Cómo se dice "gesture" en polaco

EN

"gesture" en polaco

volume_up
gesture {sustantivo}
PL

EN gesture
volume_up
{sustantivo}

gesture (también: grand gesture, motion)
This would not only be fair on your part, but also a notable humanitarian gesture.
To nie będzie jedynie gest uczciwości z pańskiej strony, ale też wspaniały gest humanitarny.
This gesture is the EU's response to the request for assistance made by Romania.
Gest ten jest odpowiedzią UE na wniosek o pomoc złożony przez Rumunię.
I believe that this gesture is a tribute to the European Parliament.
Uważam, że ten gest stanowi wyraz uznania Parlamentu Europejskiego.

Sinónimos (inglés) para "gesture":

gesture

Ejemplos de uso para "gesture" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWhat sort of a message is this in the context of European gesture politics?
Jaki to rodzaj przesłania w kontekście europejskich gestów politycznych?
EnglishIf it were that, I would just save you the talk, and teach you the gesture.
Gdyby to na tym polegało, oszczędziłbym wam wykładu, a nauczył gestu.
EnglishOr maybe even the $2 mouse gesture system at that time was costing around $5,000?
To urządzenie z myszki za 2 dolary kosztowało wtedy może 5.000.
EnglishDiplomacy without financial resources is merely a useless gesture.
Dyplomacja bez zaplecza finansowego jest jedynie nic nieznaczącym gestem.
EnglishSwift ratification of the Treaty will not be a routine step, but a significant political gesture.
Szybka ratyfikacja traktatu nie będzie aktem rutynowym, ale doniosłym gestem politycznym.
EnglishAnd I thought, what about the gesture of opening the fan, and how simply could I state something.
Pomyślałem o geście jego rozwijania, i jak łatwo przez to coś wyrazić.
EnglishIt would therefore be unfair if our Polish friends did not reciprocate with a similar gesture.
Byłoby zatem niesprawiedliwe, gdyby nasi polscy przyjaciele nie odpowiedzieli podobnym gestem.
EnglishWhatever you're doing with your hands, it's understanding that gesture.
Każda powierzchnia czy ściana może posłużyć jako interfejs.
EnglishItaly has already made a gesture by adopting a moratorium from 2010.
Włochy wykonały już ruch, przyjmując moratorium od 2010 roku.
EnglishAnd so that gesture of my mother's continues through many generations.
I tak oto jestem tutaj stojąc na ramionach wielu osób.
EnglishWe went with the type of gesture metaphor that Dan was already used to with his speaking controller.
Pracowaliśmy z rodzajem metafory gestów, do której już się przyzwyczaił przez swój kontroler mowy.
EnglishIn some neighbourhoods that’s more than just a symbolic gesture.
W niektórych dzielnicach to wręcz więcej niż tylko symbol.
EnglishMr Lukashenko failed to recognise the gesture made by Europe and the opportunity to emerge from isolation.
Łukaszenka nie docenił gestu Europy i szansy na wyjście z izolacji.
EnglishPlease understand my response, Mr Leichtfried, as a gesture, a desire to offer you a clarification.
Proszę zrozumieć, panie Leichtfried, że moje słowa są gestem wynikającym z woli wyjaśnienia panu sprawy.
EnglishBut what's neat about that is, again, I showed you that two-finger gesture that allows you to zoom in really quickly.
Sprytnym jest wykonanie gestu za pomocą dwóch palców, powiększenie jest natychmiastowe.
EnglishBut there is a suggestion I make to assist the market as this issue develops - that is a gesture from my side.
Moja propozycja, aby wspierać rynek podczas rozwijania tej kwestii, jest gestem z mojej strony.
English(SK) As has already been mentioned, the accession of the EU to this convention is, above all, a symbolic gesture.
Jak już wspomniano, przystąpienie UE do konwencji jest przede wszystkim gestem symbolicznym.
EnglishIt was a fine gesture for President Lukashenko to release political prisoners before the elections.
Ładnie wyglądającym przed wyborami gestem ze strony prezydenta Łukaszenki było uwolnienie więźniów politycznych.
EnglishI should like this gesture, ladies and gentlemen, Mr President, to be repeated by other Member States.
Panie i panowie, panie przewodniczący! Życzyłbym sobie takiego gestu również ze strony innych państw członkowskich.
EnglishThis was a gesture to help bring about peace talks.
Są to gesty sprzyjające atmosferze rozmów o pokoju.