustantivo}
They gave him the mind of a man, and the morals of a tool.
Daneel emberi elmét kapott, és hozzá egy szerszám morálját.
Her hand was small and had shape, not the usual bony garden tool you see on women nowadays.
Kicsi keze volt, és formás, nem az a kerti szerszám, amit manapság látni a nőkön.
The sculpting tool is just helping you develop it.
A szerszám csak segített előhozni a tehetséged.
tool (también: sucker)
volume_up
fasz {sustantivo}
tool
volume_up
szerszámgép {sustantivo}
When the internal atmosphere was totally inert, the robot arm of this tool opened the box, and extracted the plutonium.
Miután a benti légkör semlegessé vált, a szerszámgép karja kinyitotta a dobozt, és kivette belőle a plutóniumot.
He hadn't seen much of Mr. Clark, He spent a lot of time aft in the engine room, where the ship's fitness center was— a treadmill jammed between two machine tools.
Majdnem minden idejét hátul töltötte a gépteremben, ahol a hajó tornaterme is volt ez persze nem állt egyébből, mint két szerszámgép közé beszorított futószőnyegből.

Sinónimos (inglés) para "tool":

tool

Ejemplos de uso para "tool" en húngaro

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishUsing the most up-to-date science as a tool can only help the task ahead of us.
Az előttünk álló feladat megoldásában a legmodernebb tudományok csak segíthetnek.
EnglishToday, when this directive is adopted, we will have a better tool to help them.
Ha ma elfogadjuk ezt az irányelvet, alkalmasabb eszközzel tudunk segíteni rajtuk.
EnglishIn the tool shed there was a tin bucket with nail holes punched through the lid.
A szerszámkamrában volt egy bádogbödön, szöggel ki volt lyukasztva a fedele.
EnglishThis initiative, as a common tool for managing migratory flows, must be welcomed.
Ez a kezdeményezés a migrációs áramlatok irányításának közös eszközeként üdvözlendő.
EnglishWhichever tool we choose, Mr Barroso, I expect to hear one sentence from you.
Bármelyik eszközt is választjuk, Barroso úr, egy mondatot szeretnék Öntől hallani.
EnglishShe caught up a tool and began to unfasten the plates, working with feverish haste.
A lány fölkapott egy szerszámot, s lázas izgalommal kezdte leszerelni a lemezeket.
EnglishHigh fines are an effective tool but, as a single instrument, they may be too blunt.
A magas bírságok hatékony eszközök, önmagukban azonban erőtlennek bizonyulhatnak.
EnglishIn addition, companies will be denied a useful tool for internal business succession.
A vállalatoktól továbbá ezáltal megvonják a belső jogutódlás egy fontos eszközét.
EnglishAnd Ran decided to go into his tool shed and take out a saw and do it himself.
Ran úgy döntött, hogy bemegy a szerszámoskamrájába fog egy fűrészt és maga teszi meg.
EnglishBeowulf, what you have to sell is a tool that's been left under seawater.
Beowulf, amit te el akarsz adni nekem, az egy berendezés, ami a tengerben maradt.
EnglishHe reached over Corbell's head and nested it somehow among the tool-tipped steel arms.
Corbell feje fölé nyúlt, és valahogyan elhelyezte a szerszámvégű karok között.
EnglishThe EIB is an essential tool for the EU's external activities throughout the world.
Az EBB az EU külső tevékenységeinek létfontosságú eszköze szerte a világon.
EnglishIt is a budget which is directed towards investment and it is an anti-crisis tool.
Ez a költségvetés beruházásközpontú és válságellenes eszköznek tekintendő.
EnglishWhen the Mexicans were past the tool shed, my mother said, They look very tired.
Amikor a mexikóiak odaértek a fészerhez, a mamám csendesen megjegyezte:
EnglishIntimidation was his best tool, but she had a screwhead that it couldn't turn.
A sebhelyesnek a fenyegetőzés volt a legjobb fegyvere, de most ezzel se ment túl sokra.
EnglishAnyway, that threat is useful as a threat, but it's not very useful as a tool.
Akárhogy is, a fenyegetése fenyegetésnek hasznos, eszköznek viszont nem.
EnglishThen, with a grin, he fished out from his pocket the little tool kit he always carried.
Egyszerre csak elmosolyodott, és elővette a zsebéből kis szerszámoskészletét.
EnglishEnter the path to %1, the optical-character-recognition command line tool.
Adja meg a(z) %1 parancssoros szövegfelismerő (OCR) program elérési útját.
EnglishThe law is not a tool for creating conflicts, but for resolving them.
A törvény nem arra való, hogy konfliktusokat gerjesszen, hanem hogy megoldja őket.
EnglishThe supply of natural resources should not be used as a political tool.
A természeti erőforrásokkal való ellátást nem szabad politikai eszközként használni.