EN to roll out
volume_up
{verbo}

1. "rug, string"

to roll out (también: to develop, to unwind, to elaborate, to expand on)
volume_up
rozwijać {v. imper.}
to roll out (también: to amplify, to develop, to unfold, to unwind)
volume_up
rozwinąć {v. per.}
We want to roll out 15 AIMS centers in the next five years, all over Africa.
Chcemy rozwinąć 15 ośrodków AIMS w ciągu następnych pięciu lat, w całej Afryce.

2. "bumps"

to roll out (también: to level out, to offset, to square, to true up)
volume_up
wyrównać {v. per.}
to roll out (también: to align, to level out, to square, to realign)
volume_up
wyrównywać {v. imper.}

3. "pastry"

to roll out
to roll out

4. "metal"

to roll out
to roll out

5. comercio

to roll out
to roll out
to roll out

6. deporte

to roll out
to roll out

Traducciones similares para to roll out en polaco

roll sustantivo
to roll verbo
out sustantivo
Polish
out adverbio
out interjección
Polish
to out verbo
Polish

Ejemplos de uso para "to roll out" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe SET Plan seeks to accelerate the development and roll-out of low-carbon technologies.
W planie EPSTE dąży się do przyspieszenia rozwoju technologii niskoemisyjnych.
EnglishAnd what you do when you go to any new site is you kind of roll out a franchise.
W nowych miejscach stwórz rodzaj franszyzy. ~~~ W nowych miejscach stwórz rodzaj franszyzy.
EnglishI sincerely hope that Member States roll them out even-handedly.
Szczerzę mam nadzieję, że państwa członkowskie wdrożą je w równie sprawny sposób.
EnglishThe despots often remain in power and we roll out the red carpet for them far too often.
Despoci często pozostają u władzy i o wiele za często przyjmujemy ich z przesadnymi honorami.
EnglishWe therefore need to roll it out across all 27 Member States.
W związku z tym należy go uruchomić we wszystkich 27 państwach członkowskich.
EnglishOn the contrary, we have put together an arrangement that is very easy to implement and roll out.
Wręcz przeciwnie, wypracowaliśmy rozwiązanie, które jest bardzo łatwo wdrożyć i rozszerzyć.
EnglishThey're fully functional, field-tested, ready to roll out.
Są w pełni funkcjonalne, przetestowane, gotowe do wprowadzenia na rynek.
EnglishAs we wait for that, the European Court of Justice's verdicts continue to roll out.
W miarę jak na tę sytuację czekamy, jeden po drugim zapadają wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
EnglishThe aim is to have a full-scale roll-out of eCall by 2010.
Celem jest wdrożenie systemu eCall w pełnym wymiarze do 2010 r.
EnglishI am not sure whether the time has come to roll out the red carpet in Brussels for all the leaders of Belarus.
Nie jestem pewien, czy nadszedł czas na rozłożenie czerwonego dywanu w Brukseli dla wszystkich przywódców Białorusi.
EnglishIt will also roll out the first production version of the EU-wide database on manufacturing authorisations and GMP certificates.
Przedstawi również pierwszą roboczą wersję bazy danych obejmującej pozwolenia na wytwarzanie i certyfikaty GMP w UE.
EnglishAfter all, these have the effect of sucking people in that will eventually roll out over the whole Union, over all Member States.
Ostateczny efekt to wchłanianie ludzi, którzy z czasem rozprzestrzenią się po całej Unii, we wszystkich państwach członkowskich.
EnglishGreater assessment and, indeed, debate on the roll-out and effectiveness of the existing legislation is a priority as far as I am concerned.
Jeśli o mnie chodzi, uważam, iż rozszerzona ocena i debata na temat rozwoju i efektywności obowiązującego prawodawstwa jest naszym priorytetem.
EnglishWe also concur with you that smart grids and the roll-out of smart meters by Member States are key to realising this potential.
Zgadzamy się również z państwem, że inteligentne sieci oraz wdrożenie inteligentnych liczników przez państwa członkowskie stanowi klucz do wykorzystania tego potencjału.
EnglishAnd that, we think, is registered by the animal as a danger signal, a signal that things are not okay and that it should roll out its protective capacity.
I to, uważamy, że jest odbierane przez zwierzęta jako sygnał o niebezpieczeństwie, sygnał, że coś jest nie tak i powinno się zastosować zdolności ochronne.
EnglishNow we are heading for increased desertification in mountainous agricultural areas if there are no longer any quotas to roll out as a safety net.
Teraz będziemy zmierzać w kierunku coraz większego pustynnienia górskich terenów rolniczych, jeżeli nie pozostawimy już żadnych kwot, które mogłyby służyć jako zabezpieczenie.
EnglishI would like to welcome Commissioner Barnier's initiative; he deserves to be congratulated for the method he has used and which he intends to roll out during the years to come.
Z radością witam inicjatywę pana komisarza Barniera. Zasługuje on na gratulacje ze względu na metodę, którą się posłużył, i którą zamierza dalej wdrażać w najbliższych latach.
EnglishWe will now start to roll these skills out across the provinces to help the Afghan people manage their own affairs and ensure the government provides - and is seen to provide - services to them.
Teraz zaczniemy podnosić te kwalifikacje we wszystkich prowincjach, tak by wspierać Afgańczyków w zarządzaniu ich sprawami i sprawić, by rząd im służył - i by dostrzegano tę służbę.