EN change
volume_up
{sustantivo}

1. general

change (también: alteration, amendment, changing, lesion)
Economic change and political change, and change in the government of the Union.
Zmiana gospodarcza i zmiana polityczna, a także zmiana w unijnym rządzie.
The response to it is change - change of fuels, change of consumption and change of heart.
Odpowiedzią na to jest zmiana - zmiana paliw, zmiana konsumpcji i zmiana nastawienia.
And of course, our change in standards can outpace the change in behavior.
Oczywiście, zmiana naszych postaw może wyprzedzać zmianę naszych zachowań.
change (también: remainder, rest)
Climate change is one of the top priorities for Europe, as well as for the rest of the world.
Zmiany klimatyczne to jeden z najważniejszych priorytetów dla Europy, jak też dla reszty świata.
There will be a two-week period when both currencies are in circulation, with change normally provided in euro.
Przez dwa tygodnie w obiegu będą obie waluty, przy czym resztę będzie się wypłacać tylko w euro.
The change is absolutely monumental, because it's not just opening it up, but it's opening it up to the rest of the world.
Zmiany są absolutnie fantastyczne, bo to nie tylko otwarcie, ale otwarcie na resztę świata.
There is a sea change under way in the Arab world.
W świecie arabskim zachodzi całkowita przemiana.
That's the consumer society, and it propels economic growth more than even technological change itself.
To jest społeczeństwo konsumenckie i to właśnie napędza wzrost gospodarczy bardziej, niż przemiana technologiczna.
And in two hours, after their backs were broke, they were changed.
Po dwóch godzinach, przy koszmarnym bólu pleców, nastąpiła przemiana.
change (también: transfer)
You are also entitled to assistance, free of charge, getting on or off a ship, changing ships, on board and at the port.
Masz także prawo do bezpłatnej pomocy przy wchodzeniu na pokład i schodzeniu z niego, podczas przesiadki, na pokładzie statku i w porcie.

2. coloquial

change (también: petty cash)
volume_up
drobne {f pl}
Nowadays, immunity is used as a kind of 'cudgel' for settling one's account or as 'loose change' for manipulation of Members of Parliament.
Teraz immunitet służy za pałasz w celu wyrównania rachunków lub za "drobne” na potrzeby posłów do Parlamentu.
I learned that when I made small, sustainable changes, things I could keep doing, they were more likely to stick.
Pojąłem, że gdy robiłem drobne, trwałe zmiany, czynności które wykonywałem stały się łatwiejsze do przywyknięcia.
This has meant that at second reading, we have now had to make some minor changes consisting of just two words in three places.
Musimy w związku z tym podczas drugiego czytania wprowadzić pewne drobne zmiany w zaledwie dwóch lub trzech miejscach.

Ejemplos de uso para "change" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishTemporary Committee on Climate Change (extension of term of office): see Minutes
Komisja tymczasowa ds. zmian klimatycznych (przedłużenie mandatu): patrz protokół
EnglishThrough democratic elections, they succeeded in bringing about fundamental change.
Dzięki demokratycznym wyborom udało im się doprowadzić do fundamentalnych zmian.
EnglishWe reorganize things, we change them around, but we don't make anything unnatural.
My je przestawiamy i zmieniamy, lecz nie tworzymy niczego, co jest nienaturalne.
EnglishTell your pharmacist if you notice any change in the appearance of the capsules.
Należy poinformować farmaceutę o jakichkolwiek zmianach w wyglądzie kapsułek.
English↑ Indicates increase, ↓ indicates decrease, ↔ indicates minimal change (< 10 %).
↑ oznacza zwiększenie, ↓ oznacza zmniejszenie, ↔ oznacza minimalną zmianę (< 10 %).
English(LT) The crisis must force each one of us to change our behaviour and thinking.
(LT) Kryzys powinien zmusić każdego z nas do zmiany zachowania i sposobu myślenia.
EnglishCows are becoming a rare commodity in northern Kenya because of climate change.
W północnej Kenii ze względu na zmiany klimatyczne krowy stają się rzadkim dobrem.
EnglishI have been concerned about climate change throughout my 10year career as an MEP.
Przez 10 lat mojej kariery posła do PE zajmowałam się kwestiami zmian klimatu.
English. - (PL) Clearly, European industry is undergoing far-reaching change.
na piśmie. - Jest oczywiste, że przemysł w Europie ulega systematycznym przemianom.
EnglishEurope can now call itself the world leader in the fight against climate change.
Europa może się teraz mianować światowym liderem w walce ze zmianami klimatu.
EnglishOpinions differ, however, on the nature and extent of the change that is needed.
W kwestii charakteru i zakresu koniecznych zmian opinie są jednak podzielone.
EnglishI believe that this is a priority matter, which is why I am proposing this change.
Uważam, że jest to sprawa priorytetowa, dlatego wnoszę o zamianę tych tematów.
EnglishThis change creates a high quality instrument, and I congratulate Mrs Weiler.
Poprawka ta daje nam wysokiej jakości instrument i gratuluję pani poseł Weiler.
EnglishNow this is a very well-observed and well-established notion for behavior change.
To wszystko zostało zaobserwowane i udowodnione w kontekście zmiany zachowań.
EnglishNext, the fight against climate change requires a coherent and ambitious policy.
Ponadto przeciwdziałanie zmianie klimatu wymaga spójnej i ambitnej polityki.
EnglishThey are facing a radical change to their environment and therefore cannot survive.
W obliczu radykalnych zmian w ich naturalnym środowisku nie są w stanie przetrwać.
EnglishAfter all, humankind has always been living in a time of continuous climatic change.
W sumie rodzaj ludzki zawsze żył na ziemi w czasach ciągłych zmian klimatycznych.
EnglishImproper exploitation of forestry resources is giving rise to climate change.
Niewłaściwe wykorzystywanie zasobów leśnych przyczynia się do zmian klimatycznych.
EnglishWe want to change the situation, but we should also set an example ourselves here.
Chcemy doprowadzić do zmiany tej sytuacji, lecz sami powinniśmy dać przykład.
EnglishNow it turns out that these spots also don't change much when the virus mutates.
Okazuje się, że te punkty również nie zmieniają się podczas mutacji wirusa.