Cómo se dice "defeat" en polaco

EN

"defeat" en polaco

volume_up
defeat {sustantivo}

EN defeat
volume_up
{sustantivo}

defeat (también: failure, fail, discomfiture)
This was a defeat, but it is far from the final word on the issue.
Jest to porażka, ale bynajmniej nie ostatnie słowo w tej sprawie.
This is a defeat which has affected the Union's credibility.
To jest porażka, która wpłynęła na wiarygodność Unii.
It is a big victory for the energy oligopolies and it is a defeat for consumers in Europe.
To wielkie zwycięstwo oligopoli energetycznych, natomiast porażka konsumentów w Europie.
If it goes wrong, it is a case of mutual defeat.
W przypadku, gdy się to nie udaje, klęska jest obopólna.
Until it is finally overthrown, imperialism will never admit defeat or give up.
Dopóki nie zostanie ostatecznie odrzucony, imperializm nigdy nie przyzna się do klęski ani się nie podda.
Mr President, the civil war in Sri Lanka lasted 25 years and ended with the defeat of the Tamil Tigers.
Wojna domowa w Sri Lance trwała 25 lat i zakończyła się klęską Tamilskich Tygrysów.
defeat (también: loss)
(PL) Mr President, the defeat of democracy in Belarus is particularly painful in the context of the Union's new policy of reconciliation towards that country, following the events in Georgia.
Przegrana demokracji na Białorusi boli szczególnie z perspektywy zapoczątkowanej przez Unię nowej polityki pojednawczej względem tego kraju, po wydarzeniach w Gruzji.

Sinónimos (inglés) para "defeat":

defeat

Ejemplos de uso para "defeat" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishYou exaggerate your fears, and you're terrified about the humiliation of defeat.
Jest się przerażonym możliwością porażki. ~~~ Czy można temu zaradzić?
EnglishThe united Europe is founded on the defeat not just of Nazism but also of Communism.
Zjednoczona Europa powstała ze zwycięstwa nie tylko nad nazizmem, ale także komunizmem.
EnglishHe invited all the princes to come and defeat his daughter at whistling.
Zaprosił wszystkich książąt, aby przybyli i pokonali jego córkę w gwizdaniu.
EnglishDialogue is the only way to defeat the worst angels of our nature.
Dialog jest jedynym sposobem na przezwyciężenie najgorszych aniołów naszej natury.
EnglishI think that we should take far-reaching steps to defeat these diseases of civilisation.
Uważam, że powinniśmy podjąć daleko idące kroki w celu pokonania tych chorób cywilizacyjnych.
EnglishThis is what defeated the Lisbon Strategy and it will defeat this strategy also.
Właśnie to doprowadziło do porażki strategii lizbońskiej i doprowadzi do porażki również tę strategię.
EnglishOtherwise, the interpretation made by the House's services will defeat the whole object of the reform.
W innym razie interpretacja stosowana przez służby Izby udaremni cały cel reformy.
EnglishAnd so my journey now is to find some sort of grace in the face of this defeat.
Poszukuję teraz pewnego rodzaju ulgi wobec tej porażki.
EnglishUntil it is finally overthrown, imperialism will never admit defeat or give up.
Dopóki nie zostanie ostatecznie odrzucony, imperializm nigdy nie przyzna się do klęski ani się nie podda.
EnglishOur future depends on our ability to defeat terrorism.
Nasza przyszłość zależy od tego, czy będziemy potrafili się bronić przed terroryzmem.
EnglishBut our success has turned into defeat, because now we need more heating for our homes and workplaces.
Sukces zamienia się w klęskę, bo trzeba intensywniej ogrzewać mieszkania i miejsca pracy.
EnglishThat probably also represented a defeat for the European Union.
Prawdopodobnie oznaczało to również porażkę Unii Europejskiej.
EnglishThe EU's criticism marks a political defeat for the Hungarian right wing.
Unijna krytyka oznacza porażkę węgierskiej prawicy.
EnglishThe absence of proper legitimation will, after all, bring defeat for the European project in the future.
Brak odpowiedniej legitymizacji przyniesie bowiem porażkę projektu europejskiego w przyszłości.
EnglishI can understand the relief of delegates there of it not being a defeat, but it was hardly a triumph.
Mogę zrozumieć ulgę delegatów z powodu tego, że nie doszło do porażki, ale to nie był żaden triumf.
EnglishNevertheless, the conflict, which lasted 25 years, ended in the defeat of the Tamil Tigers this year.
Mimo to konflikt, który trwał 25 lat, zakończył się w tym roku zwycięstwem nad Tamilskimi Tygrysami.
EnglishMy personal aim is to defeat the Tasmanian devil cancer.
Moim osobistym celem jest pokonanie raka u diabłów tasmańskich.
EnglishThat might suit the EU's expansionist agenda, but it will not defeat terrorism.
Byłoby to korzystne z punktu widzenia ekspansjonistycznych zapędów EU, lecz nie doprowadziłoby do zwalczenia terroryzmu.
EnglishIf we do that, we will already be admitting defeat.
Jeżeli wysłuchamy jego głosu, od razu przyznamy się do porażki.
EnglishAn offensive that was illogical and unwise led to the total defeat of Saakashvili's army of clowns.
Ofensywa, która była nielogiczna i niemądra, doprowadziła do całkowitej klęski armii klaunów Saakaszwilego.