Cómo se dice "resorption" en polaco

EN

"resorption" en polaco

volume_up
resorption {sustantivo}

EN resorption
volume_up
{sustantivo}

resorption
In case of alkalinization of the urine, a partial resorption takes place.
W przypadku alkalizacji moczu, ma miejsce częściowa resorpcja leku.
Bone resorption due to malignant disease is characterized by excessive bone resorption that is not balanced with appropriate bone formation.
Resorpcja kości spowodowana chorobą nowotworową charakteryzuje się nasiloną resorpcją kości, która nie jest zrównoważona odpowiednim kościotworzeniem.
Decreases in bone resorption as judged by a reduction in urinary hydroxyproline and deoxypyridinoline are observed following calcitonin treatment in both normal volunteers and patients uc
przyspieszona resorpcja kości, takich jak choroba Pageta, a także w przypadkach ostrej utraty masy kostnej spowodowanej nagłym unieruchomieniem. aż

Sinónimos (inglés) para "resorption":

resorption

Ejemplos de uso para "resorption" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishInhibition of osteoclastic bone resorption, which alters the bone marrow
in vivo: hamowanie resorpcji kości przez osteoklasty, co zmienia mikrośrodowisko szpiku
EnglishInductOs can cause initial resorption of surrounding trabecular bone.
InductOs może powodować pierwotną resorpcję otaczającej kości beleczkowatej.
EnglishReplacement therapies generally reverse the excessive resorption of bone.
Terapia zast pcza zazwyczaj hamuje nadmiern resorpcj tkanki kostnej.
Englishreduces bone resorption by decreasing osteoclast differentiation and resorbing activity.
zmniejsza resorpcję kości przez zmniejszenie różnicowania się osteoklastów i zmniejszenie ich
EnglishIt is an inhibitor of osteoclast-mediated bone resorption.
Jest inhibitorem zależnej od osteoklastów resorpcji kości.
EnglishWith no further dosing, there is a loss of suppression of biochemical markers of bone resorption.
Po zaprzestaniu dalszego podawania leku następuje utrata zdolności zmniejszania stężenia markerów resorpcji kości.
EnglishIt is an inhibitor of osteoclastic bone resorption.
Jest on inhibitorem resorpcji kości przez osteoklasty.
EnglishIn animals, exposure to ganirelix at the time of implantation resulted in litter resorption (see section 5.3).
U zwierząt, zastosowanie ganireliksu w czasie implantacji spowodowało resorpcję płodów (patrz punkt 5. 3).
EnglishPreclinical studies have shown preferential localisation of alendronate to sites of active resorption.
Badania przedkliniczne wskazują na preferencyjne wiązanie alendronianu w miejscach czynnej resorpcji tkanki kostnej.
EnglishPharmacodynamic effects The pharmacodynamic action of ibandronic acid is inhibition of bone resorption.
Efekty farmakodynamiczne Działanie farmakodynamiczne kwasu ibandronowego polega na hamowaniu procesu resorpcji kości.
EnglishPlacement of InductOs can cause initial resorption of trabecular bone (see section 4.4 and section 5.1).
Umieszczenie produktu InductOs może powodować pierwotną resorpcję kości beleczkowatej (patrz punkt 4. 4 i punkt 5. 1).
EnglishPharmacodynamic effects The pharmacodynamic action of ibandronic acid is inhibition of bone resorption.
Działanie farmakodynamiczne Działanie farmakodynamiczne kwasu ibandronowego polega na hamowaniu procesu resorpcji kości.
EnglishPreclinical studies have demonstrated a preference for localisation of alendronate to sites where active resorption takes place.
Badania przedkliniczne wykazały, że alendronian chętniej lokalizuje się w miejscach, w których dochodzi do aktywnej resorpcji.
Englishabortion or early resorption was noted at doses causing significant maternal toxicity, including mortality.
U królików, poronienia lub wczesne resorpcje płodów odnotowano po dawkach powodujących znaczącą toksyczność u ciężarnych samic, w tym śmiertelność.
EnglishThe incidence of resorption was increased in rabbits at approximately 9 times the human exposure following a 200 mg dose.
Częstość występowania resorpcji zarodka była zwiększona u królików przy około 9- krotnie wyższym narażeniu niż u ludzi po podaniu dawki 200 mg.
EnglishIn rabbits, abortion or early resorption was noted at doses causing significant maternal toxicity, including mortality.
U królików, poronienia lub wczesne resorpcje płodów odnotowano po dawkach powodujących znaczącą toksyczność u ciężarnych samic, w tym śmiertelność.
EnglishIt inhibits increased loss of calcium from the bones (bone resorption), thus normalising elevated serum calcium levels.
Jego działanie polega na hamowaniu zwiększonej utraty wapnia z kości (resorpcji kości) w ten sposób normalizując podwyższone stężenie wapnia w surowicy krwi.
EnglishAlendronate Alendronate sodium is a bisphosphonate that inhibits osteoclastic bone resorption with no direct effect on bone formation.
Alendronian Sodu alendronian jest bisfosfonianem, który hamuje osteoklastyczną resorpcję kości, nie wpływając bezpośrednio na proces ich tworzenia.
EnglishHowever, fetal resorption and reduced litter size occurred in pregnant rabbits administered daily doses of 3 to 100µg/ kg.
U ciężarnych samic królików, którym podawano teryparatyd w dawkach dobowych od 3 do 100 μg/ kg mc. obserwowano resorpcję płodu i zmniejszenie liczebności miotu.
EnglishIn embryotoxicity and teratogenicity studies in mice, dose-related increases in foetal resorption and teratogenicity were observed.
W badaniach embriotoksyczności i teratogenności u myszy stwierdzano zależne od dawki zwiększenie częstości występowania resorpcji płodów i działania teratogennego.