Cómo se dice "deficit" en polaco

EN

"deficit" en polaco

volume_up
deficit {sustantivo}
PL

EN deficit
volume_up
{sustantivo}

deficit (también: shortfall)
That was irresponsible and that is why it now has a budget deficit of 32%.
Było to nieodpowiedzialne i dlatego deficyt budżetowy wynosi teraz 32%.
It demonstrates the European Union facing a competitiveness deficit.
Fakt ten pokazuje, że Unia Europejska cierpi na deficyt konkurencyjności.
(DE) Madam President, the European Union is suffering from a dramatic democratic deficit.
Unia Europejska cierpi na dramatyczny deficyt demokracji.

Sinónimos (inglés) para "deficit":

deficit

Ejemplos de uso para "deficit" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishGreece is currently in the process of correcting its excessive government deficit.
Grecja jest obecnie w trakcie korygowania swojego nadmiernego deficytu publicznego.
EnglishThere was talk of restrictive solutions in respect of limiting the deficit.
Mowa była o restrykcyjnych rozwiązaniach, jeśli chodzi o ograniczanie deficytu.
EnglishBut still we have a large deficit in dealing with and understanding modern conflict.
Wciąż jednak bardzo brakuje nam umiejętności zrozumienia współczesnych konfliktów.
EnglishHowever, a direct deduction of any spending items from the deficit is excluded.
Jednakże wyklucza się bezpośrednie odliczenie wszelkich pozycji wydatków od deficytu.
EnglishWhen treatment with somatropin is started this deficit is rapidly corrected.
Po rozpoczęciu leczenia somatropiną niedobór objętości jest gwałtownie wyrównywany.
EnglishThere is a tariff deficit, there are regulated tariffs that distort the market.
Pojawił się niedobór opłat, są opłaty regulowane, które wypaczają rynek.
EnglishWithout deficit reduction, there can be no access to international markets.
Bez zmniejszenia deficytu dostęp do rynków międzynarodowych jest niemożliwy.
EnglishI must point out that these countries have not met all the deficit criteria.
Muszę zaznaczyć, że te państwa nie spełniły wszystkich kryteriów deficytu.
EnglishWe must get rid of this deficit, which is why we need economic governance.
Musimy pozbyć się tego deficytu, dlatego też potrzebujemy zarządzania gospodarczego.
EnglishThe figures were exactly the same - I shall never forget them - 12.7% government deficit.
Dane liczbowe były identyczne - nigdy ich nie zapomnę - 12,7 % deficytu rządowego.
EnglishThe report deals with the implementation of the excessive deficit procedure.
Tematem tego sprawozdania jest wdrożenie procedury nadmiernego deficytu.
EnglishChloride deficit is generally mild and usually does not require treatment.
Niedobór chlorków jest na ogół niewielki i zazwyczaj nie wymaga leczenia.
EnglishThis aid is intended to cover the budget deficit equivalent to 14% of GDP.
Celem tej pomocy jest pokrycie deficytu budżetowego wynoszącego 14 % PKB.
EnglishChloride deficit is generally mild and usually does not require treatment.
Niedobór chlorków jest zwykle niewielki i zazwyczaj nie wymaga leczenia.
EnglishI voted in favour of the own-initiative report on the EU protein deficit.
Głosowałam za przyjęciem sprawozdania z inicjatywy własnej dotyczącego deficytu białka.
EnglishSince we cannot incur a deficit, we push more and more commitments to the future.
Ponieważ nie wolno nam dopuścić do deficytu, przesuwamy coraz więcej zobowiązań na przyszłość.
EnglishTwenty Member States are experiencing excessive deficit procedures.
Dwadzieścia państw członkowskich objętych jest procedurą nadmiernego deficytu.
EnglishAll these things will also help us grow our way out of deficit and debt.
Wszystkie te rzeczy pomogą również znaleźć nasz sposób wyjścia z deficytu i zadłużenia.
EnglishThe United Kingdom shall endeavour to avoid an excessive government deficit.
Zjednoczone Królestwo podejmuje wysiłki w celu uniknięcia nadmiernego deficytu budżetowego.
EnglishWe all know that, in addressing the deficit, there are no miracle solutions.
Wszyscy wiemy, że nie ma cudownych rozwiązań dla pokrycia deficytów.