Cómo se dice "exchange" en polaco

EN

"exchange" en polaco

volume_up
exchange {sustantivo}

EN exchange
volume_up
{sustantivo}

1. general

exchange (también: barter, interchange, trade-off)
This is undermined if exchange of information between authorities is restricted.
Zostaje to osłabione, jeśli wymiana informacji pomiędzy organami jest ograniczona.
On average, it was just a completely pointless exchange of money that I would regret.
W uśrednieniu: całkowicie bezcelowa wymiana gotówki, której bym żałował.
Profiling and good intelligence exchange are also very much required.
Bardzo potrzebne są również profilowanie i dobra wymiana informacji wywiadowczych.
exchange (también: transposition)
The transfer of ownership of a business can take the form of sale, exchange, gift or other civil law action.
Przeniesienie własności przedsiębiorstwa może nastąpić w drodze umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności przedsiębiorstwa.

2. deporte: "leg"

exchange (también: relay race, relay, substitution)
Madam President, the amendment to the regulation facilitates the exchange of information 'to manage legal and illegal immigration'.
Zmiana rozporządzenia ma na celu ułatwienie wymiany informacji "celem zarządzania legalną i nielegalną imigracją”.
We also agreed to refrain from comparing the evaluations and to be vigilant against excess volatility and disorderly movements in exchange rates.
Uzgodniliśmy też, że powstrzymamy się od porównywania ocen oraz będziemy przeciwdziałać nadmiernej zmienności i gwałtownym zmianom kursów.
I agree with all the amendments which contribute to improving information exchange and promoting the effectiveness of relations between the European Parliament and European Commission.
Zgadzam się ze wszystkimi zmianami służącymi usprawnieniu wymiany informacji i wspieraniu skutecznych stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską.

3. comercio

exchange
In 2005, the Egyptian stock exchange returned over 145 percent.
W 2005 roku egipska giełda osiągnęła zwrot w wysokości ponad 145.
In Europe today we are sufficiently familiar with the way the US stock exchange is supervised.
Obecnie w Europie wystarczająco dobrze wiemy, a jaki sposób nadzorowana jest amerykańska giełda.
So, the ECX is an Ethiopian exchange for Ethiopia.
Zatem, ECX to etiopska giełda dla Etiopii.

Ejemplos de uso para "exchange" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe Eurosystem conducts foreign exchange operations according to Article 105
Eurosystem przeprowadza operacje walutowe na podstawie art. 105 i zgodnie z art.
EnglishWe want to have an exchange of good practice, but we do not to be prescriptive.
Chcemy wymiany dobrych doświadczeń, nie chcemy mówić, co powinno się zrobić.
EnglishWe have to demand Dawit Isaak's immediate release in exchange for financial aid.
Musimy zażądać natychmiastowego uwolnienia Dawita Isaaka w zamian za pomoc finansową.
EnglishProvisions on the exchange of information with Denmark in the field of nuclear energy
Postanowienia w sprawie wymiany informacji z Danią w dziedzinie energii jądrowej
EnglishProvisions on the exchange of information with Greece in the field of nuclear energy
Postanowienia w sprawie wymiany informacji z Grecją w dziedzinie energii jądrowej
EnglishSo there is a real need for better cooperation, and to exchange information.
Tak więc istnieje rzeczywista potrzeba lepszej współpracy i wymiany informacji.
EnglishWe need innovations, an exchange of good experiences and additional funding.
Potrzebujemy innowacji, wymiany dobrych doświadczeń i dodatkowego finansowania.
EnglishThe Escudo enters the exchange-rate mechanism of European Monetary System.
Escudo wchodzi do mechanizmu kursów walutowych Europejskiego Systemu Walutowego.
EnglishSo, we deserve just as much to be part of the exchange of ideas as everybody else.
Tak samo zasługujemy na to, żeby być częścią wymiany myśli jak wszyscy inni.
EnglishAnd a woman comes in with a child, and Conan Doyle describes the following exchange.
I wchodzi kobieta z dzieckiem, a Conan Doyle opisuje następującą wymianę zdań.
EnglishLet me also comment on the issue of exchange of information between the institutions.
Chciałabym się także odnieść do kwestii wymiany informacji między instytucjami.
EnglishWe have information exchange systems and the facilities to deal with any problems.
Mamy systemy wymiany informacji i urządzenia pozwalające sprostać każdemu problemowi.
EnglishIncluding air transport in the emission quota exchange system is a major step.
Włączenie transportu powietrznego w system wymiany kwoty emisji stanowi wiodący krok.
EnglishStudents must be sensitised to participate in foreign exchange programmes.
Należy zachęcać studentów do uczestniczenia w programach wymiany zagranicznej.
EnglishProvisions on the exchange of information with Ireland in the field of nuclear energy
Postanowienia w sprawie wymiany informacji z Irlandią w dziedzinie energii jądrowej
EnglishThis eased the way for the drugs trade, the exchange of stolen goods and trafficking.
Ułatwiło to handel narkotykami, wymianę skradzionych towarów i handel ludźmi.
EnglishThe Exchange Programme for Entrepreneurs is a good approach in this connection.
Program Wymiany Przedsiębiorców stanowi w tym kontekście dobre podejście.
EnglishThe Drachma enters the European Monetary System (EMS) exchange rate mechanism.
Drachma wchodzi do mechanizmu kursów walutowych Europejskiego Systemu Walutowego (EMS).
EnglishThis memorandum was not intended to be, in itself, a legal base for any exchange of data.
Te protokoły nie miały same w sobie stanowić podstawy prawnej do wymiany danych.
EnglishThe subjects were similar and complementary, and that enabled us to exchange ideas.
Tematy były podobne i uzupełniały się, co umożliwiło nam wymianę pomysłów.