Cómo se dice "moment" en polaco

EN

"moment" en polaco

volume_up
moment {sustantivo}
PL

"moment" en inglés

EN moment
volume_up
{sustantivo}

1. general

moment (también: instant, jiffy, jiff)
This is a moment, one moment captured across multiple cameras.
To jest moment, jeden moment uchwycony wieloma kamerami.
The system compares every moment of one to the other to see if there's a match.
System porównuje każdy moment jednego i drugiego by stwierdzić podobieństwo.
(NL) Madam President, this is an important moment for stability in the Balkans.
To ważny moment z punktu widzenia stabilności na Bałkanach.
moment (también: instant, while)
The magical moment, the magical moment of conducting.
Magiczna chwila, magiczna chwila dyrygowania.
This is a historic moment for Sudan, and indeed for the whole African continent.
Dla Sudanu, a tym samym dla całego afrykańskiego kontynentu, to historyczna chwila.
It is an historic moment, the start of a new era for the European Union.
To historyczna chwila, rozpoczęcie nowej ery dla Unii Europejskiej.

2. física

moment (también: turning effect)
This is a moment, one moment captured across multiple cameras.
To jest moment, jeden moment uchwycony wieloma kamerami.
The system compares every moment of one to the other to see if there's a match.
System porównuje każdy moment jednego i drugiego by stwierdzić podobieństwo.
(NL) Madam President, this is an important moment for stability in the Balkans.
To ważny moment z punktu widzenia stabilności na Bałkanach.

Sinónimos (inglés) para "moment":

moment

Sinónimos (polaco) para "moment":

moment

Ejemplos de uso para "moment" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAt this moment in time, we cannot concentrate on one of these two issues alone.
Obecnie nie możemy koncentrować się tylko i wyłącznie na tych dwóch kwestiach.
EnglishThe moment I stopped, half a dozen other people immediately ringed the same guy.
W chwili, gdy się zatrzymałem, kilka innych osób nagle otoczyło tego faceta.
EnglishBut again I would say that this is our moment for extraordinary things to happen.
Jednak po raz kolejny powiem, że teraz jest czas na dokonanie niesamowitych rzeczy.
EnglishLet us seize the moment and let us not waste it today with just words and no action.
Korzystajmy z tej chwili i nie zmarnujmy jej na słowa bez pokrycia w działaniach.
EnglishEveryone is suffering at the moment, but the most vulnerable especially so.
Każdy w tej chwili cierpi, a w szczególności najbardziej wrażliwi na zmiany cen.
EnglishAs far as I am concerned, the debate on pro-cyclicity is too brief at the moment.
Moim zdaniem, debata na temat procykliczności jest w chwili obecnej zbyt ogólnikowa.
EnglishFor the moment we really have more urgent and more important questions to solve.
W tej chwili naprawdę mamy pilniejsze i ważniejsze problemy do rozwiązania.
EnglishSo I made up my mind at that moment that classical music is for everybody.
" Wtedy utwierdziłem się w przekonaniu, że muzyka klasyczna jest dla wszystkich.
EnglishI can well understand why consumer confidence should be shaken at this moment.
Doskonale rozumiem przyczyny obecnej utraty zaufania ze strony konsumentów.
EnglishThe lip of truth shall be established for ever; But a lying tongue is but for a moment.
Wargi prawdomówne utwierdzone będą na wieki; ale króciuchno trwa język kłamliwy.
EnglishI think we all know that the nuclear issue is the huge stumbling block at this moment.
Uważam, że wszyscy wiemy, że kwestia jądrowa stanowi obecnie główną przeszkodę.
EnglishA moment ago you criticised the lack of Community preference, and you are right.
Chwilę temu krytykował pan brak preferencji wspólnotowej, i ma pan rację.
EnglishFor the moment, then, I think you know that this approach appears to be disputed.
Sądzę, że wiedzą państwo, iż obecnie wygląda na to, że podejście to jest kwestionowane.
EnglishThis is where we are at the moment, I told myself, but what do we still have to do?
Taka jest obecna sytuacja, ale zastanawiałem się, co jeszcze musimy zrobić?
EnglishDischarge to the European institutions comes at a difficult, but important moment.
Debata w sprawie absolutorium dla instytucji UE przypada w trudnej, acz ważnej chwili.
EnglishFor a small moment have I forsaken thee; but with great mercies will I gather thee.
Na małą chwilkę opuściłem cię; ale zaś w litościach wielkich zgromadzę cię.
EnglishThis room was born for this moment, is really what I want to say to you tonight.
To pomieszczenie zostało stworzone dla tej chwili, to chcę wam dziś naprawdę powiedzieć.
EnglishThe EU should continue to accompany Côte d'Ivoire at this crucial moment.
UE powinna nadal towarzyszyć Wybrzeżu Kości Słoniowej w tym kluczowym momencie.
EnglishAt the moment, the Union is not fulfilling its role properly as a global actor.
W chwili obecnej Unia nie wypełnia właściwie swej roli globalnego gracza.
EnglishAt the moment, there is the case of Syria in the United Nations Security Council.
Obecnie jest to sprawa Syrii w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.