EN portions
volume_up
{plural}

portions (también: parts, sections, segments)
I find portions of this report offensive.
Niektóre części tego sprawozdania uważam za obraźliwe.
Open up entire portions for different kinds of events.
Otwierające się części do różnych przedstawień.
And ye shall describe the land into seven portions, and bring [the description] hither to me; and I will cast lots for you here before Jehovah our God.
Wy tedy rozpiszecie ziemię na siedem części a przyniesiecie tu do mnie: tedy wam rzucę los tu przed Panem, Bogiem naszym.
portions (también: servings)
volume_up
porcje {f pl}
I ate really small controlled portions throughout the day.
Jadłem naprawdę malutkie kontrolowane porcje przez cały dzień.
Przetnijmy ją na cztery porcje.
They were reasonable portions of protein served with copious quantities of vegetables and small amounts of starch, usually rice.
To były rozsądne porcje protein serwowane z dużą ilością warzyw i małą ilością skrobi, zwykle ryżu.
portions (también: parts)
volume_up
partie {f pl}
portions (también: bits, fragments)
These are millennial structures -- portions of the tree that are believed to be more than 1,000 years old.
To są struktury tysiącletnie - fragmenty drzewa, które mogą mieć ponad tysiąc lat.
portions (también: editions, lengths, sections, segments)

Ejemplos de uso para "portions" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishA vial is suitable for single use only; unused portions must be discarded.
Fiolka jest przeznaczona do jednorazowego użytku; niezużytą zawartość należy wyrzucić.
EnglishAfter first opening of an ampoule, any unused portions must be discarded.
Po otwarciu ampułki należy całą nie zużytą objętość leku usunąć jako odpad.
EnglishVials are intended for single use only; any unused portions must be discarded.
Pojedyncza fiolka jest przeznaczona do jednokrotnego wykorzystania.
EnglishUnused portions of each ampoule must be discarded properly.
Niewykorzystane resztki każdej ampułki należy usunąć w sposób zgodny z przepisami.
EnglishUnused portions of each ampoule must be discarded properly.
Niewykorzystane resztki każdej ampułki należy usunąć zgodnie z przepisami.
EnglishIn many portions, water hyacinth covered these big canals like anything.
W wielu miejscach hiacynty wodne zarosły te ogromne kanały.
EnglishI hope the split votes are not taken to delete significant portions of the report.
Mam nadzieję, że odrębne głosowanie nie będzie wykorzystane do usunięcia istotnych fragmentów sprawozdania.
EnglishUnused portions of each ampoule must be discarded properly.
Niewykorzystane resztki każdej ampułki należy odpowiednio usunąć.
EnglishOptimark is intended for single use only; any unused portions should be discarded.
Produkt Optimark jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia; każdą niewykorzystaną ilość należy wyrzucić.
EnglishDo not save any unused portions for later administration.
Nie pozostawiać niewykorzystanych resztek do późniejszego podania.
EnglishAny unused portions must be discarded.
Nie należy mieszać preparatu TESLASCAN z innymi lekami.
EnglishWe will therefore be able to offer an acceptable number of portions of fruit per week to pupils aged between 6 and 10.
Będziemy wówczas mogli zaoferować odpowiednią liczbę porcji owoców na tydzień dzieciom w wieku od 6 do 10 lat.
EnglishAnd when the day came that Elkanah sacrificed, he gave to Peninnah his wife, and to all her sons and her daughters, portions:
A gdy przyszedł dzień, którego sprawował ofiary Elkana, dał Fenennie, żonie swej, i wszystkim synom jej, i córkom jej, cząstki;
EnglishAnd all the people went their way to eat, and to drink, and to send portions, and to make great mirth, because they had understood the words that were declared unto them.
Tedy odszedł wszystek lud, aby jedli i pili, i aby innym cząstki posyłali.
EnglishYou know, she eats small portions.
EnglishYou'd be able to open portions in order to change the procession, allow people to come in and out for an intermission, or to enter for the beginning or the end of a performance.
Częściowe odsłonięcie utworzy wyjście w czasie antraktu, na początku lub na końcu przedstawienia.
EnglishRespiratory: increase in breath rhythm, respiratory failure, alveolar haemorrhages, asthma, collapse of small portions of the lung, fluid around the lung.
Płuca: wzrost częstości oddechów, niewydolność oddechowa, krwotoki pęcherzykowe, astma, zapadnięcie niewielkich obszarów płuca, płyn w opłucnej.
EnglishAnd I perceived that the portions of the Levites had not been given them; so that the Levites and the singers, that did the work, were fled every one to his field.
Nadtom się dowiedział, że działy Lewitom nie były oddawane, a iż się Lewitowie i śpiewacy, którzy pilnowali pracy, rozbiegli, każdy do roli swojej.
EnglishSpecial precautions for disposal and other handling Optimark is intended for single use only; any unused portions should be discarded.
Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania Produkt Optimark jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia; każdą niewykorzystaną ilość należy wyrzucić.
EnglishIn the controlled portions of clinical trials of TNF-antagonists, more cases of lymphoma have been observed among patients receiving a TNF-antagonist compared with control patients.
W grupie kontrolowanych badań klinicznych z antagonistami TNF u pacjentów otrzymujących antagonistę TNF zaobserwowano więcej przypadków chłoniaka niż w grupie kontrolnej.