Cómo se dice "moiety" en polaco

EN

"moiety" en polaco

volume_up
moiety {sustantivo}

EN moiety
volume_up
{sustantivo}

1. general

moiety (también: fraction, part, piece, portion)
Darunavir contains a sulphonamide moiety.
Darunawir zawiera część łańcucha sulfonamidowego.
The average molecular mass is approximately 31,300 daltons of which the protein moiety constitutes approximately 19,300.
Średnia masa cząsteczkowa wynosi około 31 300 daltonów z których około 19 300 stanowi część białkowa.
The average molecular mass is approximately 60 kDa of which the protein moiety plus the carbohydrate part constitutes approximately 30 kDa.
Przeciętna masa cząsteczkowa wynosi 60 kDa, z czego część białkowa i wodorowęglanowa stanowi około 30 kDa.
moiety (también: allotment, contribution, quota, divi)

2. "half"

moiety (también: half)

Sinónimos (inglés) para "moiety":

moiety
English

Ejemplos de uso para "moiety" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt is metabolised intracellularly to the active moiety, lamivudine 5’ - triphosphate.
Jest przekształcana wewnątrzkomórkowo do aktywnej pochodnej 5 ’ - trójfosforanu lamiwudyny.
EnglishIt is metabolised intracellularly to the active moiety, lamivudine 5’ -
Jest przekształcana wewnątrzkomórkowo do aktywnej pochodnej 5 ’ - trójfosforanu lamiwudyny.
EnglishAbacavir is metabolised intracellularly to the active moiety, carbovir 5’ - triphosphate (TP).
Abakawir jest metabolizowany wewnątrzkomórkowo do aktywnej postaci trójfosforanu 5 ' karbowiru (TP).
EnglishThe average molecular mass is approximately 60 000 of which the protein moiety constitutes approximately 20 000.
Średnia masa cząsteczkowa wynosi około 60 000, z czego cząsteczka białkowa stanowi w przybliżeniu 20 000.
EnglishIn vivo studies have revealed no evidence of cleavage of the furoate moiety to form fluticasone.
Badania prowadzone w warunkach in vivo nie wykazały odłączania reszt furanokarboksylowych, prowadzącego do powstania flutykazonu.
EnglishFosamprenavir contains a sulphonamide moiety.
Fosamprenawir zawiera domieszki sulfonamidów.
EnglishOxidative degradation of the morpholinone moiety and hydrolysis of the amide bonds are the major sites of biotransformation.
Główne mechanizmy biotransformacji to oksydacyjny rozkład części morfolinonowej oraz hydroliza wiązań amidowych.
EnglishThe strength indicates the quantity of the interferon alfa-2a moiety of peginterferon alfa-2a without consideration of the pegylation.
Moc roztworu świadczy o ilości interferonu alfa- 2a w cząsteczce peginterferonu alfa- 2a niepoddanego pegylacji.
EnglishThe strength indicates the quantity of the protein moiety of the methoxy polyethylene glycol-epoetin beta molecule without consideration of the glycosylation.
Moc wskazuje na ilość czystego białka w cząsteczce glikolu metoksypolietylenowego epoetyny beta bez uwzględnienia glikozylacji.
EnglishInterferon alfa-2b In vitro and in vivo studies suggest that the biological activity of PegIntron is derived from its interferon alfa-2b moiety.
Interferon alfa- 2b Wyniki badań in vitro i in vivo wskazują, że biologiczna aktywność preparatu PegIntron pochodzi z zawartej w nim cząsteczki interferonu alfa- 2b.
EnglishInterferon alfa-2b In vitro and in vivo studies suggest that the biological activity of ViraferonPeg is derived from its interferon alfa-2b moiety.
Interferon alfa- 2b Wyniki badań in vitro i in vivo wskazują, że biologiczna aktywność preparatu ViraferonPeg pochodzi z zawartej w nim cząsteczki interferonu alfa- 2b.
EnglishNatural interferon beta and AVONEX (interferon beta-1a) are glycosylated and have a single N-linked complex carbohydrate moiety.
Naturalny interferon beta oraz produkt AVONEX (interferon beta- 1a) są glikozylowane i mają pojedynczą cząsteczkę sprzężoną z azotem, która występuje w postaci złożonej grupy węglowodanowej.
EnglishCapecitabine is a non-cytotoxic fluoropyrimidine carbamate, which functions as an orally administered precursor of the cytotoxic moiety 5-fluorouracil (5-FU).
Kapecytabina jest pozbawionym cytotoksyczności karbaminianem fluoropirymidyny, który działa jako doustny prekursor cytotoksycznej cząsteczki 5- fluorouracylu (5- FU).
EnglishThis change will decrease the total active substance concentration in the plasma, however the amount of unbound amprenavir, which is the active moiety, is likely to be unchanged.
Zmiana ta zmniejsza całkowite stężenie leku w osoczu, jednak ilość wolnego amprenawiru, który stanowi frakcję aktywną, prawdopodobnie nie ulega zmianie.
EnglishThe active moiety in zinc acetate dihydrate is zinc cation, which blocks the intestinal absorption of copper from the diet and the reabsorption of endogenously secreted copper.
Aktywność dwuwodnego octanu cynku jest związana z kationem cynku, który blokuje wchłanianie jelitowe miedzi występującej w żywności oraz resorpcję endogennie wydzielanej miedzi.
EnglishThis change will decrease the total active substance concentration in the plasma, however the amount of unbound amprenavir, which is the active moiety, is likely to be unchanged.
Te zmiany powodują obniżenie stężenia całkowitego substancji czynnych w osoczu, jednakże zawartość niezwiązanego amprenawiru, który jest cząstką aktywną, wydaje się nie zmieniać.
EnglishThe active moiety, intracellular lamivudine triphosphate, has a prolonged terminal half- life in the cell (16 to 19 hours) compared to the plasma lamivudine half-life (5 to 7 hours).
Postać aktywna, wewnątrzkomórkowy trójfosforan lamiwudyny wykazuje wydłużony końcowy okres półtrwania w komórce (16 do 19 godz.) w porównaniu do okresu półtrwania lamiwudyny w osoczu (5 do 7 godzin).