Cómo se dice "prescriptions" en polaco

EN

"prescriptions" en polaco

volume_up
prescription {sustantivo}

EN prescriptions
volume_up
{sustantivo}

prescriptions
She is taking prescriptions for her contraceptive pill with her.
Zabiera ze sobą recepty na pigułki antykoncepcyjne.
Prescriptions issued in one Member State are not always recognised in other countries.
Recepty wydawane w jednym państwie członkowskim nie zawsze są uznawane w innych krajach.
So keep all your bills, prescriptions and receipts.
Dlatego należy zachować wszystkie rachunki, recepty i pokwitowania.
prescriptions (también: regulations, rules and regulations, rules)
I see it as an artificial exercise to seek to issue identical prescriptions to countries with extremely diverse legal traditions and environmental circumstances.
Postrzegam dyrektywę jako sztuczny twór, w którym wydano identyczne przepisy dla krajów o wyjątkowo zróżnicowanych tradycjach prawnych i uwarunkowaniach środowiskowych.
We ought to prepare ourselves therefore to consult national parliaments about their approach to the treaty before we set out detailed prescriptions just on our own, within our own procedures.
Musimy przygotować się na konsultacje z parlamentami krajowymi dotyczące ich podejścia do traktatu, zanim przyjmiemy szczegółowe przepisy na własną rękę, w ramach własnych procedur.
prescriptions (también: recommendations)
What I'd like to leave you for are two prescriptions.
Chciałbym przekazać wam dwa zalecenia.
In some areas, it is excessive and consumers are scarcely credited with common sense any more, while in other areas, the prescriptions include the likes of name changes for foodstuffs.
W niektórych obszarach jest to zbyteczne, a konsumentom odmawia się chyba zdrowego rozsądku, podczas gdy w innych obszarach zalecenia obejmują m.in. zmianę nazwy środków spożywczych.

Sinónimos (inglés) para "prescription":

prescription

Ejemplos de uso para "prescriptions" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishFinally, there is the facilitation of the recognition of medical prescriptions in all Member States.
Wreszcie zawarto tu ułatwienia uznawania recept we wszystkich państwach członkowskich.
EnglishAnother interesting point in the report refers to the reciprocal recognition of medical prescriptions.
Kolejnym interesującym elementem sprawozdania jest wzajemne uznawania recept lekarskich.
EnglishOver 100 million prescriptions of antidepressants are written every year in the United States.
W USA przepisuje się ponad 100 mln antydepresantów rocznie.
EnglishAnd so there's over 120 million prescriptions out there for antidepressants.
Mamy ponad 120 milionów recept na antydepresanty.
EnglishAnd yet, look at the number of prescriptions that are being sold.
Jednocześnie, spójrzcie na liczbę sprzedawanych recept.
EnglishIn addition to that, the problem of the method of reimbursement of prescriptions issued in other countries still remains.
Poza tym pozostaje jeszcze problem metody refundacji recept wystawionych w innych państwach.
EnglishThis does not, however, mean that forms of health protection and medical prescriptions are cancelled out.
Nie oznacza to jednak rezygnacji z różnych innych form ochrony zdrowia i wymogu wypisywania recept lekarskich.
EnglishWe also need to look at the issue of prescriptions.
Musimy się również przyjrzeć sprawie recept.
EnglishThe issue of the recognition of prescriptions in the Union has also yet to be resolved, which causes great problems for people who travel.
Nadal trzeba też rozstrzygnąć kwestię uznawania recept w Unii, która powoduje duże problemy dla podróżnych.
EnglishDialysis prescriptions may have to be adjusted periodically to maintain urea, creatinine and potassium in the desired range.
W celu utrzymania stężenia mocznika, kreatyniny i potasu w pożądanym zakresie, konieczne może być okresowe dostosowanie terminów dializoterapii.
EnglishDialysis prescriptions may have to be adjusted periodically to maintain urea, creatinine and potassium in the desired range.
Może zajść konieczność okresowego dostosowania zaleceń dot. dializy, w celu zachowania stężenia mocznika, kreatyniny i potasu w żądanym przedziale.
EnglishMoreover, the mutual recognition of prescriptions between Member States, as well as mutual assistance and cooperation, are also significant steps.
Ponadto ważne kroki stanowią także: wzajemne uznawanie recept między państwami członkowskimi oraz wzajemna pomoc i współpraca.
EnglishA substantial proportion of prescriptions for sinusitis in clinical practice may be empirical and without confirmation of bacterial origin.
Stosowanie moksyfloksacyny w praktyce 2 klinicznej podczas leczenia zapalenia zatok w większości przypadków może być empiryczne, bez potwierdzenia etiologii bakteryjnej.
EnglishPrescriptions for venlafaxine should be written for the smallest quantity of the medicinal product consistent with good patient management in order to reduce the risk of overdose.
Wenlafaksynę należy przepisywać w najmniejszej ilości, zgodnej z zaleconym dla danego pacjenta dawkowaniem, tak aby zmniejszyć ryzyko przedawkowania.
EnglishAnd the herbals, the botanical books of up to the late Middle Ages, the Renaissance are filled with prescriptions for causing convulsions to shake the evil spirits out.
Tak więc zielniki - podręczniki botaniki do czasów późnego Średniowiecza i okresu Renesansu pełne są receptur na to jak wywołać drgawki, żeby wytrząsnąć złe duchy.
EnglishPatients should be guaranteed information on their rights in cases of harm arising as a result of improper treatment, and also information about mutual recognition of prescriptions.
Pacjentowi należy zagwarantować informację o przysługujących mu prawach w przypadku szkody doznanej wskutek niewłaściwego leczenia, a także informację o wzajemnym uznawaniu recept.
EnglishArticle 14 of the proposal for a directive on the application of patients' rights in cross-border healthcare refers to the recognition of prescriptions issued in another Member State.
Artykuł 14 wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej dotyczy uznawania recept wystawionych w innym państwie członkowskim.