Cómo se dice "in order to" en polaco

EN

"in order to" en polaco

EN in order to
volume_up
{conjunción}

in order to (también: for, so that, that, to)
volume_up
aby {conj.}
Europe needs a competitive and innovative economy in order to be successful.
Aby osiągnąć sukces, Europa potrzebuje konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki.
In order to achieve this it will be necessary to highlight the social dimension.
Aby osiągnąć te cel, konieczne będzie uwypuklenie wymiaru społecznego.
The European Parliament has to approve the selection in order for it to be valid.
Parlament Europejski musi zatwierdzić ten wybór, aby zyskał on ważność.
in order to (también: to)
volume_up
dla {conj.}
This is essential in order to ensure fair and undistorted competition.
Ma to zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania uczciwej i niezakłóconej konkurencji.
There is no need to hold a summit in order to determine a strategy for Africa.
Nie ma potrzeby organizowania szczytu w celu określenia strategii dla Afryki.
In order to overcome the dispute over the name, external initiatives are required.
Dla rozwiązania sporu dotyczącego nazwy konieczne są inicjatywy zewnętrzne.
in order to (también: to)
volume_up
w celu {conj.}
In order to maintain this, it is important to remain extremely vigilant.
W celu utrzymania takiej sytuacji niezbędne jest zachowanie szczególnej czujności.
In order for VIAGRA to be effective, sexual stimulation is required.
W celu skutecznego działania preparatu Viagra niezbędna jest stymulacja seksualna.
Would it mean streaming the Internet in order to identify violations?
Czy miałoby to oznaczać streaming Internetu w celu zidentyfikowania naruszeń?
in order to (también: so that)
volume_up
żeby {conj.}
Community means are essential here in order to achieve the objectives that have been set.
I tutaj środki wspólnotowe są niezbędne, żeby osiągnąć założone cele.
And in order to build prosperity, we need security in place.
Żeby zbudować dobrą koniunkturę, potrzebujemy sprawnie działającego systemu bezpieczeństwa.
In order to claim victory, you sacrificed 133 innocent slaves
Żeby uzyskać zwycięstwo, poświęciłeś 133 niewinnych niewolników.
in order to (también: for)
volume_up
ażeby {conj.}
The European agricultural policy came about in order to support our farmers and enhance the quality of European produce, so as to strengthen the EU's position in the world marketplace.
Europejska polityka rolna powstała celem wspierania naszych rolników i podnoszenia jakości produktów europejskich, ażeby umocnić pozycję UE na rynku światowym.
The primary objective of the PPE-DE Group is to increase eco-innovation within the Union, in order that the EU economy may be the most competitive in low carbon emission technologies.
Głównym celem grupy PPE-DE jest rozwój innowacji ekologicznych w obrębie Unii, ażeby gospodarka UE mogła być najbardziej konkurencyjna w zakresie technologii niskoemisyjnych.

Ejemplos de uso para "in order to" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThat will give us common ground in order, together, to negotiate with the Chinese.
To pozwoli nam znaleźć wspólny język, który pomoże nam w negocjacjach z Chinami.
EnglishIn order to establish an appropriate cost-benefit balance, costs must be reduced.
Ustalenie odpowiedniej relacji korzyści - koszty wymaga ograniczania tych drugich.
EnglishPortugal is capable of putting its public accounts in order with discipline.
Portugalia jest zdolna narzucić dyscyplinę w sferze swoich finansów publicznych.
EnglishRight now we need to make urgent decisions in order to overcome the economic crisis.
Teraz musimy pilnie podjąć decyzje służące przezwyciężeniu kryzysu gospodarczego.
EnglishThe citizens need to be set an example of solidarity in order to combat the crisis.
By skutecznie walczyć z kryzysem, należy dać obywatelom przykład solidarności.
EnglishEurope will need resources in order to do this: new and innovative resources.
Europa będzie potrzebowała w tym celu zasobów: nowych i innowacyjnych zasobów.
EnglishFurther choices are also needed so that we can adapt in order to protect lives.
Musimy dokonać też dalszych wyborów, tak abyśmy mogli dostosować się i chronić życie.
EnglishI request that the order of voting on the amendments be amended under Rule 155(2).
Wnioskuję o zmianę porządku głosowania nad poprawkami na podstawie artykułu 155 ust.
EnglishWe are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
EnglishI also raised a point of order concerning the calendar and it is an important point.
Ja również chciałem zgłosić uwagę formalną dotyczącą harmonogramu i to ważną uwagę.
EnglishI believe that at times, we have to be pragmatic in order to overcome the difficulty.
Uważam, że chcąc przezwyciężyć trudności musimy niekiedy postępować pragmatycznie.
EnglishThis option would result in a Europe which is second class in the new global order.
Ten wybór sprawi, że Europa w nowym porządku świata będzie krajem drugiej kategorii.
EnglishBut if that is what we intend to do, we must also put our own house in order.
Jeśli jednak chcemy to osiągnąć, najpierw musimy posprzątać we własnym domu.
EnglishIf we are talking about a point of order, then Mr Guardans Cambó has the floor.
Jeżeli mówimy o kwestiach formalnych, to udzielam głosu panu posłowi Guardansowi Cambó.
EnglishMr Preda, that was a very brief question, but it was not a point of order.
Panie Preda, to było bardzo krótkie pytanie, ale nie była to kwestia formalna.
English(Loud applause, and also shouts of 'Point of order' and 'You are wrong')
(Burzliwe oklaski, również okrzyki "Wniosek regulaminowy!” oraz "Myli się pan!”)
EnglishI am also mentioning this in view of the imminent European Investigation Order.
Mam tu na myśli również europejski nakaz dochodzeniowy, który niebawem wejdzie w życie.
EnglishAnd I realized that, in order to know where I was going, I had to know where I'd been.
Zrozumiałam, że chcąc wiedzieć dokąd zmierzam, muszę wiedzieć skąd przychodzę.
EnglishMr President, I must take exception to the two points of order just made.
Panie przewodniczący! Muszę zaprotestować w związku z dwoma wnioskami formalnymi.
EnglishThe European Union must create a political framework in order to achieve this target.
Unia Europejska musi stworzyć ramy polityczne pozwalające na osiągnięcie tego celu.