EN array
volume_up
{sustantivo}

1. general

array (también: chic, order, panache, smartness)
People do not want to be presented with an array of competing post offices marketing their products.
Ludzie nie chcą mieć do wyboru wachlarza konkurujących ze sobą urzędów pocztowych promujących swoje produkty.
I trust that these changes are to the benefit of consumers, providing them with a wide array of choice; I am also confident that these changes will support a competitive market.
Wierzę, że zmiany te przyniosą korzyści konsumentom, zapewniając im szeroki wybór; jestem także przekonany, że zmiany te wspierać będą konkurencyjność na rynku.
There's a staggering array of wonders out there, across diverse disciplines, all telling us the same thing: success can be ours if we're willing to try.
Jest przytłaczająca możliwość wyboru cudów, pośród różnorodnych dyscyplin naukowych, wszystkie mówiące nam tą samą rzecz: możemy osiągnąć sukces jeśli tylko zechcemy spróbować.
array (también: pleiad)
array
volume_up
szeroki wybór {m}
I trust that these changes are to the benefit of consumers, providing them with a wide array of choice; I am also confident that these changes will support a competitive market.
Wierzę, że zmiany te przyniosą korzyści konsumentom, zapewniając im szeroki wybór; jestem także przekonany, że zmiany te wspierać będą konkurencyjność na rynku.

2. fuerzas armadas

array
This is a dense array EEG MRI tracking 156 channels of information.
To jest szereg obrazów EEG MRI pokazujący 156 kanałów informacyjnych.
We have at our disposal a vast array of civil and military resources to meet emergency and reconstruction needs.
Mamy do swej dyspozycji szereg zasobów cywilnych i wojskowych, które mogą być wykorzystane w przypadku zagrożenia, jak i w procesie odbudowy.
I am convinced that this is an important step, but today's step must be followed by an array of subsequent steps.
Uważam, że dokonaliśmy ważnego kroku, ale wymaga on podjęcia całego szeregu dalszych działań.

3. Informática

array
And all of these fed into a disc array that was designed for a continuous capture.
Dane wprowadzane były w macierz dyskową, którą zaprojektowano w celu ciągłej rejestracji obrazu.
nadmiarowa macierz niezależnych dysków
macierz bramek sterownika pamięci
array
Their names were arrayed on a large plaque.
Ich nazwiska były wypisane na wielkiej tablicy.

Sinónimos (inglés) para "array":

array

Ejemplos de uso para "array" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIf we deploy the electromagnetic array, there should be no collateral damage.
Jeśli rozciągniemy pole magnetyczne, nie będzie ofiar cywilnych.
EnglishSo, we put tumors --- and now we have over 100 tumors -- on our array.
Umieściliśmy więc guzy - mamy teraz ponad 100 guzów - na naszym teście.
EnglishOh worship Jehovah in holy array: Tremble before him, all the earth.
Kłaniajcie się Panu w ozdobie świętobliwości; niech się lęka oblicza jego wszystka ziemia.
EnglishThen Asa went out to meet him, and they set the battle in array in the valley of Zephathah at Mareshah.
Wyciągnął też i Aza przeciw niemu, i uszykowali wojska w dolinie Sefata u Maresy.
EnglishAnd in the end, you achieve something like this where an electrode array is inserted inside the cochlea.
I w efekcie, uzyskuje się coś takiego gdzie umieszcza się elektrodę wewnątrz ślimaka.
EnglishNow, there's a huge array of nations around that global average.
Jak widać jest bardzo wiele narodów wokół tej światowej średniej.
EnglishGather thee together, go to the right, set thyself in array, go to the left, whithersoever thy face is set.
Zbierz się mieczu, udaj się na prawo i na lewo, gdziekolwiek jest chęć twarzy twojej.
EnglishI am convinced that this is an important step, but today's step must be followed by an array of subsequent steps.
Uważam, że dokonaliśmy ważnego kroku, ale wymaga on podjęcia całego szeregu dalszych działań.
EnglishPeople do not want to be presented with an array of competing post offices marketing their products.
Ludzie nie chcą mieć do wyboru wachlarza konkurujących ze sobą urzędów pocztowych promujących swoje produkty.
EnglishI want to talk specifically about the array that you see on the top.
Opowiem o systemie, który widać na górze.
EnglishThere's a big array of the ways of dealing with this.
Mamy ogromny wachlarz sposobów na radzenie sobie z tym.
EnglishSo this is an overall array of measures which we are employing.
Stosujemy zatem całościowy zestaw środków.
EnglishAnd I see the brain actually develop a processor that is specialized -- specialized for that complex array, a repertoire of sounds.
A mózg rozwinie procesor wyspecjalizowany do przetwarzania tych dźwięków.
EnglishYou have a multifaceted array of tasks ahead of you.
Macie przed sobą zróżnicowany wachlarz zadań.
EnglishAnd the rest of the people he committed into the hand of Abishai his brother; and he put them in array against the children of Ammon.
A ostatek ludu dał pod rękę Abisaja, brata swego, i uszykował je przeciwko synom Ammonowym.
EnglishAnd it came to pass, that thy choicest valleys were full of chariots, and the horsemen set themselves in array at the gate.
I stało się, że wyborne doliny twoje napełnione były wozami, a jezdni się potężnie zaszańcowali u bramy.
EnglishThe kings of the earth set themselves in array, And the rulers were gathered together, Against the Lord, and against his Anointed:
Stanęli królowie ziemi i książęta zebrali się wespół przeciwko Panu i przeciwko pomazańcowi jego.
EnglishWe can turn it into a dazzling array of materials, medicine, modern clothing, laptops, a whole range of different things.
Ropę możemy przekształcić w różnorodne materiały. ~~~ Lekarstw, odzież, laptopy i wiele innych przedmiotów.
EnglishAnd the children of Ammon came out, and put the battle in array at the gate of the city: and the kings that were come were by themselves in the field.
A tak wyciągnąwszy synowie Ammonowi uszykowali się do bitwy przed bramą miejską.
EnglishNarrator: And Helios now begins the process of turning her back to the sun, to maximize the power from her solar array.
Narrator: Helios zaczyna teraz proces obrotu w kierunku słońca, aby maksymalnie zwiększyć moc matrycy słonecznej.