Cómo se dice "practical" en polaco

EN

"practical" en polaco

EN

practical {adjetivo}

volume_up
We need to make fundamental rights as practical as possible.
Musimy sprawić, by prawa podstawowe miały charakter jak najbardziej praktyczny.
This is a good, practical piece of legislation that will deliver good outcomes.
Jest to dobry, praktyczny akt prawny, który umożliwi nam osiągniecie dobrych rezultatów.
Let me give just one practical and, I may say, scandalous example.
Pozwólcie państwo, że przytoczę jeden praktyczny i dość skandaliczny przykład.
practical (también: actual, intrinsic, real, veritable)
The European Union is not taking any practical steps in this direction.
Unia Europejska nie podejmuje rzeczywistych kroków w tym kierunku.
There is truly a need to take real practical measures.
Naprawdę konieczne jest zastosowanie rzeczywistych, praktycznych środków.
It is not a plan of action; it is practical action.
To nie jest plan działań. To jest rzeczywiste działanie.
practical (también: actual, feasible, real, viable)
So there are very real and practical implications and this is just one of them.
Istnieją więc bardzo realne i praktyczne konsekwencje, a jest to zaledwie jedna z nich.
I would like to see practical results in the wake of that proposal.
Chciałabym zobaczyć realne skutki wynikające z opracowania tego wniosku.
Can the Council tell us what real, practical prospects there are of such action?
Czy Rada mogłaby poinformować nas, jak wygląda realna praktyczna perspektywa przeprowadzenia tych działań?
If we are going to introduce an electronic system, it has got to be practical and cost-effective, and farmers have got to be able to use it practically.
Jeżeli mamy wprowadzić system elektroniczny, musi on być wykonalny i opłacalny, zaś rolnicy muszą umieć stosować go w praktyce.
We need to be very careful that what we suggest and propose is doable and we have practical results to show for it.
Musimy być bardzo ostrożni i dbać o to, aby rozwiązania, które sugerujemy, były wykonalne oraz abyśmy mogli zaprezentować praktyczne wyniki świadczące na ich korzyść.

Sinónimos (inglés) para "practical":

practical

Ejemplos de uso para "practical" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishHowever, it is also vitally important to finance practical measures on the ground.
Niezwykle istotne jednak jest również finansowanie praktycznych działań u podstaw.
EnglishThe content of education must correspond to vocational and practical requirements.
Treści edukacyjne muszą być dostosowane do wymogów zawodowych i praktycznych.
EnglishI should therefore like to look at this issue on a much more practical level.
Chciałbym zatem spojrzeć na ten problem na poziomie znacznie bardziej praktycznym.
EnglishFirstly, we consider that the practical difficulties pose an obstacle in themselves.
Po pierwsze uważamy, że praktyczne trudności stanowią przeszkody same w sobie.
EnglishI think we need to be realistic in our discussions about what is practical.
Myślę, że musimy być realistyczni w naszych dyskusjach o tym, co jest praktyczne.
EnglishThat is why we now need to move on from this report and take practical action.
Dlatego też musimy teraz przełożyć zapisy tego sprawozdania na praktyczne działania.
EnglishOnce again nothing happened in Toledo with regard to practical cooperation.
Po raz kolejny nic nie zdarzyło się w Toledo pod względem współpracy praktycznej.
EnglishThe Union for the Mediterranean is, to begin with, a union for practical projects.
Unia dla Śródziemnomorza jest przede wszystkim unią na rzecz praktycznych projektów.
EnglishIt starts in a practical manner with works that are already in the public domain.
Jako etap początkowy w sprawozdaniu wskazano dzieła należące już do domeny publicznej.
EnglishIt is obviously no mean feat: it is a practical tool and a reference document.
Jest to z pewnością nie lada wyczyn, to praktyczne narzędzie i dokument referencyjny.
English. - (SL) The practical realisation will rest with each Member State.
przewodniczący. - (SL) Praktyczna realizacja leży w gestii państw członkowskich.
EnglishPromoting the mobility of young people requires practical barriers to be overcome.
Promowanie mobilności młodzieży wymaga przezwyciężenia praktycznych barier.
EnglishCommissioner Verheugen referred to practical measures as being in development.
Pan komisarz Verheugen wspomniał o przygotowywanych środkach praktycznych.
EnglishWe also believe that any regulation should be proportionate and practical.
Uważamy również, że każde rozporządzenie musi być proporcjonalne i praktyczne.
EnglishNow we face the practical issue of whether we should support them or not.
Teraz stoimy wobec praktycznej kwestii tego, czy powinniśmy je wspierać, czy nie.
EnglishThis is serious, both on grounds of principle and as regards practical consequences.
Jest to poważna sprawa, zarówno pod względem zasad, jak i praktycznych konsekwencji.
EnglishSo there are very real and practical implications and this is just one of them.
Istnieją więc bardzo realne i praktyczne konsekwencje, a jest to zaledwie jedna z nich.
EnglishWe have to depoliticise our argument and be practical about helping these people.
Musimy odpolitycznić naszą dyskusję i nieść praktyczną pomoc tym ludziom.
EnglishIt is good to revisit this regulation after seven years of practical experience.
Po siedmiu latach praktycznych doświadczeń warto ponownie sięgnąć do tego rozporządzenia.
EnglishThis requires the creation of the right technical, practical and economic conditions.
To wymaga utworzenia właściwych warunków technicznych, praktycznych i ekonomicznych.